ORDNINGSREGLER

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER
för Bostadsrättsföreningen Terrassen i Upplands Väsby
Nedanstående ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2016-06-25. Utöver ordningsregIerna gäller föreningens stadgar.

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna?
Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?
Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om bostadsrättshavaren ska få bo kvar. Först måste dock styrelsen uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det blir fråga om uppsägning. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Lägenhetspärmen
Lägenhetspärmen, som dessa ordningsregler ingår i, utgör viktiga styrande dokument. Det åligger bostadsrättsinnehavaren att hålla pärmen upprättad med de nya/ändrade dokument som styrelsen fortlöpande tillhandahåller, och att vid avflyttning tillse att pärmen överlämnas till den som övertar Din lägenhet

Har Du frågor?
Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1. Om allmän aktsamhet
a)
Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
b) Om akut skada inträffar i huset: gör i första hand felanmälan enligt den rutin som framgår av flik 3:1 och även av anslagstavlan i porten.

2. Lägenhetsunderhåll
Bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas i fönster och dörrar samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste Du se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas. Föreningen tillhandahåller droppvarnare som ska vara monterad under diskbänken med sensorslinga runt vatten- och avloppsrör och med förgrening till ev. diskmaskin. Bostadsrättshavaren ansvarar för regelbunden funktionskontroll och byte av förbrukat batteri.En särskild bostadsrättsförsäkring är ett bra skydd som täcker skada på annans egendom om olyckan är framme.
Föreningen tecknar kollektivt sådan forsäkring för de boende. Sådant tillägg ska således inte göras av den enskilde i den egna hemförsäkringen.

3. Förändringar i lägenheten
Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. lbland kan det också behövas bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. lnglasning av terrass, ändring av inglasning samt installation av luftvärmepump är exempel på detta. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång!
Läs vidare i föreningens Stadgar samt flik 4 i lägenhetspärmen. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Arbete ska i första hand utföras vardagar och under dagtid.

4. Om säkerhet
a) Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
b) Släpp inte in någon okänd person i fastigheten. Var särskilt vaksam när Du öppnar via porttelefonen.
c) Lämna inte dörrar till gemensamma utrymmen olåsta.
d) Var försiktig med eld.
e) Din lägenhet är utrustad med brandvarnare. Kontrollera funktionen regelbundet. Närmare information lämnas av styrelsen.
f) Meddela gärna grannar om Du är bortrest under en längre tid.

5. Om brandsäkerhet
Övergripande.

 • I gemensamma utrymmen såsom trapphus, källarplan och tvättstugor får inget brännbart material förvaras. (Barnvagnar, pulkor, snowracer, emballage etc.) .
  Trapphusen är utrymningsvägar, och inga lösa föremål får förvaras där.
 • Föremålsfria trapphus minskar risken för anlagda bränder.
 • Branddörrar ska hållas stängda och låsta.
 • Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen.
 • Observera att det inte är tillåtet att ha en extra kyl/frys inkopplad i lägenhetsförrådet. Skälet är både brandrisk och den extra strömförbrukning som drabbar föreningen.

Förvaring av brandfarliga varor

Varje lägenhet   

 

 

Sprayburkar och gasolflaskor till en storlek av högst 5 liter. Brandfarlig vätska i behållare till en storlek av högst 10 liter.

Ej inglasad terrass

 

Gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter). Brandfarlig vätska i behållare av storlek högst 25 liter. Förvara gärna behållarna i ett skåp så att de skyddas från väder och vind.

Garage

 

Fordon med tank och reservdunk. lngen brandfarlig vätska. En uppsättning sommar-/vinterhiul.

Hobby-lokaler

 

 

5 liter acetylen.
1 gasolflaska P11
25 liter brandfarlig vätska.

Lägenhets-förråd

lngen förvaring får ske.


6. Om gemensamma kostnader
Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när en kran står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

7 . Terrasser/Uteplatser
Terrass/uteplats får inte användas för skakning av mattor, sängkläder m m, så att man stör sin granne.

Prydnadsföremål typ stenar och figuriner får inte placeras i terrasslådorna, eftersom de kan falla ned på underliggande terrass och orsaka skada.

Blomlådor och andra föremål får inte monteras på terrasslådornas utsida. Se till att växter inte blir för stora resp hänger ner och stör andra boende (läs vidare i lägenhetspärmen, flik 9:2).

För inglasning av terrass krävs tillstånd av föreningen samt bygglov och inglasningsavtal.

Grillning är tillåten om följande regler iakttas:

 • Tändning sker enbart med elektrisk tändare. Tändvätska får således inte användas.
 • Det är inte tillåtet att anlägga s k "murgrill". Dels kan sådan falla inom kriterierna för bygglov, dels är det direkt olämpligt att belasta golvet med så
       stor vikt (400 kg eller mer). På marknaden tillgängliga "mobila" grillar räcker mer än väl.
 • Med hänsyn till grannarna bör grillning ske med måtta och omdöme. Tänk på att många lider av astma och/eller allergier.

Luftvärmepump får i dagsläget inte installeras, styrelsen utreder rutiner kring detta. Är du intresserad av att skaffa en luftvärmepump ber vi dig kontakta Styrelsen för status i ärendet.

Vattning i terrasslådorna ska ske med försiktighet. Vid tvätt av terrassgolvet får man aldrig spola vatten inåt mot lägenhetsväggen, och hänsyn måste tas till att dräneringen/avrinningen är dimensionerad endast för normal nederbörd, motsvarar ungefär 1,5 liter vatten per min för en normalstor terrass. En 10-liters hink vatten måste således fördelas på 6-7 min. Större vattenmängder leder till olägenheter för nedanför boende, och riskerar skada huskroppen när dräneringskanalerna blir överbelastade. Av det skälet är det inte tillåtet att anlägga badpool eller dusch ute på terrassen, eftersom sådan anläggning kräver kraftigare avrinning.

Skräp och jordrester ska sopas/dammsugas upp innan golvet tvättas. Silarna i dräneringsrännans avlopp får absolut inte tas bort! Skräp hotar annars att sätta igen dräneringskanalerna, med stora underhållskostnader som följd.

Terrassgolvet utgör en del av byggnadens tätskikt. Som ett led i det omfattande projektet terrassmålning 2013-2015 belades golven med ett nytt, transparent tätskikt. De som så önskade kunde dessutom få golvet målat med en grå täckfärg (se flik 9:1). Av hänsyn till tätskiktet får endast angiven färgkvalitet användas vid ommålning.

OBS ! Det är inte tillåtet att lägga klinker på terrassgolvet.

8. Mattpiskning
För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m finns piskställningar inom området samt ett dammsugnings-/mattpiskningsrum i hus 3, Hasselbacken 8.

9. Matning av fåglar
Matning av fåglar är inte tillåten inom området (inklusive terrasser/uteplatser) på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

10. Tvättstugor
Föreningen har totalt 4 tvättstugor, belägna i hus 1,2, 6 och 7. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugorna.

OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner avsedda for hushållstvätt. Ej heller golvmoppar och yrkeskläder typ overaller.

11 . Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer
Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen eller i cykelställen och vara märkta med ägarens namn, annars riskerar de att bli borttransporterade vid storstädning. Fastlåsning vid cykelställ i cykelrum får inte ske, eftersom det omöjliggör/försvårar städning.

Barnvagnar och rullatorer ska förvaras i barnvagnsrum. Dagtid får dock rullatorer stå i trapphuset.

12. Föreningslokalen
Föreningslokalen på Hasselbacken 36 används för närvarande av personal som utför garagearbete.

13. AvfalIshantering, elavfalI, kemiska produkter
Sopnedkasten får endast användas för sedvanligt hushållsavfall, inga kartonger, förpackningsmaterial eller växtavfall från terrassen. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soptrumman och i soprummet. Pressa inte ner överfulla påsar då dessa lätt fastnar i trumman. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.

Föreningen har ingen plats for grovsopor utan dessa ska lämnas på närmaste miljöstation.

Tidningar lämnas i särskilda containrar som finns på olika håll inom området.

14. Förråd/förrådsgångar
Förrådsgångarna ska hållas helt fria och får inte belamras med boendes tillhörigheter. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i förråden.

Observera att det inte är tillåtet att förvara inkopplad kyl/frys i lägenhetsförråd. Skälet är främst brandrisken (troligen äldre utrustning som dessutom står helt utan övervakning), men även att det är osolidariskt mot övriga boende att de ska vara med och betala elkonsumtionen.

15. Parabolantenn
Tillstånd erfordras från styrelsen.
Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller terrassräcke. Antenn måste monteras inne på terrassen så att den inte kan falla ned på underliggande terrass (säkerhetskrav!), och inte stör utseendemässigt. Om antenn fästs i träpanelen är det viktigt att skruvarna sätts i en av de vertikala reglarna som panelen är spikad i.

16. Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas inom området eller på barnens lekytor. Vid "missöde" med spillning gäller upplockningsplikt precis som i samhället i övrigt.

Se till att husdjur inte kan ta sig över till grannens terrass.

17. Störningar
För att alla ska trivas är det viktigt att man inte stör omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss, tvättstuga, bastu, gymnastik- och friskvårdslokal.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har Du fest så informera gärna grannarna i god tid iförväg om Du tror att festen kan verka störande.

18. Andrahandsuthyrning
Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska andrahandshyresgäst avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

19. När Du flyttar
Vid överlåtelse via mäklare registrerar mäklaren överlåtelsen i HSB:s system Portalen, därefter godkänns den nye ägaren som HSB-medlem av styrelsen. När detta är klart skickar styrelsen ett brev till säljaren med instruktioner inför avflytt samt ett välkomstbrev till den nye bostadsrättsinnehavaren. Överlåter man lägenheten utan mäklare skall överlåtelseavtalet skickas till HSB Norra Storstockholm i Järfälla för registrering i Portalen. Därefter samma rutin som ovan. Har man ett inglasningsavtal eller annat avtal, t ex för luftvärmepump, skall ett nytt avtal skrivas med den nya bostadsrättshavaren i samband med överlåtelsen. Obs: det är säljarens ansvar att se till att så sker!

Tillsyn av alla lägenheter som överlåts utförs av föreningens förvaltare.