Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Lägenheter som ägs av dödsbon

13 juni 2022 När en bostadsrättshavare avlider innebär detta att förpliktelser gentemot bostadsrättsföreningen övergår till dödsboet. HSB Stockholms juristavdelning får med jämna mellanrum frågor gällande bostadsrätter som ägs av dödsbon.

Frågeställningarna gäller bland annat dödsboets rätt att utöva bostadsrätten, huruvida en dödsbodelägare har rätt att upplåta bostadsrätten i andra hand eller vilka förpliktelser som åligger dödsboet. Det är inte alltid helt lätt att lokalisera och delge handlingar till ett dödsbo genom dess dödsbodelägare, detta kan i sin tur inverka på vilken åtgärd som föreningen kan vidta. Nedan behandlas vilka möjligheter bostadsrättsföreningen har att agera i samband med att en medlem avlider.

Vad säger lagstiftningen?
Det framkommer av lagstiftningen att ett dödsbo efter en avliden bostadsrättshavare får utöva bostadsrätten trots att dödsboet inte är medlem i föreningen. Tre år efter dödsfallet får föreningen dock uppmana dödsboet att inom sex månader från uppmaningen visa att bostadsrätten har ingått i bodelning eller arvskifte, alternativt att någon som inte får vägras inträde i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt om medlemskap. Om dödsbodelägarna inte följer föreningens uppmaning får föreningen tvångsförsälja bostadsrätten för dödsboets räkning.

Föreningens uppmaning kan skickas med rekommenderad post om en dödsbodelägares stadigvarande adress är känd, om adressen däremot är okänd kan föreningens uppmaning meddelas genom kungörelse.

Dödsboets rättigheter och förpliktelser
Dödsboet kan ha ett behov att upplåta lägenheten i andra hand fram till ett arvskifte, en bodelning eller överlåtelse. Oberoende av att dödsboet får nyttja bostadsrätten utan att vara medlem krävs det ändock ett tillstånd av föreningen för upplåtelsen. Om föreningen är i behov av vägledning vid en inkommen ansökan kan juristavdelningen bistå med rådgivning.

Skyldigheten att betala avgiften övergår till dödsboet fram tills bostadsrätten överlåts. Det föreligger dessutom ett ansvar hos dödsboet att hålla lägenheten i gott skick vilket betyder att eventuella vattenskador ska åtgärdas, samt att andra nödvändiga reparationer ska genomföras. Dödsbon kan liksom bostadsrättshavare förverkas från bostadsrätten och därför får det inte förekomma störningar som kan vara skadliga för hälsan eller försämra grannarnas bostadsmiljö under tiden som dödsboet nyttjar lägenheten.

Skulle det visa sig att lägenheten är vanvårdad när bostadsrättshavaren avlider åligger det dödsboet att omedelbart tillse att vanvården upphör. Vidare ska dödsboet medge föreningen tillträde för tillsyn när sådan är erforderlig och ansvara för att underhållet sköts framgent. Om bostadsrättsföreningen önskar skicka en rättelseanmodan till dödsboet vid olovlig andrahandrahandsupplåtelse eller vid förekommande störningar, samt vanvård, ska en sådan delges till samtliga dödsbodelägare, även detta kan ske genom rekommenderad post.

fiama-rund-bild.pngSammanfattningsvis kan det konstateras att bostadsrättslagen är fortsatt tillämplig när dödsboet utövar bostadsrätten men om det skulle visa sig att det saknas dödsbodelägare, det vill säga arvingar eller legatarier, kan en god man utses av Kammarkollegiet som i sin tur avvecklar dödsboet.