På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Att tänka på i samband med stämman

17 februari 2020 Våren närmar sig med stormsteg och med våren kommer stämmosäsongen. HSB Stockholms föreningsjurist Malin Vagnér tipsar om vad som är bra att ha koll på i samband med stämman. Vem får till exempel närvara på stämman, vilka har rösträtt och vad får stämman besluta om?

Skicka kallelsen i tid
Kallelsen utgör grunden för stämman och det är viktigt att kallelsen sker på rätt sätt och med rätt innehåll. Om ni har HSBs normalstadgar 2011 version 5 (senaste versionen) så ska kallelsen till stämman anslås på lämplig plats i föreningens fastighet 2-6 veckor innan stämman. Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för stämman samt ange samtliga ärenden som ska behandlas på stämman. En felaktig kallelse kan leda till att besluten på stämman blir ogiltiga. Om kallelsen inte gjorts på rätt sätt kan stämman besluta att inte genomföra stämman och låta styrelsen kalla på nytt.

Stämmohandlingar
Styrelsen behöver se till att årsredovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över gjorda anmärkningar i revisionsberättelsen hålls tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före stämman. Om stämman ska besluta om stadgeändring ska hela förslaget också finnas tillgänglig för medlemmarna från tidpunkten för kallelsen.

Vem får komma på stämman?
Samtliga medlemmar får komma på stämman, dessa har även rösträtt. Om en medlem inte kan delta själv kan denne delta och rösta genom ett ombud. Medlemmar har även rätt att ta med sig ett biträde till stämman. I senaste versionen av HSB normalstadgar har kretsen för vem som kan vara ombud eller biträde för en medlem lämnats öppen, vem som helst över 18 år kan alltså användas som ombud eller biträde. Ombud får dock enbart företräda en medlem. Utomstående personer får enbart närvara på stämman om stämman beslutar om det.

Rösträtt och röstlängd
Medlemmar har rösträtt på stämman. Om flera medlemmar innehar bostadsrätten till en och samma lägenhet har de dock enbart en röst gemensamt. Om en medlem innehar bostadsrätten till flera lägenheter så har denne likväl enbart en röst. Medlem som inte har betalat förfallen årsavgift vid tiden för stämman har inte rösträtt. Det är viktigt att protokollföraren noggrant noterar vilka som närvarar på stämman och skiljer de som har rösträtt från de som inte har det. Förteckningen över de som har rösträtt på stämman genom egen närvaro eller genom ombud utgör röstlängden. Röstlängden ska fastställas av stämman och kan justeras under den pågående stämman genom beslut med enkel majoritet om röstberättigade tillkommer eller lämnar stämman.

Vad får stämman besluta om?
Stämman är föreningens högsta beslutande organ och kan således besluta i samtliga av föreningens angelägenheter. Beslutanderätten för den sammankallade stämman begränsas dock av innehållet i kallelsen, enbart ärenden som angivits i kallelsen kan behandlas av stämman.

Motioner
Motionsrätten innebär att alla medlemmar har rätt att begära att ett ärende ska behandlas av stämman. Motionen behöver lämnas in skriftligen till styrelsen innan det datum som finns angivet i föreningens stadgar. Det är vanligt att styrelsen lämnar ett yttrande och ett förslag till beslut till varje motion. Detta är dock inte ett krav.

Vad händer om vi inte hinner med allt på stämman?
Ibland finns det mycket att prata om på stämman. Det är givetvis önskvärt att stämman avhandlas under en och samma dag men ibland är det inte möjligt. Stämman kan då, med enkel majoritet, besluta att fortsätta stämman en annan dag. Förutsatt att det är tydligt under stämman vilken tid och plats som gäller för den fortsatta stämman och denna hålls inom 4 veckor från det första tillfället, så krävs ingen ny kallelse. Om stämman ska fortsätta senare än 4 veckor från första tillfället behöver en ny kallelse skickas inom samma tid som för en extrastämma. För föreningar med senaste versionen av HSB normalstadgar innebär det 2–6 veckor före den fortsatta stämman.

Efter stämman
Det finns en tid även efter stämman. Då har ofta en ny styrelse valts som behöver konstituera sig och börja verkställa de beslut som stämman har fattat. Protokollet från stämman ska justeras och finnas tillgängligt för föreningens medlemmar senast 3 veckor från stämman. Protokollet behöver inte skickas ut till medlemmarna utan det räcker att det förvaras hos styrelsen och finns tillgängligt för intresserade medlemmar som efterfrågar det. Det kan dock vara lämpligt att kommunicera ut besluten till medlemmarna så alla vet vad stämman beslutade.

Lycka till!

Behöver ni en stämmoordförande?

Låt en oberoende representant från HSB Stockholm medverka som ordförande eller sekreterare på er föreningsstämma. Det är en uppskattad tjänst som underlättar för er i styrelsen.

Behöver ni juridisk rådgivning?

Våra föreningsjurister har en unik erfarenhet inom bostadsrättsjuridik, hyresjuridik och föreningsrättsliga frågor och är ett bra stöd om en besvärlig situation skulle uppstå.