På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Våra webbplatser hsb.se och blogg.hsb.se innehåller cookies. En cookie  är en liten textfil, som webbplatsen som du besöker begär att spara på din dator. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa den efter användarens önskemål och val.

Så säger lagen

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få information om:

  •     att webbplatsen innehåller cookies,
  •     vad cookies används till.


Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se

Cookies på hsb.se och blogg.hsb.se används för att webbplatserna ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatserna efter de val som du gör på dem.

Det finns tre typer av cookies. Samtliga typer används på hsb.se och blogg.hsb.se:

  • Permanent cookie: Sparas på din dator under en bestämd tid. Denna cookie används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förenkla ditt användande av webbplatsen.
  • Sessionscookie: Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
  • Cookies för statistik. Dessa är till för vår statistik över hur många som besöker vår webbplats.

Att undvika cookies

Om du inte vill samtycka till cookies kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar cookies, eller så att du informeras om att en webbsida innehåller cookies. Via  webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Stöd och bidrag

Det finns många olika statliga stöd och bidrag att söka för att till exempel styra mot en mer förnybar energiproduktion, att energieffektivisera byggnader, att installera laddstolpar för elbilar och för förbättrad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Här har vi samlat länkar och information för dig som är intresserad av dessa. Sidan uppdaterades den 30 november 2017.

Energieffektivisering

Stöd för energikartläggning

Bostadsrättsföreningar kan ansöka om stöd från Energimyndigheten för att göra en energikartläggning. En sådan visar hur mycket energi som tillförs och används, samt innehåller förslag på hur man kan energieffektivisera och minska energikostnaderna.Stöd för energikartläggning

Studier inför en energieffektiv investering

Om energikartläggningen visade på möjliga åtgärder som kräver investeringar eller om ni vill jobba mer systematiskt med energifrågan kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.Studier inför en energieffektiv investering

Förnybar energi och miljöteknik

Klimatklivet

Klimatklivets huvudsakliga syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet går till konkreta klimatsatsningar på lokal nivå, till exempel inom transporter, bostäder, lokaler och energi. Laddplatser för elfordon är exempel på en åtgärd som det är möjligt att söka stöd för. Klimatklivet

Investeringsstöd till solceller

Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Investeringsstöd till solceller

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Om du inte själv förbrukar all el du producerar med dina solceller eller vindkraftverket på din tomt, utan överskottet matas in till elnätet, har du, under vissa förutsättningar, från och med den 1 januari 2015 rätt att få skattereduktion för detta. Skattereduktionen du har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Elcertifikat

För att ställa om till mer förnybart i Sverige på ett kostnadseffektivt sätt, finns elcertifikat som gör det mer lönsamt att producera förnybar el. Som producent av egen el från solceller kan du ansöka om elcertifikat, ett stöd för att främja förnybar elproduktion. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan du som producerar el få ett elcertifikat av staten, som du sedan säljer på den öppna marknaden. Läs mer om hur du ansöker om elcertifikat här.

Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Stödet ska bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat användande av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljön. Stöd kan sökas av juridiska personer som till exempel landsting, kommuner, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, organisationer, bostadsrättsföreningar, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, universitet, högskolor och stiftelser. Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering för hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar. Under åren 2017–2018 kommer ett antal ansökningsomgångar finnas för varje år. Innovationer för hållbara städer

Tillgänglighet och äldres boende

Bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun. Du kan få bidraget för anpassningar som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig, till exempel ta bort trösklar, byta badkaret mot en dusch eller ordna en ramp vid entrén. Som boende i en bostadsrätt behöver du som regel ett medgivande från styrelsen i föreningen för att kunna genomföra anpassningsåtgärder. Mer information finns hos Boverket. Bostadsanpassningsbidrag

Återställningsbidrag

Hyresvärdar som vill ta bort anordningar som finns för att någon boende beviljats bostadsanpassningsbidrag kan söka återställningsbidrag hos kommunen när anordningarna inte längre kan användas. Även bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag men bara för vissa åtgärder utanför bostadsrättslägenheten. Återställningsbidrag

Investeringsstöd till bostäder för äldre personer

Stödet får lämnas för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden såsom trygghetsbostäder, samt för anpassning av gemensamma lokaler i hyres- eller bostadsrättshus. Regeringen har avsatt 300 miljoner kronor under 2017 för stödet och 400 miljoner årligen för 2018–2020. Stöd till bostäder för äldre

Inträdet på bostadsmarknaden

Kommunal hyresgaranti

Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt på en lägenhet. Kommunal hyresgaranti

Förvärvsgaranti

Om du har svårt att få lån för att köpa bostad, kan Boverket garantera din ränta. En förvärvsgaranti är en statlig garanti för räntebetalningar för förstagångsköpares köp av bostad. Förvärvsgarantin kan ses som en försäkring för banken, mot risken att förlora ränteintäkter för ett bostadslån. Förvärvsgaranti

Mer information

Här finns kommande stöd från Boverket: Alla stöd, bidrag och garantier från Boverket

Här finns aktuell information om Energimyndighetens utlysningar och bidrag att söka på energiområdet.

Här finns samlad information från Naturvårdsverket om EU-finansiering samt om vilka bidrag som finns att söka från Naturvårdsverket.

Här finns aktuell information om Vinnovas utlysningar