På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Skånes föreningsstämma 2016

13 maj 2016 HSB Skånes ordinarie föreningsstämma gick av stapeln torsdagen den 12 maj 2016. Totalt deltog 83 röstberättigade på stämman.

Kvällen inleddes med snittar, dryck och mingel innan HSB Skånes styrelseordförande Sven Gudmundsson hälsade välkommen och öppnade stämman. Även deltagare som inte är medlemmar i HSB välkomnades till stämman.

Matz Svensson valdes till stämmoordförande och HSB Skånes bolagsjurist Catrin Holmström valdes till sekreterare. Dagordningen fastställdes och till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Bertil Nilsson och Ingrid Andersson.

HSB Skånes vd, Ann Irebo, berättade om verksamheten 2015 och blickade även framåt mot 2016. Hon summerade 2015 som ett handlingskraftigt år. Det var även året då HSB Skåne fyllde 80 år. Ann pratade om olika nyckeltal och mätresultat under 2015, däribland att HSB Skåne har 99% nöjda kunder av ekonomisk förvaltning i Eslöv, att 91% av HSB Skånes hyresgäster rekommenderar HSB Skåne som hyresvärd samt att HSB Skånes medarbetare till 97% är nöjda gällande arbetsklimatet. HSB Skåne har även en rörelsemarginal på 14%, jämfört med snittet inom HSB på 7,5%. Ann fortsatte sedan att prata om de CSR-aktiviteter som HSB Skåne arbetat med under 2015. Hon berättade även om ungdomssatsningen HSB Skåne Future som startades upp under 2015 och kommer att fortgå under 2016. Även nyproduktionen inom HSB Skåne blomstrade år 2015 då samtliga tre upplåtelseformer; bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt, för första gången i HSB Skånes historia var i produktion samtidigt. 2015 var även året då HSB Skåne blev ISO-certifierat enligt 9001, kvalitetscertifiering. Framåt tittas det nu på att utöka ISO-certifieringen till att även gälla miljö.

Utblicken mot 2016 handlade om hälsans år samt om kommande nyproduktion av hyresrätter i Åhus, markförvärvet av Kugghjulet i Lund samt arbetet med att ta fram ett koncept för seniorboende.

HSB Skånes ekonomichef Anna-Lena Norrman gick igenom årsredovisningen och koncernredovisningen. Hon inledde med koncernens struktur och fortsatte sedan med bokslutet för 2015. Hon pratade även om rörelsens intäkter och kostnader, balansräkning tillgångar, eget kapital och skulder, kassaflöde och kassaflödesanalys, nyckeltal, samt de finansiella intäkterna och kostnaderna. Avslutningsvis presenterade Anna-Lena förslag till resultatdisposition. 

Sven Gudmundsson gick igenom förslaget om höjd medlemsavgift till föreningen. En stämmodeltagare föreslog en oförändrad medlemsavgift och även en annan deltagare ifrågasatte förslaget. Sven svarade på deltagarnas frågor och ytterligare en annan stämmodeltagare talade för en medlemshöjning. Beslut togs dock om att låta medlemsavgiften vara oförändrad.

Sven gick därefter igenom rapporten om arvoden till förtroendevalda och pratade om skillnaden mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp och utvecklingen av de båda. En stämmodeltagare ifrågasatte en marknadsanpassning av arvodena. Sven svarade på de frågor som uppkommit och rapporten lades till handlingarna.

Bolagsjurist Catrin Holmström gick igenom rapporten om anställda som fullmäktige för medlemsgruppen.

Björn Claesson, föreningsvald revisor, gick igenom fastställande av valberedningsinstruktion. Två tillägg i valberedningsinstruktionen presenterades. Beslut om att bifalla förslagen togs.

Valberedningens ordförande Bo Lidefalk sammanfattade valberedningens arbete under 2015. En vädjan till stämman gick ut om att, inför styrelseordförandens avgång 2018, hjälpa till att nominera en ny styrelseordförande. Valberedningen har inte funnit någon ny styrelseledamot för marknadsområde Ystad och föreslår därmed en minskning av antalet styrelseledamöter från åtta till sju. Avgående styrelseledamöter är; Inga-Britt Sandahl, Krister Nilsson och Jonas Olsson.

Bo Lidefalk presenterade förslag på förändring av arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer samt valberedning. Förslaget bifölls. Även förslaget om förändrat antal styrelseledamöter bifölls.

Valberedningen föreslog omval av HSB Skånes styrelseordförande Sven Gudmundsson, vilket också röstades igenom. Valberedningen föreslog omval av Ann-Charlotte Hjelm samt nyval av Leif Karlsson och Nils Jönsson. Valberedningen föreslog omval av revisor Björn Claesson samt nyval av André Håkansson, vilket bifölls. Stämman ansåg att antalet ledamöter i valberedningen skulle bibehållas till fem. Bo Lidefalk valdes om till valberedningens ordförande, Jan Malm valdes om som ledamot till valberedningen samt till ny ledamot valdes Carina Masth Thelander. Stämman beslutade att styrelsen utser fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma inom sig.

Innan klubban slog i bordet och stämman avslutades tackade styrelseordförande Sven Gudmundsson avgående styrelseledamöter Inga-Britt Sandahl, Jonas Olsson och Krister Nilsson för deras år i styrelsen. Även avgående revisor Jörgen Sallenhag avtackades. Sven hälsade även de nya ledamöterna välkomna till HSB Skånes styrelse.