På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Friköpt tomträtt – en stor affär

04 februari 2020 Omkring var fjärde av HSB Stockholms medlemsföreningar upplåts med tomträtt. I och med Stockholms stads höjda avgälder har frågan om friköp aktualiserats, en i många fall komplex process. HSB brf Brandsö anlitade HSB Stockholm för att få hjälp med friköpsprocessen, och har nu rott i land ett köp.

Många föreningar i Stockholms stad beta­lar varje år tomträtts­avgäld; ett slags hyra till Stockholms stad för marken som fören­ingens fastigheter står på. Tomträttsavgälden regleras som regel var tionde år och kan vara en förenings största utgiftspost på hundra­tusentals kronor om året.

HSB brf Brandsö, nära Kista Galleria, har nyligen köpt loss två av föreningens tre tomträtter.

Föreningen började diskutera friköps­frågan för flera år sedan: vilka fördelar och nackdelar det skulle innebära och hur ekonomin skulle påverkas.

- Vi i styrelsen var tidigt överens om att ett friköp skulle vara fördelaktigt. Mest av ekonomiska skäl men också av filosofiska skäl: det är alltid bra att köpa mark, för mark är begränsat och går ju inte att göra mer av, förklarar Aleks Sakala som är styrelseledamot och informationsansvarig i brf Brandsö.

Styrelsen tog frågan vidare till HSB Stockholm för att se vilka möjligheter till hjälp som fanns att få. HSBs expert och finansspecialist Johan Lindén skötte därefter all kommunikation med Exploateringskontoret och ledde hela den fortsatta processen.

- Generellt sett är det intressant för de flesta föreningar att titta på möjligheterna att friköpa, men i många fall syns det gan­ska snabbt att det kommer bli för dyrt, säger Johan Lindén.

Johan säger också att det finns en osäkerhet hos styrelserna i hur ett fri­köp går till och där kan HSB Stockholm hjälpa genom hela processen.

- Vi kan lösa allt ifrån att få fram ett anbud från Exploateringskontoret till att analysera om det är en lönsam affär för föreningen i fråga. Bestämmer man sig för att gå vidare med ett köp, så kan vi också hjälpa till att ordna med det praktiska kring de lån som behövs och vi kan hålla i informationsmöten med medlemmarna.

När HSB hade tittat på brf Brandsös uppgifter och bedömt att det skulle vara bra för föreningen att friköpa, presenterades ett förslag på en extra­stämma. Förslaget röstades igenom med en överväldigande majoritet. Efter det tog Johan Linden kontakt med Stockholms stads Exploateringskontor och kunde återkomma med ett konkret erbjudande för brf Brandsö att ta ställning till.

- Även om ansökan beviljas är det många föreningar som inte klarar den höga belåningsgrad som ett köp inne­bär. Skulle ett lån beviljas måste det fin­nas utrymme i ekonomin för ytterligare lån för exempelvis ett stambyte eller en fasadrenovering, annars blir risken för stor och då bör föreningen inte gå vida­re med ett köp, påpekar Johan Lindén.

I de fall Exploateringskontoret god­känner ansökan lämnar de ett anbud som man måste svara på inom tre månader. För brf Brandsös del tog det drygt en månad innan alla medlemmar hunnit ta del av förslaget.

- Nu i våras blev köpet klart och vi fick betala knappt 33 miljoner för båda tomterna. Vi räknar med att spara drygt 650 000 kr per år nu när vi slipper betala tomträttsavgälden i framtiden. Den omförhandlas ju var tionde år och kan bli en kännbar smäll för många föreningar, säger Aleks Sakala.

Han tror att HSB brf Brandsö kom­mer få en bättre ekonomi framöver och större manöverutrymme och frihet nu när tomterna är privatmark.

Artikel från Uppdraget #4 2019

HSB Stockholm vill underlätta friköpen

Under 2018 justerades tom­trättsavgälderna i Stockholms stad. De flesta bostadsrätts­föreningar med tomträtt kommer framöver att drabbas kännbart av avgäldshöjning­arna, som i vissa fall kan ham­na långt över 100 procent. HSB Stockholm vill därför se följande åtgärder:

  • Att villkoren för friköp i Stockholms stad ska vara likställda oavsett upplåtelseform, och att det ska bli lättare att få friköp beviljat.
  • Att staden öppnar ett tidsbegränsat friköpsfönster, där föreningar som vill friköpa marken får göra så, och på lika villkor som småhusägare.
  • Att Stockholms stad ska utreda den nuvarande tomträttsmodellen, så det blir lättare att friköpa tomträtterna, och att avgälden räknas fram på ett mer rättvist sätt än idag.

Frågor & svar: Johan Nilsson (M), ordförande Exploateringsnämnden

Om en förening ska få friköpa sin tomträtt eller inte är en fråga för Exploateringsnämnden, där Johan Nilsson (M) är ordförande. Nämndens beslut verk­ställs sedan av Exploateringskontoret, en förvaltning inom Stockholms stad.

Hur många föreningar i Stockholm är friköp aktuellt för?

- För närvarande har vi cirka 50 tomträtter som har fått erbjudande om friköp och ännu inte svarat, alternativt avvaktar friköpspris. Drygt hälften av dem är bostadsrättsfören­ingar.

Hur många ansökningar får ni per år?

- Cirka 50-100 st per år varav drygt hälften är från bostadsrättsföreningar. Siffrorna kan variera kraftigt om en större aktör med många tomträtter ansöker om friköp, exempelvis SKB som nu friköpt 42 av sina tomträtter.

Hur ser processen ut?

- Processen inleds när en tomträttshavare anmäler intresse om friköp. Exploateringskontoret gör då en be­dömning om ett friköp är möjligt utifrån stadens riktlinjer samt Exploateringskontorets försäljningspolicy. Om ett friköp är möjligt tas ett friköpspris fram med utgångspunkt i byggrätt och markriktvärde och ett erbjudande skickas till tomträttshavaren. Om denne väljer att gå vidare med frikö­pet tas ett avtal fram, eventuella servitutsbehov säkerställs och tomträtten dödas när köpeskillingen är inbetald.

Vad är rådande policy och varför kan man som förening få avslag på sin ansökan?

- Det är inte så många som får nej, men möjligheten till friköp bedöms både utifrån Exploateringsnämndens för­säljningspolicy samt beslutet om friköp för flerbostadshus­tomträtter. Enligt dessa ska staden inte medverka till friköp under den första avgäldsperioden, eller medverka till friköp av fastigheter i stadsutvecklingsområden.

Vad krävs för att få ja?

- Det finns en rad kriterier, men generellt kan man säga att tomträtten ska ha passerat sin första avgäldsperiod. inte ligga i ett stadsutvecklingsområde och ska bedömas som färdigutvecklad.

Ekonomisk förvaltning

HSB Stockholm erbjuder allt inom fastighetsekonomi och skräddarsyr den ekonomiska förvaltningen efter era behov.