På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vad betyder fastighetsskatteförslagen för bostadsrätten?

04 september 2006 Vad betyder fastighetsskatteförslagen för bostadsrätten? Båda regeringsalternativen lovar att intäkterna från fastighetsskatten inte ska höjas På kort sikt innebär såväl den borgerliga alliansens som regeringens förslag att de förväntande höjningarna av fastighetsskatten på grund av ökade taxeringsvärden uteblir. För bostadsrätten innebär alliansens förslag att fastighetsskatten minskar och inkomstskatten avskaffas. Regeringens förslag innebär fortsatta ökningar av inkomstskatten för bostadsrätten. Men förslagen är kortsiktiga. Det är som att ta en TREO, det blir en tillfällig lindring. Men vi vet ingenting om hur förslagen kommer att se ut efter 2008. Mängder med frågor återstår att få svar på. Vad händer med neutraliteten mellan upplåtelseformerna? Hur tänker man sig finansieringen av förslagen? Hur blir det med bostadsfinansieringen? Vad händer med ränteavdragen? Vad händer med reavinstskatten? Vad händer med priserna på egna hem och bostadsrätter?

HSB Riksförbund 2006-08-09
Jan Hellman

Vad betyder fastighetsskatteförslagen för bostadsrätten

Under Almedalsveckan i Visby lovade den borgerliga alliansen att på sikt avskaffa fastighetsskatten. Nu har regeringen svarat på alliansens förslag och lovar att frysa uttaget av fastighetsskatt för de närmaste två åren. Vad betyder förslagen för bostadsrätten?

Sammanfattning

På kort sikt innebär såväl den borgerliga alliansens som regeringens förslag att de förväntande höjningarna av fastighetsskatten på grund av ökade taxeringsvärden uteblir. För bostadsrätten innebär alliansens förslag att fastighetsskatten minskar och inkomstskatten avskaffas. Regeringens förslag innebär fortsatta ökningar av inkomstskatten för bostadsrätten.
Men förslagen är kortsiktiga. Det är som att ta en TREO, det blir en tillfällig lindring. Men vi vet ingenting om hur förslagen kommer att se ut efter 2008. Mängder med frågor återstår att få svar på. Vad händer med neutraliteten mellan upplåtelseformerna? Hur tänker man sig finansieringen av förslagen? Hur blir det med bostadsfinansieringen? Vad händer med ränteavdragen? Vad händer med reavinstskatten? Vad händer med priserna på egna hem och bostadsrätter?

Så ser förslagen ut
Den borgerliga alliansens förslag innebär att taxeringsvärdena för småhus fryses, så att skattehöjningen för nästa år stoppas. Alliansen föreslår också att skatten på markvärdet begränsas till max 5000 kronor. När det gäller flerbostadshus ska taxeringsvärdena frysas och skattesatsen sänks med 0,1 procent, från 0,5 procent till 0,4 procent av taxeringsvärdet. Den särskilda schablonintäkten (inkomstskatten) för bostadsrätten tas bort. Alliansen vill på sikt avskaffa den statliga fastighetsskatten. En kommunal fastighetsavgift ska utredas. Ambitionen är enligt alliansen att en sådan reform av fastighetsbeskattningen ska genomföras under 2008. Till detta kommer att den borgerliga alliansen vill avskaffa förmögenhetsskatten. Redan 2007 ska förmögenhetsskatten halveras.
Regeringen har nu redovisat att den också vill göra förändringar i fastighetsskatten. För de två närmaste åren föreslår regeringen att uttaget av fastighetsskatt fryses på nuvarande nivå för såväl småhus som flerbostadshus. Samtidigt aviserar regeringen att man ska genomföra en stor översyn av skattesystemet i sin helhet, samtidigt som man utreder ett nytt bostadsfinansieringssystem som ska införas under 2008.

Konsekvenser av förslagen
Den borgerliga alliansens förslag innebär på kort sikt att fastighetsskatten sänks med ca 4-5 miljarder. Finansieringen ska man återkomma till i alliansens valmanifest. Regeringens förslag innebär ett något lägre tapp för statskassan men uppgår ändå under de två åren till ca 4 miljarder kronor. Även regeringen avser att återkomma till frågan om hur detta ska finansieras.
På kort sikt innebär den borgerliga alliansens förslag att hushåll med högt taxerade småhus där markvärdet är mycket högt, får en relativt större sänkning av fastighetsskatten än lägre taxerade småhus. Frysningen av taxeringsvärdet innebär också att förmögenhetsskatten inte ökar på grund av fastighetens värdestegring. För bostadsrättens del innebär alliansens förslag att fastighetsskatten sänks under de närmaste åren. För HSB-rörelsen som helhet kan det totalt innebära en sänkt fastighetskatt med ca 100 miljoner kronor. Avskaffandet av den särskilda schablonintäkten får till följd att den speciella inkomstskatt som bostadsrätten drabbats av försvinner. Alliansen säger dock ingenting om vad som ska hända med de ackumulerade underskottsavdragen (icke utnyttjade avdrag) i bostadsrätten. Enligt bostadsfinansierings-utredningen (Ds 2005:39) uppgick dessa till ca 70 miljarder kronor 2003. Med nuvarande skattesats på 28 procent innebär det att bostadsrätten har en dold skattefordran på staten motsvarande ca 20 miljarder kr.
Regeringens förslag innebär att fastighetsskatten för småhusen under två år förblir oförändrad. För hushåll med mycket höga inkomster kommer förmögenhetsskatten dock att öka när taxeringsvärdet ökar. För flerbostadshus i bostadsrättsform innebär det att fastighetsskatten förblir oförändrad under två år. Men eftersom regeringens förslag endast innebär fryst fastighetsskatt, inte frysta taxeringsvärden, kommer inkomstskatten att öka när ö taxeringsvärdena ökar. De senaste årens utveckling av boendebeskattningen har visat att det för HSBs del är inkomstskatterna som ökat relativt mest. Under 2004 betalade HSB-rörelsen totalt ca 200 miljoner i inkomstskatt, en ökning med över 100 procent från 2002. Det finns anledning att frukta att inkomstskatten under de närmaste åren kommer att öka väsentligt.

Många frågor återstår att få svar på?
Sammanfattningsvis kan konstateras att de båda huvudalternativen i svensk politik nu verkar ha tagit bostadsbeskattningen på större allvar än tidigare. Men ännu har vi bara fått förslag som lindrar på kort sikt. Det är som att ta en TREO, förslagen behandlar symptomen. Men kommer patienten att bli frisk?
Så som förslagen ser ut nu är det inte möjligt att bedöma effekterna blir på medlång och lång sikt. Många frågor väntar fortfarande på svar. Hur blir det med neutraliteten mellan upplåtelseformerna? Hur kommer den framtida bostadsfinansieringen att se ut? Hur kommer finansieringen av förslagen att se ut och vilka effekter får detta för byggande och boende? Vad kommer att hända med reavinstbeskattningen? Blir uppskovsreglerna kvar? Vad händer med ränteavdragen? Vad händer med de icke utnyttjade underskottsavdragen i bostadsrättsföreningarna? Vilka effekter får förändringarna på ränteutvecklingen? Vad händer med prisutvecklingen på egna hem och bostadsrätter? Dessa och många andra frågor väntar vi på att få besvarade.