En bostadsrätts-överlåtelse i sex steg

1 ANMÄL ÖVERLÅTELSE TILL STYRELSEN I BRF SKRIVAREN.
Meddela styrelsen i Brf. Skrivaren i god tid när Du ska överlåta bostadsrätten och har köpare. För att föreningen ska kunna hantera frågan om medlemskap måste Du som säljare lämna uppgifter om personnummer, namn och adress på den tilltänkte köparen.

Har Du obetalda avgifter/hyror kommer föreningen att kräva att Du gör överlåtelsen direkt hos HSB, alternativt redovisar ett kvitto på att Du betalt skulden.

2 SKRIV AVTAL MED KÖPAREN
Därefter skall Du skriva ett avtal med köparen. Detta skall upprättas i tre ex. "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt" bifogas denna information. Genom avtalet har Din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och Du har förbundit dig att sälja den.

Avtalet måste innehålla: Namn och personnummer på säljare och köpare, bostadsrättsföreningens namn, bostadsrättslägenhetens nr och adress, köpeskilling och tillträdesdag.

Avtalet skall vara underskrivet av samtliga köpare och säljare. OBS! Godkännande av Din make/maka eller sambo krävs även om han/hon inte är medägare.

Efter att blanketten för anmälan om överlåtelse fyllts i lämnas denna till HSB-Norr, Haparanda, Storgatan 80. Denna handling är underlag för HSB:s vidare handläggning av överlåtelsen.

Du som säljare bör vidare informera köparen om vad som gäller avseende medlemskapet i bostadsrättsföreningen och i HSB Norr för samt kostnader i samband med pantsättning av bostadsrätten. (Se punkt 3, 4 och 5).

3 KÖPAREN MÅSTE GODKÄNNAS SOM MEDLEM I BRF. SKRIVAREN
För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner Din köpare som medlem i föreningen. Du överlåter inte specifikt Din lägenhet, utan Din andel i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen i föreningen kan neka medlemskap om köparen har omfattande betalningsanmärkningar, om han/hon tidigare är känd för att vara störande, om köparen är försatt i konkurs eller om det finns andra objektivt godtagbara skäl för detta (det krävs som regel mycket tunga skäl för att neka medlemskap och köparen kan alltid överklaga nekat medlemskap till hyresnämnden).

Brf. Skrivaren tar kreditupplysning på köparen innan frågan om medlemskap behandlas.

Vid avslag av medlemskap ska bostadsrättsföreningen även meddela säljaren/na.

Det är vanligt att bostadsrättsföreningar har som rutin att träffa både köparen och säljaren, vid tillsynen (besiktningen) av bostadsrätten. Köparen får då information om bostadsrättsföreningen och säljaren får veta vad man ska tänka på vid flytten. Huruvida bostadsrättföreningen vill ha denna kontakt får Du besked om av Din förening.

4 LÖS BEFINTLIGA LÅN PÅ LÄGENHETEN, SÄND INTYG TILL HSB
Är lägenheten belånad och pantsatt, ska Du ta kontakt med din bank. Det rekommenderas att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken. Då löser ni eventuella lån och köparen överlämnar köpesumman direkt på banken. Be att få ett intyg av banken på att panten är avnoterad. Detta intyg måste ovillkorligen vara med när överlåtelsen ska registreras på HSB.

Om köparen pantsätter bostadsrätten vid en belåning, medför denna pantsättning administrativa merkostnader. För att täcka dessa uttages en pantsättningsavgift (beloppet baseras på en procentsats av basbeloppet). När HSB mottagit pantsättningshandlingarna översänds ett inbetalningskort på avgiften till köparen.

5 ÖVERLÅTELSEAVGIFT SAMT MEDLEMSKAP I HSB (betalas av köparen)
För att täcka de administrativa kostnaderna (för bostadsrättsförening och HSB) i samband med ägarbytet av bostadsrätten tas det ut en överlåtelseavgift (baserat på en procentsats av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, ofta 2,5 %). Överlåtelseavgiften betalas av köparen/köparna. Ett inbetalningskort på avgiften översänds till säljaren när HSB mottagit överlåtelsehandlingarna.

Önskar Ni utträde från HSB kommer andelen avseende medlemskapet att avräknas från överlåtelseavgiften. Notera blanketten "Andel i HSB" om Du vill kvarstå som medlem eller begära utträde.

För köparen gäller att han/hon förutom medlemskapet i bostadsrättsföreningen (se punkt 3 ovan), ska vara medlem i HSB-regionförening (det finns inga skriftliga krav på att detta medlemskap sedan måste fortsätta enbart för att man är medlem i brf:en), vilket innebär ett engångsbelopp per andel (ägare). Köpare som inte redan är medlem kommer att erhålla ett inbetalningskort. Den sedan tillkommande årliga medlemsavgiften betalas av Brf. Skrivaren för dess medlemmar.

6 ÖVERLÅTELSEN REGISTRERAS
Skicka in följande handlingar till HSB omedelbart efter slutuppgörelse.
• 1 ex av köpeavtalet
• 1 ex av överlåtelseanmälan
• Intyg som styrker att ev. lån är löst och panten avnoterad vid tillträdet
• Blankett avseende "Andel i HSB"
• Ev. säljarens nya adress

Har du anlitat mäklare sköter denne pappersarbetet och ser till att överlåtelsen blir registrerad.

När HSB fått in alla handlingar och därmed kunnat registrera överlåtelsen skickas besked om att ägarebytet är klart till köparen, säljaren och till bostadsrättsföreningen (ca. en vecka före tillträdet). HSB skickar ut avi om överlåtelseavgift och till köparen avi på medlemsandel samt nya avier för månadsavgifter/-hyror.

Betalar Du avgiften via autogiro måste Du kontakta HSB senast en vecka innan avtalad tillträdesdag för att HSB ska hinna med att makulera autogirot.

Om någon månadsavgift/-hyra är obetald eller om någon handling saknas kan HSB inte registrera överlåtelsen. Då skickar HSB tillbaka dokumenten för komplettering.