På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ombyggnad renovering

Riktlinjer för åtgärder i lägenheten

I detta dokument ges ett kompletterande förtydligande av vad som står i föreningens stadgar om lägenhetshavarens ansvar vid ingrepp i byggnaden.

Stadgar

I §31 i Knutsgårdens stadgar står bland annat följande:

• Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.

• Bostadsrättshavaren bör teckna försäkring som omfattar bostadsrättshavarens underhålls- och reparationsansvar som följer av lag och dessa stadgar. Om bostadsrättsföreningen tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren svarar bostadsrättshavaren i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.

• Bostadsrättshavaren ska följa de anvisningar som bostadsrättsföreningen lämnar beträffande installationer avseende avlopp, värme, gas, el, vatten, ventilation och anordning för informationsöverföring. För vissa åtgärder i lägenheten krävs styrelsens tillstånd enligt § 37. De åtgärder bostadsrättshavaren vidtar i lägenheten ska alltid utföras fackmässigt.

• För vissa åtgärder kan bygglov krävas. Exempel på sådana åtgärder är anbringande av markiser eller balkonginglasning.

I §37 står följande: Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar;
1. ingrepp i en bärande konstruktion,
2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

I stadgarna finns också en utförlig förteckning över vad som är bostadsrättsinnehavarens ansvar att ta hand om och vad som är föreningens ansvar. Aktuella stadgar finns på föreningens hemsida som man hittar via web-adressen https://www.hsb.se/skane/brf/knutsgarden/.

Dessa riktlinjer är ett förtydligande av stadgarna.

Innerväggar

Rivning av innerväggar eller upptagande av ytterligare hål i innerväggar får inte göras förrän styrelsen har godkänt detta.

Ritning över önskad förändring ska lämnas in till styrelsen, som sedan har följande grundprincip när beslut fattas:

Bärande väggar (=betongväggar) får inte tas bort. Man får inte heller ta upp nya öppningar i dem. Skälet till det är att huset har en komplicerad konstruktion, som medför att följdverkningar är svåra att beräkna. Det kan till exempel vara nödvändigt att veta vilka ändringar som gjorts i angränsande lägenheter för att kunna bedöma vilka konsekvenser en tänkt ändring kan få.

Icke bärande mellanväggar får normalt sett tas bort och ändras. Dock gäller att styrelsen ska ha godkänt åtgärden i förväg.

Utvändiga åtgärder

Ytterväggens utsida är viktig för att huset ska förbli tätt. Det innebär att man i träpanel och skivor inte får göra hål för att till exempel montera något. Man får inte heller göra hål genom ytterväggarna för att till exempel dra ut en kabel på balkongen.

Uppsättning av markiser kräver oftast bygglov från kommunen. Om bygglov har erhållits, får markisen monteras i tegelfasaden eller i underkant balkongplatta, men inte i någon del av ett fönster eller träkonstruktion. Om markisen monteras i balkongplattan får fästdon (bult mm) inte sättas närmare än 10 cm från balkongplattans kant. Markisen ska utformas så att den är i harmoni med huset och övriga befintliga markiser. Bostadsrättshavaren ansvarar för eventuella skador på tegelfasaden och balkongplattan samt för eventuella skador på person eller egendom om hela eller delar av markisen faller ner.

Balkongplattor och balkongfronter får inte målas eller förses med någon annan tät beläggning, eftersom det kan försämra balkongplattans livslängd.

Bostadsrättshavaren ansvarar för att på egen bekostnad demontera allt som monterats utvändigt (markiser, balkonggolv, belysning mm) om det blir i vägen för renovering eller motsvarande.

Inga ingrepp får göras i fönsterkarm och fönsterbåge, eftersom det försämrar fönstrens livslängd. Detta gäller även enkla skruvar och spikar för till exempel termometer.

Vatten och avlopp

Vid renovering måste bostadsrättshavaren försäkra sig om att åtgärder görs enligt tillämplig branschstandard. Detta gäller både åtgärder i badrum och vid installation av till exempel diskmaskin i kök. Den hantverkare som anlitas ska – förutom godkänd certifiering och liknande – inneha en försäkring som täcker det ekonomiska ansvaret för arbetet som utförs.

Ventilation

Lägenheterna får in frisk luft via spaltventiler i fönstrens överkant. Luften sugs sedan ut i badrum och kök. I varje trapphus är lägenheterna förbundna via ett och samma kanalsystem. Detta innebär att man genom att ändra förhållandena i sin egen lägenhet också påverkar grannarna. Man får inte justera inställningarna för eller täppa igen de frånluftsdon/ frånluftsgaller som finns i kök och badrum. Man bör också som huvudregel alltid ha samtliga spaltventiler öppna, eftersom ventilationssystemet är inställt för detta läge.

Inga fläktar som blåser ut luft via ventilationskanalerna får monteras eftersom det medför risk att luften trycks in i annan lägenhet. Detta innebär till exempel att spisfläktar inte får kopplas in på husets ventilationskanaler, utan måste vara av typen kolfilterfläkt som enbart cirkulerar luften inom lägenheten.

Radiatorer och termostatventiler

Hela uppvärmningssystemet med radiatorer (element) och termostatventiler (vred) tillhör bostadsrättsföreningen. Detta gäller även handdukstorkarna som monterades i badrummen i samband med stambytet.

Det innebär att man inte får göra några åtgärder alls på värmesystemet. Man får till exempel inte flytta eller ta bort en radiator.

Lägenhetsytterdörr

Bostadsrättshavaren ansvarar för ytterdörren till sin lägenhet. För att bibehålla ett enhetligt och trevligt trapphus ska dock alltid styrelsen kontaktas innan ändring görs som påverkar utseendet av ytterdörrens utsida.

Bostadsrättshavaren ansvarar också för låsningen av lägenhetsytterdörren och har rätt att byta ut samtliga lås. De nycklar som har märkningen CLD 534 ingår i ett spärrat låssystem som tidigare var föreningsgemensamt, så kontakt måste tas med fastighetsskötare om man vill kopiera fler nycklar till det låset.

Övrigt

Det kan vara väl värt att tänka på att den som köper en lägenhet övertar ansvaret för tidigare bostadsrättshavares åtgärder.

Lund 2019-11-13

Styrelsen i HSB Brf Knutsgården i Lund