Du som loggar in med BankID på fil eller via dosa behöver först välja Mobilt BankID och därefter välja BankID innan du matar in ditt personnummer för att komma in. Vi jobbar på att rätta till detta och beklagar strulet som uppstått.

Årsredovisningar och stadgar

Tycker du det är knepigt att förstå en årsredovisning så följer här en liten ordlista. Du hittar årsredovisningarna plus stadgarna längst ner på sidan.

• Förvaltningsberättelse, är den del som i text förklarar verksamheten. Talar även om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om fastigheterna, taxeringsvärden, försäkringar, antal medlemmar, utförda reparationer mm.
• Styrelse/förvaltning, av praktiska skäl är det omöjligt för medlemmarna att avgöra varje liten delfråga i föreningsarbetet. En styrelse väljs därför som sköter förvaltningen.
• Resultaträkningen, visar i siffror samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader=årets överskott/underskott. Stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet skall hanteras.
• Balansräkningen, visar föreningens tillgångar (tillgångsidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar såsom fastigheter, inventarier samt omsättningstillgångar i form av kontanter och andra likvida medel. på skuldsidan redovisas eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Skulder till kreditinstitut och övriga skulder t ex leverantörsskulder redovisas även de på skuldsidan.
• Anläggningstillgångar, är tillgångar avsedda för långvarigt bruk inom föreningen som t ex föreningens fastighet med mark och byggnader.
• Avskrivningar, värdet på fastighet och inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar.
• Omsättningstillgångar, tillgångar som kan omvandlas till kontanter inom ett år.
• Kortfristiga skulder, är skulder som skall betalas inom ett år.
• Likviditet, är förmågan att betala sina kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än kortfristiga skulder är likviditeten tillfredsställande.
• Skulder, är dels de kortfristiga skulderna samt skulder till kreditinstitut.
• Fond för yttre underhåll, är de medel som avsätts för den underhållsplan som styrelsen upprättat för föreningens hus. Stämman fattar beslut om fondavsättning.
• Fond för inre underhåll, avsättningen regleras i stadgarna. Beloppet i balansräkningen redovisar den sammanlagda behållning för alla bostadsrätter. "Den egna" fonden framgår av avispecifikationen varje kvartal.
• Ansvarsförbindelse, är åtagande av föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande som avgäld.
• Ställda panter, är de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för lån på fastigheten.
• Årsavgifter, fastställs av styrelsen och skall täcka föreningens lån, drift och fondavsättningar.
• Årsredovisning, den redovisning styrelsen avger efter ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.