Nyheter från 2020

01 januari 2020 Samlade nyheter från 2020.

Motioner 2020

07 februari 2020

För att en motion ska tas upp på kommande årsmöte den 12 maj, måste motionen vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari.  Ev. motioner som lämnas in efter sista februari tas upp på årsmötet året efter. Motioner lämnas skriftligen i brevlådan vid styrelserummet eller via mail.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Brf Barrträdet

Renovering av hissen, port 33

11 februari 2020

Hissen i port 33 är i stort behov av renovering. Enligt Nacka Hiss är hissen i sådant skick att fortsatta reparationer inte är ekonomiskt försvarbara. I dagsläget riskerar hissen dessutom att fastna om inga reparationer vidtas snarast. Styrelsen har därför valt att tidigarelägga den planerade hissrenoveringen till våren 2020. Enligt preliminär plan kommer hissen renoveras med start måndagen den 9/3 och arbetet beräknas vara klart fredagen den 27/3. Under denna tid kommer det inte gå att använda hissen

Månadsinfo - februari

15 februari 2020

Pågående arbete och information

Föreningen har uppdaterat och förtydligat policy angående andrahandsuthyrning. För mer information besök föreningens hemsida.

Utbyte hiss i port 33. Hissen i port 33 kommer bytas ut under våren. För mer information besök hemsidan.

Råttor - Flera boende har iakttagit råttor i anslutning till vår fastighet. Styrelsen har varit i kontakt med Anticimex som har haft fällor utplacerade. Men då någon i närområdet delar ut mat vid parkbänken nere vid gångbron så är fällorna verkningslösa och Anticimex har tagit bort det. Om någon känner till vem denna person är, vänligen förklara för personen att detta måste upphöra.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i BRF Barrträdet

Månadsinfo - april

03 april 2020

Pågående arbete och information

STÄMMAN – FLYTTAS FRAMÅT I TIDEN

Med avseende på den pågående Corona-pandemin har styrelsen beslutat att flytta fram stämman, som var bokad den 12 maj. Styrelsen återkommer så snart som möjligt med nytt datum.

Viktigt att alla hjälps åt för att minska smittspridningen. Det vi kan göra i vår förening är att samtliga boende är extra noga med att rengöra efter sig i tvättstugor, relaxrum och övriga ”allmänna” ytor i föreningen. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa den senaste information om Corona. Här finns även information på flertalet språk.

Concerning the Corona outbreak. 

It is very important that all none Swedish talking residents get information about Corona. On Folkhälsomyndighetens website there is information in loads of different languages. Please be extra meticulous and clean after you in the washing room, relax and other public areas in our house.

Med vänlig hälsning

Styrelsen i BRF Barrträdet

Container för grovsopor

13 maj 2020

Helgen fredag 29/5 till måndag 1/6 kommer en container för grovsopor att stå på gården invid port 31. Kom ihåg att inget miljöfarligt får kastas i containern! Det ska köras till miljöstation. 

Månadsinfo - maj/juni

16 maj 2020

NY PORTKOD from 1 juni , informationen kommer i brevlådan.

NYTT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMAN är den 9 juni kl.19.00. Mötet kommer hållas på Maistroskolan och det kommer även gå att poströsta. Mer information kommer med kallelsen inom kort.

Containern finns tillgänglig från 29/5-1/6 på den vanliga platsen utanför styrelserummet. (Baksidan av Alp.33)

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa den senaste information om Corona. Här finns även information på flertalet språk.

Medlemmar i HSB Brf Barrträdet i Nacka

24 maj 2020

Årets föreningsstämma är som vi redan meddelat framflyttad på grund av den rådande situationen och då Folkhälsomyndigheten avråder från att arrangera möten för större grupper. 

För att stämman ska gå att genomföra, kommer formerna för årets stämma att anpassas utifrån de tillfälliga lagändringar som i år gäller för bostadsrätts-föreningar.

Styrelsen har i enlighet med lagändringen beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning och även tillåta att ett ombud kan representera flera än en medlem.

Följande alternativ gäller då:

Delta fysiskt – vilket vi avråder från. Dock måste ordförande, sekreterare och två justeringsmän delta för att stämman ska vara giltig.

Delta via ombud med fullmakt – regeländringen innebär att ett ombud kan representera fler än en medlem. 

Delta via poströstning – lämna in din röst i föreningens brevlåda på föreningens styrelseexpedition Alphyddevägen 33 ingång från baksidan senast samma dag som stämman hålls. Detta görs via det formulär som föreningen tagit fram.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Har ni frågor om denna procedur kontakta oss i styrelsen info@barrtradet.se

Styrelsen för HSB Brf Barrträdet

Årsredovisningshandlingar kommer finnas tillgängliga from 26 maj och delas ut i brevlådorna. 

KALLELSE ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

24 maj 2020

KALLELSE

Medlemmar i HSB Bostadsrättsförening Barrträdet nr 617 i Nacka

kallas härmed till

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

TID:    TISDAGEN DEN 9 JUNI 2020, KL 19.00.

PLATS:       Maestroskolans matsal Alphyddevägen 4 i Nacka

DAGORDNING

1.      Föreningsstämmans öppnande

2.      Val av stämmoordförande

3.      Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

4.      Godkännande av röstlängd

5.      Fråga om närvarorätt vid föreningsstämman

6.      Godkännande av dagordning

7.      Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet

8.      Val av minst två rösträknare

9.      Fråga om kallelse skett i behörig ordning

10.  Genomgång av styrelsens årsredovisning

11.  Genomgång av revisorernas berättelse

12.  Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning

13.  Beslut i anledning av bostadsrättsföreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

14.  Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

15.  Beslut om arvoden och principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter, revisorer, valberedning och de andra förtroendevalda som valts av föreningsstämman

16.  Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter

17.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

18.  Presentation av HSB-ledamot

19.  Beslut om antal revisorer och suppleant

20.  Val av revisor/er och suppleant

21.  Beslut om antal ledamöter i valberedningen

22.  Val av valberedning, en ledamot utses till valberedningens ordförande

23.  Val av ombud och ersättare till distriktsstämmor samt övriga representanter i HSB

24.  Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen, Motion nr 1; Utvärdera möjligheten att installera värmepump Motion nr 2; Installation av porttelefon Motion nr 3; Skapa parkeringsplatser på föreningens gårdar

25.  Föreningsstämmans avslutande 

På föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de tillsammans en röst. Innehar en medlem flera bostadsrätter i bostadsrättsföreningen har medlemmen en röst.

Fysisk person får utöva sin rösträtt genom ombud.

Valberedningen

24 maj 2020

Föreningen behöver nya medlemmar till valberedningen. 

Är du intresserad? Eller känner du någon i föreningen som du tycker passar?

Hör av dig till styrelsen för mer information på info@barrtradet.se

Angående sprängning och borrning för nya tunnelbanan

11 juni 2020

Arbetet med tunnelbanan vid Sickla station kommer in i en intensiv fas, där borrning och sprängning kommer börja i slutet av sommaren 2020. Detta kommer påverka våra bostäder en hel del, framförallt i form av buller. Många av oss har fått hem erbjudande om tillfällig vistelse, detta på grund av att riktvärderna med avseende på just bullernivåerna troligen kommer överskridas vilket kan betyda att det är skadligt. Om man känner sig drabbad rekommenderar vi att man ansöker, detta oavsett om man fått erbjudande sedan tidigare eller ej. Enklast att ansöka är att gå in på: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/tillfallig-vistelse och läsa, eventuellt ansöka via: https://secure.webforum.com/fut/issues/publicform/256b73f2-30d7-483b-a90a-2676f0698f91 direkt.

För övrig information om tunnelbanan, där man bland annat kan få sms inför varje sprängning med mera rekommenderas: https://nyatunnelbanan.sll.se/sv/nacka-arbeten där information kommer uppdateras kontinuerligt.

I övrigt så styrs arbetena av den miljödom som finns, för mer information om vad den innebär finns den i sin helhet här:https://www.nyatunnelbanan.sll.se/sites/tunnelbanan/files/2140-P11-12-00005.pdf.

Nyhetsbrev

21 oktober 2020

Här kommer lite information från styrelsen angående vad som har hänt och kommer att hända.

Valberedning. Alla bostadsrättsföreningar måste ha en valberedning och då vi just nu inte har en valberedning, är detta en fråga som styrelsen prioriterar att tillsätta. Samtliga medlemmar ska ha fått hem en lapp angående detta och vi vill passa på att det är av stor vikt vi löser frågan.

Parkering. Det är förbjudet att parkera för samtliga fordon på innergården. Felparkerade bilar kan rapporteras till Aino park, tel: 0771-96 90 00. Rapporterade felparkeringar kommer sedan kontrolleras på plats av parkeringsvakt, för att ge en kontrollavgift till den felparkerade bilen. 

Bastun. Bastun har varit ur funktion sedan i somras. Vi i styrelsen trodde att det skulle gå att lösa relativt enkelt, men efter att inte ens tillverkaren av bastun lyckades, har vi behövt beställa nytt aggregat och kommer förhoppningsvis vara i funktion i början av november.

Förskolan. I vår förening finns det sedan tidigare en lokal till förmån för förskoleverksamhet. Detta är inget nytt, det som nyligen hänt är att det flyttat in en verksamhet som nyttjar lokalerna. Det är således inget som vi kan påverka. Förskolan har likväl som alla andra medlemmar en skyldighet att följa våra stadgar.

Rökning. Det är totalförbud att röka så att det kommer in i någon annans bostad, det regleras i stadgarna. Vi har på senare tid fått en del klagomål angående detta och ber samtliga om att värna om andra när man röker.

Cyklar. Snart är vintern här och tider där det kan behöva plogas på innergården, därför ber vi alla att ta in cyklarna i cykelförråden så att plogningen kan genomföras.

Problem med råttor. Vi har sedan i våras fått hjälp av Anticimex för att få bukt med de problem vi har fått med råttor inom vårt markområde. Under sommaren så har vi kunnat se en minskning av beståndet och har en stor förhoppning att det kommer fortsätta så. Om ni identifierar ökning av antalet råttor i något specifikt område, är ni välkomna att meddela styrelsen om det.

I fortsättningen kommer vi ha mer kontinuerliga nyhetsbrev.

Hälsningar Styrelsen

Viktig information från Com Hem angående TV4-kanalerna och C More

30 oktober 2020

Fredag den 30 oktober kl. 23.59 riskerar Com Hem och Boxers kunder att tillfälligt förlora TV4-kanalerna och C More. Vi fortsätter göra allt vi kan för att hitta en långsiktig lösning som gör TV4-kanalerna tillgängliga för alla.

Avtalet mellan Com Hem och Telia som reglerar TV4-kanalerna och C More upphör att gälla den 30 oktober. Om vi inte når en ny överenskommelse innebär det att kunder hos Com Hem riskerar att tillfälligt förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23:59 den 30 oktober.

På Com Hem vill vi att våra kunder ska ha tillgång till så bra och relevant innehåll som möjligt. Tyvärr har Telia tackat nej till att förlänga det avtal vi kom överens om i december 2019 och begär istället en kraftig prishöjning. Vi har bett om att få förlänga det befintliga avtalet för att vi ska ha tid att lösa detta, men det har de tackat nej till. Vi beklagar detta och tyvärr blir tv-tittarna lidande. Vi kommer in i det sista försöka få en förlängning av avtalet, men just nu pekar allt mot att kanalerna tillfälligt kommer försvinna från utbudet vid midnatt natten till fredag.

Bastu åter i bruk

07 november 2020

Efter att ha varit ur funktion en längre tid, kan bastun återigen användas. Efter att försökt åtgärda felet utan resultat, trots att personal från tillverkaren varit på plats. Istället byttes aggregatet med elsystem ut och ersattes med ett nytt. Notera att det just nu kan vara lite skitigt, städning är inbokad och kommer ske inom kort.