Årsredovisningar och stadgar

Tycker du det är knepigt att förstå en årsredovisning så följer här en liten ordlista. Du hittar årsredovisningarna plus stadgarna längst ner på sidan.

• Förvaltningsberättelse, är den del som i text förklarar verksamheten. Talar även om vilka som haft uppdrag i föreningen, vad som i huvudsak förekommit samt redovisar en del fakta om fastigheterna, taxeringsvärden, försäkringar, antal medlemmar, utförda reparationer mm.
• Styrelse/förvaltning, av praktiska skäl är det omöjligt för medlemmarna att avgöra varje liten delfråga i föreningsarbetet. En styrelse väljs därför som sköter förvaltningen.
• Resultaträkningen, visar i siffror samtliga intäkter och kostnader för verksamhetsåret. Intäkter minus kostnader=årets överskott/underskott. Stämman beslutar efter förslag från styrelsen hur resultatet skall hanteras.
• Balansräkningen, visar föreningens tillgångar (tillgångsidan) och hur dessa finansieras (skuldsidan). På tillgångssidan redovisas föreningens anläggningstillgångar såsom fastigheter, inventarier samt omsättningstillgångar i form av kontanter och andra likvida medel. på skuldsidan redovisas eget kapital som innehåller medlemmarnas insatser, balanserat resultat och yttre fonden. Skulder till kreditinstitut och övriga skulder t ex leverantörsskulder redovisas även de på skuldsidan.
• Anläggningstillgångar, är tillgångar avsedda för långvarigt bruk inom föreningen som t ex föreningens fastighet med mark och byggnader.
• Avskrivningar, värdet på fastighet och inventarier minskar på grund av förslitning. Detta redovisas som en kostnad för avskrivning i resultaträkningen. Det värde som står som tillgång i balansräkningen är värdet efter alla avskrivningar.
• Omsättningstillgångar, tillgångar som kan omvandlas till kontanter inom ett år.
• Kortfristiga skulder, är skulder som skall betalas inom ett år.
• Likviditet, är förmågan att betala sina kortfristiga skulder. Är omsättningstillgångarna större än kortfristiga skulder är likviditeten tillfredsställande.
• Skulder, är dels de kortfristiga skulderna samt skulder till kreditinstitut.
• Fond för yttre underhåll, är de medel som avsätts för den underhållsplan som styrelsen upprättat för föreningens hus. Stämman fattar beslut om fondavsättning.
• Fond för inre underhåll, avsättningen regleras i stadgarna. Beloppet i balansräkningen redovisar den sammanlagda behållning för alla bostadsrätter. "Den egna" fonden framgår av avispecifikationen varje kvartal.
• Ansvarsförbindelse, är åtagande av föreningen som inte bokats som kort- eller långfristig skuld. Kan vara borgensförbindelse eller avtalsenligt åtagande som avgäld.
• Ställda panter, är de pantbrev/fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för lån på fastigheten.
• Årsavgifter, fastställs av styrelsen och skall täcka föreningens lån, drift och fondavsättningar.
• Årsredovisning, den redovisning styrelsen avger efter ett avslutat verksamhetsår och som skall behandlas av ordinarie föreningsstämma. Årsredovisningen skall omfatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning.