På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Skånes föreningsstämma 2017

04 maj 2017 HSB Skånes ordinarie föreningsstämma gick av stapeln torsdagen den 4 maj 2017. Totalt deltog 90 röstberättigade på stämman.
Föreningsstämma 2017

Kvällen inleddes med mingelmat och dryck. Innan stämman öppnades pratade Sven Gudmundsson, HSB Skånes styrelseordförande om dagens ägarstruktur inom HSB i relation till tänkt framtida ägarstruktur samt vad utformningen av de olika strukturerna innebär. Därefter hälsade han välkommen till stämman och förklarade densamma öppnad. Även deltagare som inte är medlemmar i HSB välkomnades till stämman.

Carl Henrik Stenmarker valdes till stämmoordförande och HSB Skånes jurist Catrin Holmström valdes till sekreterare. Röstlängden och dagordningen fastställdes. Till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Marianne Salo från Medlemsgruppen samt Thomas Melander från brf Fröknegården.

När HSB Skånes vd, Ann Irebo, fick ordet pratade hon om världsläget i stort och summerade ner detta i relation till HSB Skånes verksamhet samt fortsatte att berätta om den byggnation som varit igång under föregående. Hon blickade även framåt mot kommande produktion. Ann summerade även att HSB Skåne har byggt 531 bostäder sedan 2008 samt har planer på byggnation av ytterligare 570 bostäder inom de närmsta åren. Utöver detta berättade Ann om projektet HSB Skåne Future, årets NKI-mätning, vilken fått imponerande resultat, samt om företagets CSR-aktiviteter. Därefter redogjordes för medlemsantalet samt ökningen av bospararna under 2016 med efterföljande utblick gällande nyproduktion, kommande IT-satsning och HSB Skånes välgörenhetsgolf. Avslutningsvis berättade Ann om miljöåret 2017, ISO 14001 certifiering samt de satsningar som HSB Skåne gör i relation till temaåret. Ann berättade även om det miljöbidrag som föreningarna har möjlighet att söka.

HSB Skånes ekonomichef Anna-Lena Norrman gick igenom årsredovisningen 2016 och koncernredovisningen. Hon inledde med koncernens struktur och fortsatte sedan med bokslutet för 2016. Därefter pratade Anna-Lena om rörelsens intäkter och kostnader, balansräkning tillgångar, eget kapital och skulder, kassaflöde och kassaflödesanalys, nyckeltal, samt de finansiella intäkterna och kostnaderna. Avslutningsvis presenterade Anna-Lena förslag till resultatdisposition.

Caroline Sellström, chef för marknad och nyproduktion i HSB Skåne, gick igenom medlemsavgiften för HSB Skåne. Beslut togs om att medlemsavgiften lämnas oförändrad.

Därefter talade Sven Gudmundsson inför stämman om efterlevnaden av HSBs gemensamt utarbetade styrdokument, vilka antagits på HSB Riksförbunds föreningsstämma. De tre styrdokumenten är HSB Kompassen, HSB Kod för föreningsstyrning och HSB Varumärkesriktlinjer.

Björn Claesson gick igenom valberedningsinstruktion samt den utvärdering som gjorts av valberedningen. Valberedningens ordförande Bo Lidefalk informerade om att Björn Claesson avgår som förtroendevald revisor och vädjade även till stämman om hjälp att nominera en ny styrelseordförande då Sven Gudmundsson avgår som styrelseordförande år 2018.

Föreslagna kandidater till HSB Skånes styrelse presenterade sig. Avgående styrelseledamöter är Glenn Nord, Lotta Clarell och Richard Lundgren. Valberedningen föreslog nyval, med mandattid på två år, av Susanne Arvidsson, Anders Södergrann och Ulf Hejman. Valberedningen föreslog även nyval av Kjell Birgersson som förtroendevald revisor med mandattid på ett år. Till Valberedningen föreslogs omval av Carina Masth Thelander, Jens Hansen och Carolyn Månsson med mandatperiod om 2 år. Förslaget röstades igenom.

Stämman beslutade att styrelsen utser fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma inom sig.

HSB Skånes bolagsjurist Catrin Holmström gick igenom ändringar i normalstadgar för HSB-förening. Beslut togs om antagande av HSB normalstadgar för HSB-förening med fullmäktig version 2.

Innan klubban slog i bordet och stämman avslutades tackade styrelseordförande Sven Gudmundsson avgående styrelseledamöter Glenn Nord, Lotta Clarell och Richard Lundgren för deras år i styrelsen. Även avgående revisor Björn Claesson avtackades. Sven hälsade även de nya ledamöterna välkomna till HSB Skånes styrelse.