Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Per capsulam-beslut – vad innebär det?

09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två ordinarie styrelsemöten. Det vill säga hur ska styrelsen hantera situationen att behov finns att ta ett beslut ”per capsulam”.

Beslut i en bostadsrättsförening tas i första hand på ett styrelsemöte. Om styrelsen önskar så kan den besluta om att ett beslut ska tas i en annan form. Då kräver det att alla ledamöter är överens om formen och vad det är som ska avgöras genom ett så kallat per capsulam-beslut*. I dagligt tal kan uttrycket fritt översättas till ”mellanliggande beslut”.

Per capsulam-beslut är baserat på en föreningsrättlig princip och framgår inte i lagen. Lagen om ekonomiska föreningar anger att beslut ska fattas av styrelsen som ska ges möjlighet att bereda ärende genom att ledamöterna i skälig tid ska få erforderligt beslutsunderlag för att kunna fatta ett beslut på ett möte. Utgångspunkten är att beslut i en bostadsrättsförening tas genom att styrelsen sammanträder. Om beslut behöver tas på annat sätt – kan styrelsen komma överens om att beslut tillåts tas mellan två möten.

När används per capsulam-beslut?
Per capsulam-beslut bör användas restriktivt och enbart om det föreligger behov av att ta ett sådant beslut. Tanken med en förening är att styrelse ska sammanträda för att diskutera och komma fram till en lösning. Ibland kan det dock vara praktiskt eller rentav nödvändigt att besluta i vissa frågor mellan två styrelsemöten. Det kan ske genom att styrelsen sammankallas till ett extra möte eller att delegation sker till en viss ledamot att fatta beslut inom en given ram. Styrelsen kan också komma överens om, praxis anger enhällighet, att styrseln ska vara beslutsför i en specifik fråga mellan två möten ett så kallat per capsulam-beslut.

Hur ska man gå till väga?
Rent praktiskt bör en styrelse se till att den på ett styrelsemöte (möte 1) kommer överens och protokollför att ett visst ärende ska få avgöras mellan möte 1 och 2. Styrelsen bör utse en viss person, till exempel sekreteraren, som inhämtar övriga ledamöternas ställningstagande på ett angivet sätt till exempel genom e-post korrespondens eller trapphusmöte i en viss fråga (exempelvis färgsättning av trapphus). Beslutet (beslut om färgsättningen) ska sedan tas med i protokollet för möte 2.

Vilken typ av frågor kan beslutas per capsulam?
Det bör vara fråga om ett precist ärende och beslut av mindre karaktär. Vissa frågar lämpar sig enbart till att styrelsen sammanträder och beslutar om gemensamt. Argumenteringen kan ju vara nog så viktig och blir oftast tydligare i en mötesform.

*(latinskt uttryck som kommer från att kurirer under medeltiden transporterande meddelanden i en kapsel).