På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Covid-19 och lokalhyresgästers förpliktelser

23 mars 2020 Med anledning av förekomsten av Covid-19 och de förändringar det medför i samhället har det dykt upp frågor från bostadsrättsföreningar om detta påverkar befintliga lokalhyresavtal och hyresgästernas betalningsansvar för hyra. Svaret på dessa frågor är att det hyresavtal som tecknats mellan föreningen och hyresgästen alltjämt gäller och att hyresgästens betalningsansvar för hyran består.

Nedan listas ett antal frågor avseende lokalhyresavtal som ställts till HSB Stockholm de senaste dagarna i anledning av Covid-19 med kortfattade svar från HSB Stockholms jurister.

Måste en lokalhyresgäst betala hyran nu när dennes verksamhet påverkas av Coronapandemin?

- Ja. Hyresgästens betalningsansvar för hyra består oförändrat.

Är Coronapandemin skäl för omförhandling av lokalhyresavtal?

- Nej. Det hyresavtal som tecknats för förhyrningen gäller.

Kan lokalhyresgäst undgå att betala hyra med hänvisning till force majeure eller 36 § avtalslagen p.g.a. Coronapandemin?

- Hyresgästen kommer svårligen att kunna hävda att hyran inte kan betalas p.g.a. force majeure med anledning av Coronapandemin. Reglering avseende force majeure i detta hänseende saknas i hyreslagen och vad som avtalats mellan parterna avseende force majeure blir därför avgörande. I fastighetsägarnas standardavtal för lokal 12.B.2 och 12.B.3 omfattar force majeure-klausulen endast hyresvärden och är inte tillämplig på hyresgästens förpliktelser. 36 § avtalslagen kan inte användas som grund för att undgå hyresbetalning.

Kan styrelsen ge en lokalhyresgäst anstånd med hyresbetalningar?

- Som nämnts ovan är hyresgästen alltjämt betalningsansvarig för hyran. Det är möjligt för styrelsen att ge hyresgästen anstånd med att betala hyra, dock bör detta göras efter noga överväganden från styrelsen och först efter hyresgästens motiverade begäran om detta. Inkommer en hyresgäst med sådan begäran bör styrelsen inför beslutfattande i frågan beakta bland annat anståndets påverkan på föreningens ekonomi, möjligheterna för hyresgästen att betala hyran efter anståndet, risken för att föreningens andra hyresgäster kommer att kräva anstånd med hyresbetalningar och hur anstånd till samtliga hyresgäster kan komma att påverka föreningens ekonomi. Beslutar styrelsen att lämna anstånd så ska anståndet regleras skriftligen och tidsbegränsas. Det är vidare viktigt att HSB Stockholm informeras om anståndet så att inkassoåtgärder inte vidtas.

Kan styrelsen sänka hyran?

- Som nämnts ovan är hyresgästen alltjämt betalningsansvarig för hyran. Det är möjligt för styrelsen att sänka hyran men detta bör göras först efter noga överväganden från styrelsen och först efter hyresgästens motiverade begäran om hyressänkning. Inkommer en hyresgäst med sådan begäran bör styrelsen inför beslutfattande i frågan beakta bland annat hyressänkningens påverkan på föreningens ekonomi och risken för att föreningens andra hyresgäster kommer att kräva hyressänkning och hur hyressänkning för samtliga hyresgäster kan komma att påverka föreningens ekonomi. Beslutar styrelsen att sänka hyran så bör detta göras genom en tidsbegränsad hyresreduktion som regleras skriftligen. Överväger styrelsen att ge hyresgästen en hyresreduktion är ett bättre alternativ att ge hyresgästen anstånd med en del av hyran och att den delen ska erläggas vid en bestämd tidpunkt längre fram. Ett sådant anstånd kan kombineras med ett borgensåtagande från ledamot i hyresgästbolaget för den del av hyran som ges anstånd med. Det är vidare viktigt att HSB Stockholm informeras om anståndet så att inkassoåtgärder inte vidtas.

Bör styrelsen generellt ha en generös inställning mot sina lokalhyresgäster som drabbas av förlorade intäkter, i rådande situation?

- Nej. Styrelsen bör inte vidta några åtgärder utan begäran från hyresgästen. Inkommer begäran om t.ex. anstånd med betalning av hyra får styrelsen göra en bedömning i det enskilda fallet, se även svar under punkt 3 och 4 ovan.

Kan lokalhyresgäster få bidrag via staten?

- Staten har presenterat ett antal stödåtgärder i anledning av Coronapandemin för att minska risken för att företag säger upp personal. I de stödåtgärder som presenterats finns inte något bidrag för att klara hyresbetalningar.

Kan bostadsrättsföreningar få bidrag för förlorade lokalintäkter?

- Huruvida bostadsrättsföreningen har rätt till ersättning från sitt försäkringsbolag för förlorade lokalintäkter får kontrolleras med försäkringsbolaget.

Vad händer om en lokalhyresgäst går i konkurs?

- Om en befintlig hyresgäst försätts i konkurs får konkursboet säga upp hyresavtalet. Konkursboet blir dock inte automatiskt ansvarigt för hyresgästens förpliktelser så som hyra. Har hyresgästen underlåtit att betala hyran kan hyresvärden säga upp avtalet p.g.a. förverkande. Finns inte någon hyresskuld finns det möjlighet för hyresvärden att säga upp hyresavtalet p.g.a. konkursen om inte hyresgästen ställt eller inom en månad från anmodan ställer säkerhet för hyresavtalets fullgörande, konkursboet inom samma månadsfrist inte förklarar sig ansvara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden och överlåtelse av hyresrätten enligt 36 § hyreslagen inte sker. Hyresvärden ska således så snart kännedom om konkursen erhålls skicka anmodan till hyresgästen och därefter uppmana konkursboet att ställa lokalen till hyresvärdens förfogande.

Kontakta HSB Stockholms jurister

Uppkommer det andra frågor, inkommer begäran från hyresgästen som styrelsen ska ta ställning till, eller försätts hyresgästen i konkurs är styrelsen välkommen att kontakta HSB Stockholms jurister för rådgivning eller biträde. Rådgivning avseende kortare generella frågor ingår i medlemskapet hos HSB Stockholm. Kontakt sker genom mail till juristerna.stockholm@hsb.se med kort beskrivning av frågeställningen och med angivande av kontaktuppgifter till styrelsen så att jurist kan återkomma avseende frågeställningen.