På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Insats eller andelstal som grund för årsavgift

Här beskriver vi begreppen insats och andelstal i bostadsrättsföreningar, och deras funktion när årsavgiften beräknas. Sist tar vi också upp hur övergången mellan de olika beräkningsgrunderna går till.

Från insats till andelstal

När en bostadsrättslägenhet upplåts för första gången ska en insats betalas till bostadsrättsföreningen. För den löpande verksamheten har också bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en löpande avgift, en årsavgift, som brukar betalas varje månad.

Utöver det kan pantsättningsavgift, överlåtelseavgift och upplåtelseavgift tas ut om det anges i stadgarna. Upplåtelseavgiften ger bostadsrättsföreningen möjlighet att få en marknadsmässig ersättning när upplåtelsen av en bostadsrätt sker i efterhand, exempelvis vid inredning av vindar. Upplåtelseavgiften är mellanskillnaden mellan insatsen och marknadsvärdet.

Traditionellt sätt har årsavgifterna fördelats utifrån insatsernas storlek. Inom nyproduktionen har man numera gått över till att fördela avgifterna efter andelstal. Skälet är att det då är möjligt att ta ut en högre insats för lägenheter med ett högre marknadsvärde. Lägenheten på markplan har exempelvis en lägre insats än den med sjöutsikt. Genom att då ha andelstal som grund för fördelningen av årsavgifterna kan de här lägenheterna ändå ha samma andelstal och får på så vis bära lika stor del av föreningens löpande kostnader. Det kan de inte om insatserna ligger till grund för beräkningen.

Definition av begreppen

Som framgått ovan kan årsavgifterna i bostadsrättsföreningar ha olika beräkningsgrunder. Förutom de vanligaste som är insats och andelstal finns också andra fördelningsgrunder. Ett exempel är area, även om det är mindre vanligt.

Ordet andelstal kan ha många olika betydelser, vilket kan skapa otydlighet. Ibland används det som benämning på en lägenhets insats i förhållande till det totala antalet insatser i föreningen. Ibland avser man ett andelstal som särskilt tagits fram för att beräkna årsavgiften. Det har inte något samband med vilken insats lägenheten har.

Vi rekommenderar att samlingsnamnet på den beräkningsgrund som föreningen har för att räkna fram årsavgifterna benämns fördelningsgrund. Begreppet fördelningsgrund blir därmed ett samlingsbegrepp och ordet andelstal kan användas när föreningen har särskilda andelstal för beräkning av årsavgifterna.

Andelstal i de nya stadgarna

I HSBs normalstadgar 2011 är utgångspunkten att särskilda andelstal ligger till grund för fördelningen av årsavgifterna. För de föreningar som har insatser som grund finns det en färdig skrivelse så att normalstadgarna kan anpassas.

I 2003-års stadgar var insatsen utgångspunkten för att beräkna årsavgifterna. Det måste ni uppmärksamma om ni vill byta från 2003-års stadgar till 2011-års normalstadgar för HSB.

Det framgår av bostadsrättsföreningens stadgar om en bostadsrättsförening har insats eller andelstal för beräkning av årsavgiften. Läs den bestämmelse som avser avgifter till föreningen, se nedan. Om ordet andelstal står har föreningen andelstal som grund för beräkning av årsavgifterna. Om det inte står är det insatsen som är grund för fördelningen.

Det är möjligt för föreningar med 2003-års stadgar med insats att gå över till 2011-års stadgar och byta till andelstal som beräkningsgrund. Det som krävs är att nya andelstal antas av föreningsstämman. Eftersom de baseras på insatserna påverkar de inte årsavgifternas fördelning. Däremot krävs det som vanligt vid stadgebyte två på varandra följande föreningsstämmor, med den skillnaden att vid andra stämman krävs en majoritet om tre fjärdedelar istället för två tredjedels majoritet. Skälet är att Bostadsrättslagen kräver särskild majoritet om tre fjärdedelar av de röstande på stämman när stadgarna som anger hur årsavgifterna beräknas ska ändras.

När grund för beräkning av årsavgiften ändras måste också bestämmelsen för fonder, som gäller avsättning till inre fond, anpassas.

Förklaring av begrepp

Insats: Den avgift som betalas första gången vid upplåtelse av bostadsrättslägenheten. Kan ligga till grund för fördelning av årsavgiften.

Upplåtelseavgift: Den avgift som kan tas ut mellan insatsen och bostadsrättens marknadsvärde, så att bostadsrättsföreningen kan få en marknadsvärdig ersättning vid upplåtelsen av exempelvis vindsutrymmen.

Andelstal: En grund för att fördela årsavgiften i bostadsrättsföreningar.

Fördelningsgrund: Ett samlingsbegrepp för insats, andelstal eller den grund som bostadsrättsföreningen använder för att fördela årsavgifterna i bostadsrättsföreningen.

Årsavgift: Den avgift bostadsrättshavare betalar till bostadsrättsföreningen för föreningens löpande kostnader.

Få svar på era stadge- och styrelsefrågor

Kontakta oss via mail: utbildning.sodertorn@hsb.se