På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hantering av föreningsstämman

19 januari 2021 Under våren 2020 beslutade riksdagen om tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor och den tillfälliga lagändringen fortsätter att gälla under hela 2021. Här har vi samlat information om vilka olika alternativ som finns för att hålla föreningens årsstämma. Vilket alternativ som passar för just er förening beror på flera faktorer, till exempel hur stor föreningen är, om det ska det beslutas om större projekt eller om det har det inkommit motioner från medlemmar.

Poströstning
Föreningen kan hålla en fysisk stämma med möjlighet till poströstning för dem som inte kan eller vill delta fysiskt. Från och med den 18 maj 2020 började även en ny lag gälla för att underlätta stämmor på distans, vilket innebär att man kan hålla stämman med deltagande genom enbart poströstning. Lagen fortsätter att gälla under hela 2021 och kortfattat innebär den nya lagen följande:

 • Styrelsen kan besluta att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro med enbart poströstning.
 • När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
 • Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och hållas tillgängligt hos föreningen, skickas till medlem som ställt frågan samt publiceras på föreningens webbplats om sådan finns.
 • Vid enbart poströstning ska poströsten ha inkommit till föreningen senast den sista helgfria vardagen närmast före stämman.

Vid stämmor med enbart poströstning har medlemmarna rätt att rösta om något eller några av ärendena på dagordningen ska skjutas upp till fortsatt stämma och därmed behandlas vid ett senare tillfälle som medlemmarna har rätt att närvara vid. Det vill säga där endast poströstning inte är tillåtet. Ett ärende ska skjutas upp till fortsatt stämma om stämman beslutar om det eller om minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i bostadsrättsföreningen begär det.

HSB har tagit fram instruktioner kring vad styrelsen behöver tänka på gällande poströstning och som också innehåller mallar med formulär för poströstning. Öppna artikeln i Mitt HSB så hittar du instruktion och mallar för nedladdning.

Digital stämma med poströstning
Under hela 2021 gäller även att stämman kan hållas helt digitalt dock med kravet att även möjlighet till poströstning finns.

 • Styrelsen kan besluta att stämman endast hålls med elektronisk uppkoppling. Kravet på att stämman ska hållas på viss ort slopas tillfälligt.
 • Styrelsen får besluta att utomstående ska ha rätt att närvara för att kunna genomföra stämman digitalt.
 • Krav finns att medlem ska kunna poströsta om stämman endast hålls via elektronisk uppkoppling.

HSB Stockholm kan nu erbjuda ett digitalt stöd för bostadsrättsföreningar att genomföra sina stämmor genom Easymeet. Easymeet har lång erfarenhet av att leverera digitala lösningar till fackförbund, idrottsförbund och andra ideella organisationer. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med en stämma med digital närvaro.

Obligatoriska ärenden och extra stämma
Vid stämma där många av föreningens medlemmar kanske inte kommer att kunna delta bör bostadsrättsföreningen överväga att avvakta med beslut i frågor som inte är obligatoriska eller tidskritiska till en senare föreningsstämma.

Vid ordinarie föreningsstämma ska beslut fattas om:

 • fastställande av resultat- och balansräkning
 • dispositioner av föreningens vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 • beslut om ansvarsfrihet
 • de punkter som enligt stadgarna ska behandlas på en ordinarie föreningsstämma. HSBs normalstadgar § 17 anger vilka punkter som ska förekomma på en ordinarie stämma.

Eventuella motioner och övriga förslag från styrelsen behöver finnas med i kallelsen men föreningsstämman kan besluta att bordlägga dessa. Stämman kan då ge styrelsen i uppdrag att kalla till extra stämma för behandling av dessa frågor under ett senare tillfälle under året.

Fullmakt
Tillfällig lagstiftning gör det möjligt att efter styrelsebeslut tillåta att fullmaktshavare företräder fler än en medlem på föreningsstämma, oavsett vad som anges i föreningens stadgar. Skälet till detta är att fler medlemmar skall kunna vara representerade på föreningsstämma, utan att delta fysiskt,  i rådande situation med risk för smittspridning av covid-19 virus.

HSB Stockholm har nu tagit fram en tidsbegränsad fullmaktsmall som är anpassad till ny tillfällig lagstiftning. HSB menar att denna möjlighet skall utnyttjas varsamt och varje styrelse får avgöra om det är lämpligt i den enskilda bostadsrättsföreningen. Öppna artkeln i Mitt HSB för att ladda ner fullmaktsmallen.

Per capsulam (pappersstämma)
Att genomföra stämman per capsulam, även kallad pappersstämma är lättast i en mindre förening då det kräver alla medlemmars samtycke. En stämma per capsulam innebär det att besluten på stämman fattas utan att medlemmarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Rent praktiskt så upprättar man ett protokoll från en tänkt stämma som sedan skickas runt till medlemmarna som undertecknar protokollet alternativt, om det är möjligt godkänner genom e-signering.

Mer information

Medlemsavdelningen på HSB Stockholm hjälper er gärna om ni vill bolla olika alternativ för att genomföra stämman eller om ni har andra frågor kring stämman eller ert styrelsearbete. Varmt välkomna att kontakta oss på: brfmedlem@hsb.se