På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Skånes föreningsstämma 2018

04 maj 2018 Torsdagen den 3 maj hölls HSB Skånes ordinarie föreningsstämma 2018. Under stämman utsåg de 82 närvarande röstberättigade bland annat en ny styrelseordförande, Ingvar Bergman.
Stämmodeltagare på HSB Skånes Föreningsstämma 2018.

Kvällen inleddes med mingelmat och dryck. Sven Gudmundsson, HSB Skånes styrelseordförande hälsade alla varmt välkomna till stämman och förklarade densamma öppnad. Även deltagare som inte är medlemmar i HSB välkomnades att närvara vid stämman.

Matz Svensson från HSB Nordvästra Skåne valdes till stämmoordförande och HSB Skånes bolagsjurist Catrin Holmström valdes till sekreterare. Röstlängden och dagordningen fastställdes. Till justerare av protokollet samt rösträknare valdes Bo Alfredsson från HSB brf Klostervallen i Lund och Bertil Nilsson från HSB brf Stormen i Kristianstad.

När HSB Skånes vd, Ann Irebo, fick ordet inledde hon om att det nu är den sista tryckta årsredovisningen stämman får i sin hand. Till nästa år är planen att gå över till en digital årsredovisning. Under sitt anförande visade Ann på goda resultat i såväl, kund, som hyresgäst och medarbetarundersökningar. Trots goda resultat var Ann tydlig med att HSB Skåne självklart vill fortsätta utvecklas och bli bättre. Med vetskapen om att styrelseordförande, Sven Gudmundsson, gjorde sitt tionde och sista styrelseår inför stämman passade Ann på att visa summan av produktionen och förvärvet att bostäder som HSB Skåne gjort sedan 2008. Trots krisen på marknaden 2008 har HSB Skåne sedan dess producerat 155 hyresrätter, 460 bostadsrätter och 26 äganderätter. Därtill har 155 hyresrätter förvärvats och mark att kunna bygga ca 700 bostäder på.

Ann visade även på HSB Skånes minskade belåningsgrad, det ökade resultatet av finansiella poster och en stark fastighetsportfölj. Sedan 2008 har HSB Skåne även mer än halverat koldioxidutsläppen och har använt de egna fastigheterna för att kunna visa på vilka åtgärder som kan göras för att bidra till detta. Samtidigt tryckte Ann på vikten av att detta arbete måste fortsätta. I andan av detta arbete instiftade HSB Skåne Hållbarhetsbidraget 2017 och kommer att dela ut detta även 2018 till bostadsrättsföreningar. Ann presenterade även bostadsrättsföreningarna som tilldelats Hållbarhetsbidraget 2017. Avslutningsvis pratade Ann om de utmaningar och möjligheter som HSB Skåne, fastighetsbranschen och samhället står inför med snabba svängningar, digitalisering, nya lagar och regelverk och miljön och klimatet. HSB Skåne kommer att byta affärssystem i februari 2019 och med det bytet vara med och driva utvecklingen framåt av HSBs gemensamma digitala lösningar. Ann passade även på att göra ett medskick till fullmäktige att genom deras agerande och vilja till förändring visar de sina medlemmar att vi i fastighetsbranschen kan påverka.

Ann fick en fråga från fullmäktige om HSB Skåne kommer att satsa vidare på att bygga äganderätter, vilket Ann besvarade med att det inte finns någon uttalad strategi för detta.

I pausen efter VDs framförande delades Hållbarhetsbidraget ut till de föreningar som var på plats och som tilldelats bidraget.

Efter pausen gick HSB Skånes ekonomichef Anna-Lena Norrman igenom årsredovisningen 2017 och koncernredovisningen. Hon inledde med koncernens struktur och tillskottet av Skåne Domus Holding AB. Anna-Lena fortsatte sedan med viktiga händelser under 2017 och bokslutet för 2017. Därefter pratade Anna-Lena om rörelsens intäkter och kostnader, resultaträkningen, balansräkning tillgångar, eget kapital och skulder, kassaflödesanalys och kassaflöde samt nyckeltal. Avslutningsvis presenterades förslag till resultatdisposition.

Fullmäktige ställde en fråga angående HSB Skånes försäljning av aktieandelar i HSB Projektpartner. Sven Gudmundsson besvarade frågan med att det inte finns någon marknad för att sälja dessa aktieandelar utanför HSB. Därefter kom en följdfråga från fullmäktige om varför tillgångar i den omfattningen tillåts om de inte är säljbara. Liselotte Herrlander, revisor för HSB Skåne, svarade att i samband med försäljningen av andelarna gjordes en värdering av Projekt Partner och koncernen. Revisionsberättelsen lades till handlingarna efter att denna fråga var avklarad.

Caroline Sellström, chef för marknad och medlem i HSB Skåne, gick igenom medlemsavgiften för HSB Skåne. Beslut togs om att medlemsavgiften lämnas oförändrad.

Därefter talade Sven Gudmundsson inför stämman om efterlevnaden av HSBs gemensamt utarbetade styrdokument, vilka antagits på HSB Riksförbunds föreningsstämma. De tre styrdokumenten är HSB Kod för föreningsstyrning, HSB Kompassen och HSB Varumärkesriktlinjer. Sven förklarade de avsteg som HSB Skåne valt att göra från HSB Kompassen.

Kjell Birgersson gick igenom valberedningsinstruktion samt den utvärdering som gjorts av valberedningen.

Valberedningens ordförande Bo Lidefalk presenterade förslaget för arvoden och andra ekonomiska ersättningar för styrelse och revisorer. Bo Lidefalk föreslog oförändrat antal styrelseledamöter, det vill säga sju ledamöter, vilket stämman antog.

Valberedningen tackade Sven Gudmundsson, Nils Jönsson och Leif Karlsson för deras tid i styrelsen. Valberedningen föreslog Ingvar Bergman som ny ordförande. Ingvar presenterade sig själv och sin yrkesverksamma bakgrund samt sina tidigare styrelseuppdrag och hedersuppdrag. Ingvar avslutade med att han är hedrad över nominering till ordförande för HSB Skåne. Stämman välkomnade Ingvar som ny ordförande.

Till nyval gjordes Per-Olof Norén och Åke Olsson på två år. Alfred Baumgarten valdes in som fyllnadsval på ett år. Ann-Charlotte Hjelm valdes in på omval på två år. Föreslagna och senare valda kandidater till HSB Skånes styrelse presenterade sig.

Bo Lidefalk föreslog två föreningsvalda revisorer vilket stämman biföll. Stämman valde André Håkansson och Kjell Birgersson som förtroendevalda revisorer på omval med mandattid på ett år. 

Stämman valde Bo Lidefalk och Jan Malm på omval på två år till valberedningen. Bo Lidefalk blev även omvald som valberedningens ordförande. Stämman beslutade att styrelsen utsåg fullmäktige och suppleant till HSB Riksförbunds föreningsstämma inom sig.

Motion från Lars Nord. Stämman biföll styrelsens förslag och svar om motionen.

Innan klubban slog i bordet och stämman avslutades tackade styrelseordförande Sven Gudmundsson avgående styrelseledamoten Nils Jönsson samt Leif Karlsson (som inte närvarade vid stämman). Sven tackade även av mötesordförande och mötessekreteraren. Ann Irebo passade även på att tacka av styrelseordförande Sven Gudmundsson. Sven fick stående ovationer efter sitt avtackande och gav några avslutande ord om synen på sin tid som styrelseordförande.

Ingvar Bergman passade avslutningsvis på att tacka för förtroendet som nyvald styrelseordförande för HSB Skåne.

Stämmohandlingar 2018

Stämmohandlingar 2018

Läs mer om de nominerade kandidaterna inför stämman 2018 och övriga handlingar som följde med kallelsen.