Torsdag
5
oktober 2023

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Svartvik 268 kallas till extra föreningsstämma klockan 18.30 i Lokalen Badviken.
Bakgrunden till denna extra föreningsstämma är att stämman ska behandla att anta de nya stadgarna.

Badviken
Svartviksslingan 17
Minneberg
5 oktober 2023
18:30 - 19:30

Godkännande av föreningsstämmans beslut den 2023-05-11 att anta nya normalstadgar för bostadsrättsföreningen.

Beslutet vid den första föreningsstämman fattades enhälligt.

Beslutet ska, för att vara giltigt, biträdas av minst två tredjedelar av de röstande vid denna andra föreningsstämma.

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Medlem som inte betalat förfallen insats eller årsavgift har inte rösträtt. En medlems rätt vid föreningsstämma utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud. Ombud ska lämna in skriftlig daterad fullmakt. Fullmakten ska vara i original och gäller högst ett år från utfärdandet.