Styrelsemöten

Styrelsen sammanträder en gång i månaden, med undantag för juli och augusti. Under verksamhetsåret 2021/2021 äger styrelsemötena rum följande datum: 

2022
13 juni
22 augusti
19 september
31 oktober
28 november

2023
30 januari
20 februari
20 mars
24 april

Styrelsemötena är inte öppna vilket betyder att styrelsen själv avgör om någon utöver styrelsen får närvara vid hela eller delar av styrelsemötet. Styrelsens protokoll är inte offentliga.
Styrelseledamöterna har tystnadsplikt och får inte yppa frågor som rör enskild medlem.

Nästa föreningsstämma äger rum den 11 maj 2023 kl. 19.00. 

Den 3 oktober 2022 är det höstmöte (informationsmöte) för medlemmarna.