Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Ändring i stadgarna – vi finns här för dig!

Den 1 juli 2016 trädde en del ändringar i kraft i lagen om ekonomiska föreningar samt följdändringar i bland annat bostadsrättslagen. Dessa ändringar påverkar dig som bostadsrättsförening och dina stadgar.

Med anledning av ändringarna i lagen har vi på HSB uppdaterat våra normalstadgar. Vilka ändringar i som genomförts i stadgarna kan du i korthet läsa om här på sidan.

Lagen om ekonomiska föreningar reglerar för bostadsrättsföreningar i huvudsak frågor om kallelse till föreningsstämman, hur föreningsstämman går till och hur styrelsen ska utföra sitt uppdrag.

Medlemsförteckning

Medlemsförteckningen ska innehålla fler uppgifter än tidigare. Bland annat ska tidpunkten för inträde antecknas. Det tydliggörs att föreningen är personuppgiftsansvarig för medlemsförteckningen.

Möjlighet till elektronisk kallelse

I vissa undantagsfall krävs enligt lag att skriftlig kallelse ska ske till alla medlemmar. Det krävs om ordinarie stämma ska hållas annan tid än vad som anges i stadgarna, vid vissa stadgeändringar eller om föreningen ska gå i likvidation eller fusioneras med annan förening. Den nya lagen ger bostadsrättsföreningar möjlighet att under vissa förutsättningar ersätta den skriftliga kallelsen med elektronisk, som exempelvis mail.

För att du i föreningen ska kunna använda dig av elektronisk kallelse krävs dock att beslut om att föreningen vill använda sig av elektronisk kallelse ska fattas på en stämma, att föreningen ska ha tillförlitliga rutiner för identifiering av mottagaren och att ett samtycke ska inhämtas från bostadsrättshavaren.

Att använda sig av elektronisk kallelse ställer höga krav på föreningen enligt ovan och det rekommenderas att du tills vidare använder dig av skriftlig kallelse i dessa fall.

I normalstadgarna 2011 version 5 finns nu skrivning att elektronisk kallelse kan användas under givna förutsättningar.

Tid för kallelse

Kallelsetiderna för föreningsstämma har utvidgats. Enligt lagen ska kallelse till ordinarie föreningsstämma ske tidigast sex veckor före och senast fyra veckor före stämman. För extrastämma kan kallelse enligt lag ske tidigast sex veckor före och senast två veckor före extrastämman. I stadgarna får föreskrivas att kallelse till ordinarie stämma kan ske senast två veckor innan. Om frågan om stadgeändring ska behandlas på en extrastämma för enligt lag kallelse ske senast fyra veckor för stämman. Det får dock i stadgarna föreskrivas att kallelse kan ske senast två veckor före.

I normalstadgarna 2011 version 5 anges kallelsetiderna till tidigast sex veckor före och senast två veckor innan föreningsstämman.

Handlingar vid stämman

Tiden som årsredovisningen och revisionsrapporten ska hållas tillgängliga för medlemmarna innan stämman har förlängts från en till två veckor innan stämman. 

I normalstadgarna 2011 version 5 har denna tid då handlingar ska finnas tillgängliga ändrats till två veckor före föreningsstämman.

Närvaro vid stämman

Stämman är det forum vid vilket medlemmarna har möjlighet att vara med och påverka hur föreningen ska skötas. Som huvudregel gäller enligt nya lagen att det endast är medlemmar som har rätt att närvara på en stämma samt stämmofunktionärer som exempelvis stämmans ordförande och protokollförare. Om annan än de nämnda ska få närvara ska alla närvarande medlemmar samtycka till det. Framöver bör därför stämmans ordförande vid inledningen av stämman (efter det att röstlängden har godkänts) lyfta frågan om annan än medlems rätt att närvara vid stämman.

I normalstadgarna 2011 version 5 har en ny dagordningspunkt lagts till, vid föreningsstämmans öppnande ska beslut fattas om utomståendes närvarorätt på stämman.

Ombud och biträde

Varje medlem har som tidigare en röst, vid flera delägare har de en röst tillsammans. En medlem som inte kan närvara får utse ett ombud som företräder medlemmen. Enligt lagen får ett ombud företräda en medlem och ombudet kan endast vara make, sambo eller annan medlem. Det går att i stadgarna utvidga kretsen av personer som får vara ombud.

I normalstadgarna 2011 version 5 anges att medlem får anlita valfritt ombud och biträde.

Behöver ni hjälp med att se över era stadgar eller skriva stadgeändringar? Kontakta någon av våra jurister!

Kontakta oss!

Ring vårt Servicecenter på
telefonnummer 046–210 84 00

Skicka offertförfrågan!

Ja, tack jag vill veta mer om:
Var hittade du den här sidan? *För att komma vidare behöver du fylla i minst ett alternativ.