På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Gör rätt i din bostadsrätt!

19 juli 2012 Gör rätt i din bostadsrätt! Ingen ska behöva riskera att bli skadad när ett bygg- och anläggningsarbete utförs. Traditionellt har det varit ett ansvar för varje arbetsgivare att se till att de anställda inte skadas men sedan de nya reglera i Bygg – och anläggningslagen kom 2009 har detta ansvar utvidgats att gälla även den som låter beställa ett byggnadsarbete (byggherren)– i allt ifrån byggets planering till det att det är genomfört. När en bostadsrättsförening tecknar avtal om byggnadsarbete (t ex målning, lagning av trasig puts, återställande efter vattenskada, byte av elarmaturer, snöskottning på tak mm), blir man automatiskt byggherre, i vilken egenskap man har ett omfattande arbetsmiljöansvar: 1. Brf ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) 2. Brf ska tillse att en arbetsmiljöplan upprättas 3. Brf ska utse en byggarbetsmiljösamordnare för utförandet (BAS-U) 4. Om arbetet är mera omfattande (mer än 500 personarbetsdagar) eller pågår längre tid än 20 arbetsdagar och det vid något tillfälle sysselsätter mer än 20 personer samtidigt ska en förhandsanmälan göras till Arbetsmiljöverket Punkterna 2 och 4 är straffsanktionerade, dvs man kan bli åtalad ifall detta inte görs. Utökat ansvar för bostadsrättsföreningen I och med det utökade ansvaret ställs nya krav på bostadsrättsföreningen. Rådet är att bostadsrättsföreningen ska överlåta och skriftligt skriva över arbetsmiljöansvaret på en uppdragstagare (entreprenör)som anlitas. Förutsättning till att detta kan ska kunna ske är att uppdragstagaren självständigt styr byggprojektets planering och genomförande (total- eller generalentreprenad) Om bostadsrättsföreningen överlåter arbetsmiljöansvaret på uppdragstagaren övertas ansvaret enligt arbetsmiljölagen och uppdragstagaren ska utse byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Denna samordnare ska också, när det krävs, avgöra när en arbetsmiljöplan ska upprättas. Den som utses måste visa att denna har dokumenterad utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra de uppgifter som åligger en BAS. Överlåtelsen av ansvaret kan inte ge något heltäckande skydd mot eventuella påföljder om till exempel Arbetsmiljöverkets inspektörer kommer med invändningar av något slag under arbetets gång. Bostadsrättsföreningen har alltid ett backup- ansvar som är svårt att gardera sig mot. Vid större beställningar finns det därför många goda skäl att anlita en konsult, till exempel en bygg- och projektledare för att planera, handla upp och genomföra byggprojektet som vet hur arbetsmiljökraven ska hanteras. Även vid mindre arbeten som kan vara riskfyllda, såsom vissa arbeten på stege, klottersanering mm krävs det att bostadsrättsföreningen utser byggarbetsmiljösamordnare (BAS) och säkerställer att den entreprenör som anlitas har dokumenterade utbildning, kompetens och erfarenhet som behövs för att utföra de uppgifter som åligger en byggarbetsmiljösamordnare (BAS). Om en privatperson (konsument) boende i bostadsrättsföreningen, beställer byggarbeten i sin egen bostad behövs inte denna skriftliga överenskommelse, då tar entreprenören automatiskt över byggherrens (konsumentens) ansvar under förutsättning att inte konsumenten anlitar flera entreprenörer samtidigt, då ligger byggherre-/arbetsmiljöansvaret kvar på konsumenten. Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i arbetsmiljölagen kap 3 § 6 samt i Arbetsmiljöverkets ändringsföreskrifter AFS 2008:16 till föreskrifterna i AFS 1993:3, Byggnads- och anläggningsarbete.