Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Uteplats inte del av bostadsrätt enligt ny hovrättsdom

23 januari 2019 Ingår uteplatsen i bostadsrätten eller inte? Det är frågan som bedöms i detta rättsfall då en köpare av en bostadsrätt stämde säljaren och krävde prisavdrag då köparen menade att lägenheten köpts i tron om att uteplatsen på 10 kvm ingått i bostadsrättsupplåtelsen.

Då uteplatsen visade sig vara en nyttjanderätt som när som helst kunde återkallas av föreningen, menade köparen att det var att betrakta som ett fel i bostadsrätten i och med att det saknades en beständig nyttjanderätt till uteplatsen.

Domstolen prövade om köparen hade fog för att tro att uteplatsen utgjorde en del av bostadsrätten utifrån vad som framkommit i avtal och andra handlingar vid köpet av bostadsrätten. Det framkom att styrelsen hade gett ett generellt tillstånd till de bostadsrättshavare som velat ta upp en altandörr med rätt att disponera en yta om max 9 kvm som uteplats i anslutning till bostadsrätten. Varken i överlåtelseavtalet eller i den tillhörande objektsbeskrivningen framgick det att uteplatsen var upplåten med bostadsrätt. I objektsbeskrivningen angavs att ”innehavaren tillåts att utnyttja 10 kvm av gården för uteplats”, och samma formulering fanns även i prospektet som togs fram före försäljningen. Det framkom inte heller något annat i målet som föranledde en bedömning om att det hade lämnats annan information än den som framkommit av prospektet och köpeavtalet. Köparen ansågs därför inte haft fog för att tro att uteplatsen var upplåten med bostadsrätt. Hovrätten kommer därför fram till att avtalet ”i allt väsentligt på ett korrekt sätt speglat det som överlåtelsen avsett”, och det finns därmed inget fel i bostadsrätten som kan medföra prisavdrag.  

Detta rättsfall är ytterligare ett rättsfall som understryker betydelsen av det som framgår av upplåtelseavtalet respektive överlåtelseavtalet, och att det i stort sett blir avgörande vid bedömningen om vad som ingår i bostadsrätten, säger föreningsjurist Lejla Alikadic. För att en yta ska anses vara upplåten med bostadsrätt ska detta uttryckligen anges i upplåtelseavtalet. Det innebär att om det inte framgår av upplåtelseavtalet att en uteplats är upplåten med bostadsrätt är uteplatsen att betrakta som en allmän nyttjanderätt. Bostadsrättsföreningar bör därför vara noggranna vid främst nyupplåtelser genom att noggrant och tydligt upprätta upplåtelseavtal där det anges vad som upplåts med bostadsrätt och vad som innehas med annan nyttjanderätt, kommenterar föreningsjurist Lejla Alikadic vidare.

Källa: Svea Hovrätt T 2063-18.

Här kan du läsa hela domen:

Hovrättsdom uteplats T2063_18 (pdf)