Årsstämma 2008

Årsstämma 2008

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Borgmästaren i Gävle den 22 maj 2008 i föreningslokalen


§ 1 Öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande Sten Adebäck..

§ 2 Ordförande Allan Haglund utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Protokollförare Ordföranden anmäler att K-G Lindgren utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Närvarande medlemmar och röstlängd
Bilaga 1 Närvarande medlemmar avprickas på medlemsförteckningen. Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning, vilken utsänts tillsammans med årsredovisningen fastställes.

§ 6 Protokollsjusterare Britt-Louise Ström och Gert Öberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Kallelse Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag med uppgift om förekommande ärenden uppsatts i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter samt genom meddelande i styrelsens redovisningshandlingar.
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.


§ 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för år 2007 har utsänts till medlemmarna och ansågs därmed föredragen. Ordföranden lämnar därför ordet fritt i anslutning till varje sida i berättelsen.
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse Ordföranden föredrar de två sista styckena i revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2007. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Resultat- och balansräkning Stämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Resultatdisposition Stämman beslutar att resultatdisposition ska ske enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 12 Ansvarfrihet Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2007 års förvaltning. Styrelsen deltar inte i detta beslut.

§ 13 Arvoden Stämman beslutar att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2008 skall utgå oförändrat med 41 200 kronor att fritt fördelas inom styrelsen.
Till föreningsvalda revisorer utbetalas ett årsarvode enligt taxa.

§ 14 Val av styrelse Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ledamöterna Sten Adebäck, Jan Herder och Stig Andersson samt styrelsesuppleanten Pia Berglund.

Till styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2010 hållits beslutar stämman omvälja Sten Adebäck, Jan Herder och Stig Andersson.

Som representant för HSB har Allan Haglund utsetts med Ingastina Persson som suppleant.

Till styrelsesuppleant för tiden intill dess ordinarie stämma år 2009 hållits beslutar stämman omvälja Pia Berglund.

Styrelsens totala sammansättning efter val:
Ledamöter
Sten Adebäck t.o.m. ordinarie stämma 2010
Jan Herder t.o.m. ordinarie stämma 2010
Karl Gerhard Lindgren t.o.m. ordinarie stämma 2009
Stig Andersson t.o.m. ordinarie stämma 2010
Hans Nyberg t.o.m. ordinarie stämma 2009
Allan Haglund t.o.m. ordinarie stämma 2009 (utsedd av HSB)
Suppleanter
Pia Berglund t.o.m. ordinarie stämma 2009.
Ingastina Persson t.o.m. ordinarie stämma 2009 (utsedd av HSB)

§ 15 Val av revisorer Stämman utser Öhrlings revisionsbyrå att sköta revisionen intill dess ordinarie stämma år 2009 hållits.

§ 16 Val av valberedning Till valberedning för styrelseval inför 2009 års stämma utses Lhaila Kullberg och Jan Eriksson.

§ 17 Motioner
Bilaga 2a-b Från Kurt Sjödin har inkommit en motion om att anpassa garagenedfarten för bilar med låg markfrigång och en motion om att stämman ska besluta att styrelsen ska vara mer flexibel och anpassa sig till rimliga önskemål.
Styrelsen föreslår i sitt yttrande över motionerna att stämman ska avslå desamma.
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

§ 18 Avslutning Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

 Vid protokollet_______________________
K-G Lindgren, sekreterare

Justeras_______________________
Allan Haglund, mötesordförande

 


_______________________
Britt-Louise Ström
_______________________
Gert Öberg