X

6 tips för budgetarbetet

20 september 2021 Äntligen är hösten här och vi boar in oss i rutiner. Terminsstart, funderingar och planering inför framtiden. Både privat, och jobbmässigt. För de flesta bostadsrättsföreningar innebär hösten budgetsäsong och planering framåt, vart är vi på väg? HSB Stockholms ekonom Anna Rosquist har ofta kontakt med styrelser inför budgetar och bokslut. Här förmedlar hon sex tips som kan göra budgetarbetet enklare, bättre – och roligare.

1. Avsätt tid för budgetmöte, helst ett eget möte för att gå igenom hela budgeten rad för rad. Involvera gärna hela styrelsen i budgetarbetet, alla ledamöter i en styrelse är solidariskt ansvariga för budget och styrelsen blir dessutom mindre sårbar om alla är delaktiga. Det händer att människor flyttar eller av annan anledning avsäger sig ledamotsuppdraget. Många styrelser har en del nya ledamöter som behöver komma in i styrelsearbete och då är budgeten central punkt för att snabbt komma in och lära känna sin förenings ekonomi.

2. Uppdatera underhållsplanen varje år. En bostadsrättsförening har i sina stadgar skyldighet att upprätta en underhållsplan som ligger till grund för budgetarbetet. En årlig fastighetssyn bör göras innan underhållsplanen uppdateras. Kontakta er förvaltare så snart som möjligt om fastighetssynen inte redan är gjord. Underhållsplanen bör vara på lång sikt så att alla komponenter som normalt byts ut i en förening kommer med.

3. Se över avtal och lån. Se över vilka gällande avtal som finns och vilka leverantörer föreningen anlitar. Fundera på om föreningen under året varit nöjd med nuvarande leverantörer eller om det finns anledning att boka upp möte med leverantören för att gå igenom avtal eller eventuellt se sig om efter annan leverantör. HSB Stockholm tillhandahåller flera tjänster såsom nyckeltalsanalys och låneförvaltning där vi hjälper till att se över var föreningen har höga kostnader jämfört med föreningar med liknande förutsättningar. Vi får här fram föreningens styrkor och svagheter.

4. Se över föreningens avgifter och sparande. En bostadsrättsförening har kostnader för drift, kapital och slitage. Det är viktigt att avsätta medel för slitage så att fastigheten kan underhållas för att behålla sitt värde. Den viktigaste punkten när det gäller föreningens budget är avgiften som varje medlem betalar till föreningen. Det är styrelsen som beslutar om vilken avgiftsnivå föreningen ska ha det kommande året. Här gäller det att avgiftsnivån är i fas så att alla löpande kostnader bär sig och att det finns medel för att klara av planerat underhåll och investeringar. Nyckeltalet sparande till framtida underhåll och investeringar är ett bra mått på vilken avgiftsnivå som föreningen bör ha. Vi brukar råda styrelser att ha ett sparande mellan 200 och 300 kr per kvadratmeter.

5. Ta del av möjligheter till utbildning. HSB Stockholm erbjuder många digitala utbildningar varav utbildning i ekonomi är en av dessa. Du hittar kurserna i Mitt HSB.

6. Tänk långsiktigt. Verksamhetsanalys är en tilläggstjänst hos HSB Stockholm för mer handfasta råd som sträcker sig över en 10-års-period. Om föreningen har mycket planerat underhåll och investeringar inom ett par år kan det vara lämpligt att analysera på längre sikt än den ett-års-budget som görs varje år. I en verksamhetsanalys görs prognos för framtiden med olika scenarier. Råd och stöd för när i tiden det är lämpligt att ta in mer lån och när i tiden det är lämpligt att höja avgiften. Att höja avgiften är styrelsens beslut men när tuffa beslut ska tas är det tryggt att ha ett dokument med stöd ifrån våra analysspecialister.

 

Vad händer mer i höst? - för föreningar med ekonomisk förvaltning hos HSB Stockholm

De föreningar som har kalenderår som sitt verksamhetsår kommer att få ett budgetförslag under hösten. Budgeten är ett förslag som styrelsen bör gå igenom noggrant. Tillsammans med budgetförslaget skickar vi dessutom med ett budgetbrev med information, ett par nyckeltal samt förslag om vilket beslut vi tycker att styrelsen bör fatta när det gäller avgiftsnivån.

Ni kommer också att få en inbjudan till ett digitalt budgetmöte med er ekonom där ni gemensamt går igenom nyckeltal och vad som är viktigt för styrelsen att tänka på gällande ekonomi och budget.

Kom ihåg att fastighetsdeklarationen ska vara inskickad till Skatteverket senast den 1 november. Fastighetsdeklarationen skickas ut av Skatteverket under hösten för beslut av taxeringsvärdet från år 2022. Detta görs var tredje år och ligger till grund för den fastighetsskatt och fastighetsavgift som er förening betalar. Känns deklarationen krånglig? Vi hjälper er gärna! Er ekonom att kontakta er under hösten i ett separat utskick. 

Ekonomisk förvaltning som sparar tid och pengar

Ekonomisk förvaltning handlar förstås om att få koll på bostadsrättsföreningens ekonomi. Men det är inte allt. Det handlar också om att frigöra tid för styrelsen, skapa trygghet för de boende, planera inför framtiden och sist men inte minst – öka värdet på fastigheten och alla lägenheter i den.


Stäng artikel