HSB Sydost och HSB Göta har fattat beslut om fusion

Föreningarna har nu hållit stämma och där röstade medlemmarna enhälligt för det förslag till beslut om fusion de båda styrelserna tillsammans arbetat fram. Därmed påbörjas arbetet med ett samgående föreningarna emellan.

Läs hela pressmeddelandet här

Samverkan säkrar vår framtid

Mot bakgrund av det ekonomiska läget med stigande räntekostnader och inflation samt ett utmanande marknadsläge med ökade krav och förväntningar jämte stora investeringsbehov, har styrelserna för HSB Göta och HSB Sydost beslutat gå fram med ett förslag om fusion. 

Här kan du ta del av all information som berör fusionen.

Fusionsplan

Kungörelse för fusionsplanen är nu genomförd och planen med bilagor finns tillgängliga att ta del av. Läs mer här!

Frågor & svar

Ta del av frågor och svar gällande fusionen.

Om fusionen

Läs mer om bakgrunden till fusionen och de värdeord som leder den framåt.

Kalendarium

Ta del av aktuella händelser via kalendariet!