Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Som medlem äger du HSB och kan påverka hela organisationen

Om du bor i en brf är det kanske viktigaste att du är med och påverkar hur ni tillsammans tar hand om och utvecklar er fastighet och boende. Men du kan också vara med och påverka hela HSB-organisationen så att den skapar den nytta du och andra medlemmar vill ha och behöver.

Så påverkar du i HSB grafik

Så påverkar du din bostadsrättsförening

Ni som är medlemmar i er bostadsrättsförening äger tillsammans föreningen och fastigheten. Det är ett ansvar men också en stor möjlighet.

Genom att delta på årsstämmor, skriva motioner och delta i föreningsarbetet kan du påverka hur er fastighet och ert boende utvecklas. Som medlem i bostadsrättsföreningen har du möjlighet att lyfta en fråga till föreningsstämman genom att lämna in en motion till föreningsstämman. Motionen ska innehålla ett förslag till beslut. Om man lämnat in sin motion i enlighet med stadgarna har man rätt att få sin fråga behandlad på stämman. Ofast lägger styrelsen fram ett förslag till beslut i motionsärenden men dessa är alltså förslag och det är stämman som sedan beslutar i frågan genom omröstning.

Självklart kan du även vända dig till någon i styrelsen för att framföra idéer och synpunkter och du kan själv delta i arbetet i föreningen, t ex i någon av era arbetsgrupper eller kanske som förtroendevald. Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet ta kontakt med er valberedning.

Så påverkar bostadsrättsföreningarna den regionala HSB-föreningen

Bostadsrättsföreningarna utser representanter som blir fullmäktige i den regionala HSB-föreningen.

Den regionala HSB-föreningens uppgift är att på uppdrag av sina medlemmar erbjuda boende, tjänster och service som hjälper dem att skapa ett gott boende.
Precis som i en bostadsrättsförening kan man motionera om frågor som man vill att den regionala HSB-föreningen ska behandla eller arbeta med. Den valda styrelsen i HSB-föreningen ger förslag till svar på de motioner som kommer in men det är fullmäktige, föreningsstämman som tar besluten. På det sättet blir föreningsstämman, alltså representanterna för bostadsrättsföreningarna och de icke-boende medlemmarna, det högsta beslutande organet i den regionala HSB-föreningen.

Den regionala HSB-föreningen utser en representant i bostadsföreningens styrelse, en HSB-ledamot. På så sätt får både styrelsen ett stöd i sitt arbete och medlemmarna i bostadsrättsföreningen får någon som har insyn i att styrelsearbetet sköts enligt stadgar och regler.

Så påverkar andra medlemmar den regionala HSB-föreningen

Det finns också medlemmar i HSB som inte bor i en bostadsrättsförening. Det kan t ex vara bosparare. Även de påverkar arbetet i HSB-föreningen.

Medlemsgruppen utser på ett årsmöte också fullmäktigerepresentanter till den regionala HSB-föreningens stämma och har också möjlighet att motionera till denna stämma så att de kan påverka det arbete som görs regionalt i HSB.

De regionala HSB-föreningarna äger tillsammans HSB Riksförbund

HSB Riksförbund arbetar med de övergripande frågorna i HSB. Det är de regionala HSB-föreningarna som tillsammans äger HSB Riksförbund.

HSB Riksförbunds uppgift är att stödja HSB-föreningarna i deras arbete genom att driva samordningsfrågor i organisationen så att HSB-föreningarna ska kunna vara effektiva och kunna erbjuda sina medlemmar och kunder bra boenden, tjänster och service. En viktig roll för riksförbundet är att på medlemmarnas uppdrag påverka förutsättningarna för boende i samhället.
HSB-föreningarna äger tillsammans genom HSB Riksförbund HSBs varumärke.

Planer och regler för det gemensamma samarbetet tas fram i gemensamma styrdokument och beslutas av förbundsstämman som består av representanter för de regionala HSB-föreningarna. Genom att motionera till stämman kan den regionala HSB-föreningen driva och påverka beslut. I sin tur är det den regionala HSB-föreningens medlemsrepresentanter som tar beslut om vilka frågor som HSB-föreningen ska driva.

HSB Riksförbund är också medlem i de regionala HSB-föreningarna och kan på det sättet representera den övriga HSB-organisationen i beslut som tas regionalt. Det är alltså en ömsesidig påverkan i HSBs organisation. 

Distriktsverksamhet

Bostadsrättsföreningarna i HSB Stockholm är idag indelade i nio geografiska distrikt samt distrikt Bospararna.

Distriktsstämman är beslutande organ och varje bostadsrättsförening utser ombud till årets stämma. På stämman väljs en styrelse med uppgift att aktivt arbeta för medlemmarnas intressen i boendefrågor.