På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Frågor och svar på årsredovisning 2019/2020

10 november 2020 Nedan följer frågor och svar som rör bostadsrättsföreningens årsredovisning 2019/2020

Fråga: Vad blev totalkostnaden för belysningen på stig mellan gård 3 och 5 (inkl. markarbeten, material och elarbeten). Förra stämman gav tillstånd upp till 50,000 kr. 

Svar: Lampor och elarbete: 25,875 kr.  Grävning: 6,906 kr Totalt: 32,781 kr

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Undrar vad som finns i nedan poster då föreningen inte har några anställda. Vem får lön utan att vara anställd? Vad är sociala kostnader? 

Svar: Det är de gårdsansvariga som får en ersättning varje år, betalas ut i november/december. Dessutom är det två medlemmar som gör en del arbeten åt föreningen; tittar till lokalerna, finstädar och storstädar, åker till soptippen, köper in div material, tar t ex gräsklippare på service. Gör en del småreparationer.  Ersättning betalas ut som lön, då dras skatt. Sedan betalar föreningen de så kallade sociala avgifterna p g a ersättningen är ”lön”. Dessa läggs på ersättningen och har redovisats separat i årsredovisningen (samma gäller även för de arvoden som utbetalas)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Nya avtal har tecknats med ”Telia” och ”WEFIX Trädgård”. Hur ser totalkostnaden för det nya avtalet med Telia ut jämfört med det gamla avtalet (serviceavtal + fiberuppkoppling)? 

Svar: Nytt avtal kostnad per port: 389 kr
Gammalt avtal kostnad per port: 308 kr
Serviceavtalet har oförändrad kostnad per port: 13:75 kr
Nya avtalet 102 portar då föreningslokalen är inkluderad i samma avtal.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:  Vad ingår mer precist i avtalet med ”WEFIX Trädgård” (det står ”skötsel grönytor” – vad innebär detta, vi klipper ju fortfarande gräset själva?) Hur stor är kostnaden? Hur lång löptid har avtalet? 

Svar: Innehåll i avtalet: Här ingår slyröjning och bortforsling gällande gröna ytor utanför gårdarna, slänten utefter Båtmansvägen grönytorna på höger och vänster sida av backen upp gård 4 och 5 fram till garagelängan på gård 5. 
Kostnad: 43 000 kr/år
Löptid: Överenskommelsen gäller löpande tills vidare med slyröjning och bortforsling 1 gång per år. Kan avslutas när som helst, finns ingen bindningstid

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Det står att föreningen belastats av kostnader för justering av ytter- och altandörrar. Enligt stadgarna är ju dock gångjärn/beslag e t c medlems ansvar. Hur kommer det sig att kostnaderna hamnat på föreningen? Frågan kan tyckas oviktig men är intressant för mig eftersom jag själv fått justera altandörr på egen bekostnad.

Svar: Här finns justeringar av såväl gångjärn som justering av dörrar som slagit sig. Även justering av dörrkarm.
Föreningen har tagit kostnaderna då vi tolkat felen som om dom varit föreningens ansvar. Känns lite konstigt att gångjärn som finns monterade på dörr inte tillhör dörren som ägs av föreningen. 

Ansvar för smörjning och övrig skötsel av gångjärnen torde ligga på medlemmen. Ansvarsfrågan är öppen för framtida diskussion.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga: ”Löner och andra ersättningar” under Personalkostnader har ökat över 50% - vad beror detta på/vad ligger i dessa kostnader?

Svar: Se även fråga och svar ovan. Här ingår ersättning till en medlem som gör "småfix" i hela området, materialanskaffning mm och en annan medlem för i första hand städinsatser i gemensamhetslokalens olika utrymmen.

Båda dessa personer har anlitats i större utsträckning än föregående år.
I denna post ingår även ersättning till gårdsansvariga

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Vad är anledningen till valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av högst 8 styrelseledamöter? 

Svar: Anledningen är att dagens styrelse består av 8 styrelseledamöter varav 1 är utsedd av HSB och 7 vid vår årsstämma.

I vårt första utskick hade vi inte räknat med HSB:s representant i vår styrelse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga:   Avseende kortfristiga placeringar not 18, sidan 15, med omsättningsdatum 2020-08-31. Kommer dessa placeringar förlängas eller kommer de att användas på annat sätt?

 

Svar: Styrelsen har i många års tid valt att placera medel på ett konto med ränta i HSB. Dessa medel behövs ej inom en nära framtid, men ska användas längre fram för underhåll. Kan vid behov disponeras utan uppsägning. Medel som utlånas har oftast utlånats på 1 års tid. Styrelsen gör alltid en bedömning hur mycket som kan lånas ut samt lånetiden. Just nu är ränteläget mycket lågt och inkomsträntan inte så hög. Placeringarna som avslutades 30 augusti har förförlängts med ett år. Beslut fattades på ett styrelsemöte.  Det ligger stora underhåll framöver varför föreningen behöver ”spara” till detta. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga: Angående översyn och underhåll av hårda ytor på gator och gårdar. Avser det även plattor utanför bostadsentrén? Hur hanteras detta under tiden för akuta sättningar av plattor/stenar?Svar: Under våren kommer styrelsen att inventera våra hårda ytor för att konstatera behovet av underhåll/byte av plattor. Gäller både gångar och utanför bostadsentrén.

 

Vid akuta problem kontakta styrelsen via e-post så gör vi en gemensam besiktning och bestämmer åtgärd utifrån detta i avvaktan på en större åtgärd.