Stambyte/stamrenovering - info före 2022

Här är viktig information som berör alla bostadsrättshavare i Brf Linero.

Styrelsen har noggrant utrett statusen med byggnadernas rörstammar. Till hjälp i detta arbete har vi anlitat konsult från HSB Skåne som är en mycket erfaren inom rörbranschen. Resultatet av utredningen visar att den tekniska livslängden av avlopp har passerats. Dessa måste renoveras och/eller bytas ut. I annat fall riskerar vi läckage med stora kostnader och olägenheter som följd.

Brf Lineros styrelse tillsammans med HSB Skånes konsulter och ekonomen har informerat om stambyte/stamrenovering och vad det innebär för dig som medlem. Ett informationsmöte hölls den 24 september 2019. Informationsmöte nummer två hölls den 19 november 2019 i Vikingaskolans matsal. Styrelsen har därefter haft ett kompletterande informationsmöte för engelsktalande den 23 januari 2020. Tisdag den 25 februari 2020 hölls en extra föreningsstämma där styrelsen lade fram förslag om stambyte.

Nedan finns presentationerna från informationsmötet i november 2019, anteckningar från informationsmötet i september 2019 och besiktningsrapport med bilagor. Protokoll från extrastämman 2020 finns under Stämmoprotokoll.

Uppdatering, från Kämpen nr 2 2020: Vid den extra föreningsstämman den 25 februari 2020 antogs inte det förslag om stambyte och våtrumsrenovering som lagts fram av Brf Lineros styrelse. För att ändringen skulle antas krävdes ett ja med kvalificerad majoritet i stämman eller om minst 2/3 av de röstberättigade på stämman röstar för ett genomförande av förändringarna samt att detta godkänns av hyresnämnden. 117 personer röstade ja och 64 nej, vilket inte räckte för att anta styrelsens förslag.

Brf Linero styrelse har nu utvärderat resultatet och utarbetat en plan för nästa steg. Styrelsen har som uppgift att se till att föreningens ekonomiska intressen tillvaratas långsiktigt. Styrelsen kommer att genomföra en inventering av samtliga lägenheter och lokaler i våra fastigheter.

Uppdatering, från Kämpen nr 4 2020: P.g.a. av rådande läge gällande covid-19 så har styrelsen beslutat att avvakta med stambyte/relining till våren 2021. Som ett led i den fortsatta planeringen kommer att utföras en noggrann genomgång av badrummen och efter det planeras informationsmöte nummer tre.

Uppdatering den 14 mars 2021: Tanken är nu att filma stammarna på alla byggnader och sedan presentera resultatet för medlemmarna. Vi planerar att ha informationsmöte direkt efter sommaren för att presentera resultatet och sedan extrastämma för beslut.