Årsstämma 2010

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med HSB:s bostadsrättsförening Borgmästaren i Gävle den 27 maj 2010 i föreningslokalen


§ 1 Öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande Jan Herder.

§ 2 Ordförande Jan Herder utses att såsom ordförande leda dagens förhandlingar.

§ 3 Protokollförare Ordföranden anmäler att K-G Lindgren utsetts att föra dagens protokoll.

§ 4 Närvarande medlemmar och röstlängd
Bilaga 1 Närvarande medlemmar avprickas på medlemsförteckningen. Förteckningen godkännes att gälla såsom röstlängd för stämman.

§ 5 Fastställande av dagordning Förslag till dagordning, vilken utsänts tillsammans med årsredovisningen fastställes.

§ 6 Protokollsjusterare Jan Eriksson och Hans Lundgren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 7 Kallelse Ordföranden erinrar om att medlemmarna kallats till stämman genom anslag med uppgift om förekommande ärenden uppsatts i samtliga trappuppgångar i föreningens fastigheter samt genom meddelande i styrelsens redovisningshandlingar.
Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad.


§ 8 Styrelsens årsredovisning Styrelsens förvaltningsberättelse med däri intagen resultat- och balansräkning för år 2009 har utsänts till medlemmarna och ansågs därmed föredragen. Ordföranden lämnar därför ordet fritt efter att ha klargjort vissa uppgifter i berättelsen
Stämman beslutar att med godkännande lägga förvaltningsberättelsen till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse Ordföranden föredrar de två sista styckena i revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2009. Stämman beslutar att med godkännande lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 10 Resultat- och balansräkning Stämman fastställer de i förvaltningsberättelsen ingående resultat- och balansräkningarna.

§ 11 Resultatdisposition Stämman beslutar att resultatdisposition ska ske enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

§ 12 Ansvarfrihet Stämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. Styrelsen deltar inte i detta beslut.

§ 13 Arvoden Stämman beslutar att styrelsearvodet för verksamhetsåret 2010 skall utgå med 80 000 kronor att fritt fördelas inom styrelsen.
Dessutom utgår sammanträdesarvode med 500 kronor per möte till varje av föreningen vald ledamot, inklusive suppleanterna.

§ 14 Val av styrelse Ordföranden erinrar om att mandattiden vid denna stämma utgår för ledamöterna Stig Andersson, Pia Berglund och Jan Herder samt styrelsesuppleanten AnnaKatarina Jonsson.

Till styrelseledamöter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2012 hållits beslutar stämman välja Pia Berglund (omval), AnnaKatarina Jonsson (nyval) och Kaj Larsson (nyval). Till styrelseledamot för tiden intill dess ordinarie stämma år 2011 hållits beslutar styrelsen välja Jan Herder (omval).

Som representant för HSB har Göran Wiklund utsetts med Ingastina Persson som suppleant.

Till styrelsesuppleanter för tiden intill dess ordinarie stämma år 2011 hållits beslutar stämman välja Fredrik Lundberg och Helena Pettersson. Stämman beslutar vidare att vicevärden adjungeras till styrelsen.

Styrelsens totala sammansättning efter val:
Ledamöter
Pia Berglund t.o.m. ordinarie stämma 2012
Jan Herder t.o.m. ordinarie stämma 2011
K-G Lindgren t.o.m. ordinarie stämma 2011
Yvonne Lindh t.o.m. ordinarie stämma 2011
AnnaKatarina Jonsson t.o.m. ordinarie stämma 2012
Kaj Larsson t.o.m. ordinarie stämma 2012
Göran Wiklund t.o.m. ordinarie stämma 2011 (utsedd av HSB)
Suppleanter
Fredrik Lundberg t.o.m. ordinarie stämma 2011
Helena Pettersson t.o.m. ordinarie stämma 2011
Ingastina Persson t.o.m. ordinarie stämma 2010 (utsedd av HSB)

§ 15 Val av revisorer Stämman utser Öhrlings revisionsbyrå att sköta revisionen intill dess ordinarie stämma år 2011 hållits till en kostnad av 2 400 kronor plus moms.

§ 16 Val av valberedning Till valberedning för styrelseval inför 2011 års stämma utses Jan Eriksson och Britt-Marie Westman.

§ 17 Konsums bostadsrätter För att renodla förhållandet med Konsum Gävleborg föreslår styrelsen att Söderhallens lokaler samlas i en ny bostadsrätt. Det sker enklast genom att föreningen förvärvar Konsum Gävleborgs nuvarande två bostadsrätter och att föreningsstämman beslutar att upphäva de bostadsrätterna. Föreningen upplåter härefter Konsum Gävleborgs lokaler i en bostadsrätt.
Styrelsen föreslår att föreningsstämman beslutar att upphäva Konsum Gävleborgs nuvarande bostadsrätter nr 7003 och 7004.
Föreningsstämman beslutar enligt styrelsens förslag

§ 18 Avslutning Ordföranden förklarar föreningsstämman avslutad.

 

Vid protokollet


_______________________
K-G Lindgren, sekreterare

Justeras_______________________
Jan Herder, mötesordförande

 


_______________________
Jan Eriksson
_______________________
Hans Lundgren