På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

 • att webbplatsen innehåller cookies
 • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

 • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
 • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng

HSB Skånes policy för behandling av personuppgifter

HSB är en medlemsägd kooperation som HSB Skåne är en del av. För HSB Skånes verksamhet och ändamål är det nödvändigt att personuppgifter behandlas. HSB Skåne värnar om att behandling sker korrekt och effektivt med skydd för registrerade personers integritet.

Syftet med den här policyn är att i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) informera om hur HSB Skåne behandlar personuppgifter. Vilken typ av uppgifter som behandlas, varför och hur de behandlas, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, och om den registrerades rättigheter i anledning av behandlingen.

Denna policy gäller för all behandling som HSB Skåne är personuppgiftsansvarig för, vilket inkluderar de bolag som HSB Skåne äger. HSB Skåne förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna policy. Information om aktuella ändringar kommer att publiceras på HSB Skånes hemsida.

Det är viktigt att du som tar del av informationen förstår innebörden. Har du frågor, synpunkter eller funderingar så hör av dig. Kontaktuppgifter till HSB Skåne anges längst ner på denna sida.

Några Definitioner

Personuppgift

Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet, exempelvis, namn, personnummer, ljudinspelning eller bild.

Behandling

All befattning med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering och radering.

Personuppgiftsansvarig

Den som bestämmer ändamålet med behandling av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

Någon som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

Känsliga personuppgifter

Uppgifter av känslig natur, t.ex. som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller uppgift rörande hälsa och sexualliv.

Varifrån samlas uppgifter in?

HSB Skåne samlar in personuppgifter från medlem, kund, hyresgäst, anställd, leverantör, och andra fysiska och juridiska personer som använder, har för avsikt att använda eller har använt HSB Skånes tjänster och kontaktytor. Oftast lämnas personuppgifterna frivilligt av den registrerade i samband med användning av eller kontakt med HSB Skånes tjänster eller externa källor. Det förekommer även att HSB Skåne samlar in uppgifter från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part.

Vilken typ av personuppgifter behandlas?

De huvudsakliga kategorier av personuppgifter som HSB Skåne samlar in är:

 • Identifikationsuppgifter, t.ex. namn, personnummer, födelsedatum, uppgifter om ID-handling (t.ex. kopia av ID-handling) eller samordningsnummer.
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress, och dylikt.
 • Anhöriguppgifter, t.ex. information om en persons anhöriga, familj och boendegemenskap.
 • Uppgifter om medlemskap i förening, annan association eller juridisk person t.ex. i en bostadsrättsförening, samt om förtroendeuppdrag och anställning i förening eller annan association eller juridisk person.
 • Yrkesuppgifter, såsom t.ex. utbildning, anställningar eller yrkeskarriär.
 • Finansiella uppgifter, såsom konton, ägande, transaktioner, krediter, inkomster, arvoden, skulder, betalningsbeteende, kreditupplysning och bosparpoäng.
 • Uppgifter för riskanalys, t.ex. avseende avtals fullgörande eller brist på fullgörande, såsom ingångna, aktuella, avslutade och utgångna avtal, betalningshistorik, räntor och avgifter.
 • Uppgifter relaterade till HSB Skånes skyldigheter avseende förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism, liksom att upprätthålla kundkännedom, kunskap om personer i politiskt utsatt ställning, och för att säkerställa att internationella regelverk följs.
 • Uppgifter relaterade till HSB Skånes rättsliga förpliktelser i förhållande till lag och vid förfrågningar från t.ex. kommun eller myndighet, såsom Skatteverket, domstol, Kronofogdemyndigheten eller Lantmäteriet.
 • Uppgifter relaterade till deltagande i kurser, event, tävlingar och kampanjer såsom t.ex. erhållna poäng, tävlingsresultat eller kampanjpriser etc.
 • Uppgifter om vanor, preferenser och kundnöjdhet, t.ex. vilka tjänster som använts, personliga inställningar eller omdömen och enkätsvar.
 • Känsliga personuppgifter såsom hälsa, medlemskap i fackförening, och dylikt.
 • Uppgifter om bostadssociala förhållanden, såsom t.ex. aktuell och historisk förekomst av störningar i fastighet, vanvård, andrahandsupplåtelse, dröjsmål med betalning och uppgifter om brott och dylikt.

För vilka ändamål?

De huvudsakliga ändamålen med HSB Skånes behandlingar är att:

Administrera kund- och medlemsrelationer samt tillhandahålla och administrera tjänster, bostäder, lokaler och andra produkter i enlighet med HSB Skånes ändamål enligt stadgarna.

Pröva och avgöra förutsättningar för medlemskap och andra avtal.

Tillvarata och skydda HSB Skånes och kunds intressen.

Efterleva rättsliga förpliktelser och säkerställa verifiering av identitet.

Utveckla verksamheten, genomföra undersökningar, marknadsanalyser och statistik.

Förhindra missbruk av HSB Skånes resurser och tjänster och säkerställa lämpliga villkor för tillgång och användning.

Fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

På vilka rättsliga grunder?

De rättsliga grunderna för HSB Skånes behandlingar är att fullgöra avtal, inklusive medlemskap, att fullgöra rättslig förpliktelse eller uppgift av allmänt intresse, eller samtycke från den registrerade. Den rättsliga grunden kan också vara ett berättigat intresse hos HSB Skåne att:

 • bedriva verksamhet i enlighet med ändamålet enligt stadgarna,
 • följa upp, utvärdera, utveckla, utbilda och på annat sätt kvalitetssäkra och främja verksamheten,
 • förebygga, begränsa och utreda missbruk eller olaglig användning eller störning av HSB Skånes tjänster och produkter,
 • upprätthålla en sund riskhantering och bolagsstyrning,
 • ha kontroll över åtkomster och funktionalitet samt förbättra tekniska system och IT-infrastruktur,
 • vidta åtgärder för att beivra, fastställa, utöva och försvara rättsliga anspråk.

Hur skyddas uppgifterna?

HSB Skåne ska hålla behandlade personuppgifter aktuella, korrekta och säkra. Den som lämnar sina personuppgifter till HSB Skåne ansvarar själv för att uppgifterna är korrekta, och för att meddela förändringar. Under förutsättning att HSB Skåne erhåller korrekta uppgifter ansvarar HSB Skåne för att radera inaktuella respektive rätta felaktiga uppgifter. 

HSB Skåne arbetar systematiskt för att skydda personuppgifter och för att leva upp till krav på säkerhet enligt gällande lagstiftning och standard. HSB Skåne överväger löpande lämplig teknisk och organisatorisk skyddsnivå. Personuppgifter skyddas dels enligt gällande branschregler för IT och IT-säkerhet, med bland annat brandväggar och antivirussystem, dels genom organisatorisk medvetenhet, omfattande skalskydd och behörighetssystem.

Hur länge sparas uppgifterna?

HSB Skåne bevarar personuppgifter så länge det nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål och gällande lagstiftning. Därefter kommer personuppgifterna raderas eller avidentifieras. Om det är möjligt bestäms tidsfristerna för lagring på förhand. Olika tidfrister kan gälla för olika behandlingar. Personuppgifter kommer t.ex. att sparas så länge ett avtalsförhållande består och därefter normalt i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription. Andra tidsfrister kan gälla när personuppgifter sparas för andra syften, t.ex. för bokföring eller för motverkande av penningtvätt. 

Lämnas uppgifterna ut?

HSB Skåne lämnar ut personuppgifter till mottagare inom och utanför HSB kooperationen, för att utföra behandling enligt ovan.

För uppfyllande av sina uppdrag och fullgörande av verksamheten anlitar HSB Skåne aktörer som behandlar personuppgifter för HSB Skånes räkning, personuppgiftsbiträden. Med dessa ingår HSB Skåne avtal med bestämmelser om sekretess och säkerhet vid behandling av personuppgifter. Uppgifter kan även lämnas ut till tredje part där sådant avtal inte föreligger.

De kategorier av mottagare som uppgifterna kan lämnas ut till är:

 • föreningar och bolag som är en del av eller på annat sätt är knutna till HSB-kooperationen,
 • entreprenörer och underentreprenörer, leverantörer och underleverantörer,
 • konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till HSB Skåne,
 • banker, kreditinstitut och leverantörer av finansiella tjänster, försäkringsleverantörer och andra leverantörer och förmedlare av finansiella tjänster, mäklartjänster, IT-system och liknande,
 • kreditupplysningsinstitut,
 • stat, kommun, myndigheter och annat sådant liknande organ såsom t.ex. Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Socialförvaltning och tillsynsmyndighet.

Vilka rättigheter har den registrerade?

Var och en som finns registrerad hos HSB Skåne har avseende sina personuppgifter rätt att:

 • begära rättning av personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga,
 • invända mot viss behandling av personuppgifter,
 • begära radering av personuppgifter,
 • begära begränsning av behandlingen av personuppgifter,
 • få information om vilka personuppgifter som behandlas samt få ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas,
 • få ut personuppgifter som tillhandahållits av den registrerade i ett läsbart format för att kunna överföra uppgifterna till annan leverantör (dataportabilitet),
 • återkalla sitt samtycke till att behandla personuppgifter,
 • motsätta sig automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering,
 • motsätta sig direktmarknadsföring,
 • framföra klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Dataskyddsmyndigheten (Datainspektionen).

Har du frågor?

Har du frågor om HSB Skånes behandling av personuppgifter, synpunkter på hur vi behandlar dina uppgifter eller om du vill veta mer så är du välkommen att kon­takta eller besöka HSB Skåne.

Postadress: HSB Skåne, Box 1712, 221 01 Lund
Besöksadress huvudkontor: Gnejsvägen 17, Lund
Tel. växel: 046-210 84 00
E-post: personuppgifter-skane@hsb.se.  

GDPR för bostadsrättsföreningar

En vanlig bostadsrättsförening hanterar personuppgifter i flera olika sammanhang. Det kan till exempel röra sig om uppgifter om nuvarande och tidigare medlemmar, andra boende i föreningen och om styrelseledamöter. Bostadsrättsföreningen är så kallad ”personuppgiftsansvarig” för dessa personuppgifter och måste följa GDPR. Därför har vi tagit fram en guide!