Att skriva en motion

Som medlem i HSB Brf Terrassen har du rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman vilka kallas för motion. En i stadgeenlig tid inlämnad motion ska alltid behandlas på årsstämman.

Det är en formell skillnad mellan förslag och motion. 
När som helst under året kan du, brevledes eller per e-post, till styrelsen skicka in förslag och synpunkter. 
    Vill du att ditt förslag ska behandlas på  årsstämman ska du däremot skriva en motion.

Så här skriver du en motion

Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om. Skriv ordet "motion" i rubriken,

Skriv vad ärendet handlar om och varför du tycker som du gör

Motionens viktigaste del - ditt yrkande - ska helst formuleras i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren egentligen vill. Om du har flera förslag i samma motion så dela upp dina yrkanden i olika att-satser.

Skriv under dokumentet med ditt namn.

Lägg motionen i styrelsens brevlåda i god tid före stämman. Våra stadgar säger; 

§ 15 Motioner

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla  ärendet till styrelsen före februari månads utgång.

Mall för motion

Det finns inga blankettekniska krav på motionens utformning. Du kan skriva den för hand.

En enkel mall kan se ut så här:

Till

HSB Brf Terrassen i  Upplands Väsby

Motion till årsmötet XXXX

Kortfattad beskrivning av ämnet

Jag föreslår

att (ditt förslag skriver du här)

Upplands Väsby 20xx-xx-xx 

Förnamn Efternamn
Hasselbacken xx

Underskrift

Ange här ev bilagor (skisser, foton mm)

Motionsexempel

Till
HSB Brf Terrassen i  Upplands Väsby

Motion till årsstämman 20XX ang entrémattor utanför tvättstugorna

Då vi inom vårt område har 4 tvättstugor som betjänar 10 hus innebär det att drygt hälften av oss boende får gå en liten promenad till anvisade tvättstugor. Under de grå och vita årstiderna drar vi då med oss smuts och sand in i trapphusen och tvättstugorna

Någon form av entrématta utanför varje tvättstuga skulle minska risken för nedsmutsning i tvättstugan och förenkla rengöringen efter avslutat pass.

Jag föreslår: 

att föreningen inköper fyra entrémattor av lämplig storlek att placeras utanför respektive tvättstugedörr.

Upplands Väsby ÅÅÅÅ-MM-XDD

Ida Hasselback
Hasselbacken X

Ida Hasselback 

Bilaga:

Broschyr från AB Emtrémattor