Om SHG

HSBs trygghetsgaranti – trygghet för din nya bostadsrättsförening

HSBs trygghetsgaranti innebär att HSB bl a garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser eller årsavgifter. Det är bra för dig som köper en bostad och engagerar dig i en bostadsrättsförening, men det är också en säkerhet för hela din förening om det skulle uppstå kostnader för exempelvis osålda lägenheter.

Som köpare av en nyproducerad HSB bostadsrätt får du tillgång till HSBs trygghetsgaranti som innebär att:

 • HSB köper de lägenheter i bostadsrättsföreningen som är osålda efter inflyttning i det nybyggda huset.
 • HSB köper in återlämnade lägenheter från bostadsrättsföreningen.
 • HSB täcker kostnader för osålda bostäder under sju år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.

Om stiftelsen

Stiftelsen lämnar sedan 2002 en särskild SHG-garanti till HSB-föreningar/produktionsbolag och HSBs bostadsrättsföreningar. SHG deltar således som en del i HSBs trygghetsgaranti gentemot nya bostadsrättsföreningar tillsammans med regionala HSB-föreningar/produktionsbolag.

Garantins innebörd och generella omfattning regleras i avtal om samverkan avseende SHG-Garanti som träffats med 16 st HSB-föreningar, HSB ProjektPartner samt med 15 produktionsbolag ägda av 15 st HSB-föreningar tillsammans med HSB ProjektPartner.

SHG-garantins innebörd

För en premie motsvarande en procent av produktionskostnaden förbinder sig SHG att finansiera en del av kostnaden för HSB-föreningens/Produktionsbolagets förvärv av lägenheter som inte kunnat säljas vid färdigställandet. Finansieringen från SHG sker genom ett räntefritt lån.

SHGs åtagande börjar när lägenheter förvärvats för insatser motsvarande en självrisk på 5 procent av produktionskostnaden och slutar när lägenheter förvärvats motsvarande 35 procent av produktionskostnaden. I skiktet däremellan omfattar SHG-garantin 2/3, alltså maximalt 20 procent av produktionskostnaden. Vid försäljning av förvärvad lägenhet i andra hand amorteras lånet till SHG baserat på insatsen enligt ekonomisk plan. För det fall då lägenheten säljs i andra hand till ett marknadspris som understiger förvärvspriset, kan i undantagsfall del av lånet från SHG efterges. Sådana eftergifter lämnas endast i exceptionella situationer och avser inte mer normala svängningar som alltid förekommer på bostadsmarknaden.

Stiftelsen tillämpar principen sedan några år att utställda åtaganden att lämna lån ska vara täckta krona för krona med egen likviditet eller tillgänglig kreditram.  Per januari 2020 har stiftelsen en kreditram på 800 mkr. Stiftelsen har varit stängd för teckning av nya garantier under 2018–2019, men öppnat för nya garantier igen från 1 januari 2020 avseende projekt där beslut om säljstart fattats efter 1 januari 2020.

I styrelsen, vilken utses av HSB Riksförbunds årsmöte/stämma, ingår:

 • Anders Wallner, HSB Södra Norrland, ordförande
 • Anders Stjärnberg, HSB Östergötland, vice ordförande
 • Jimmy Bergman, HSB Södertörn
 • Lars Göran Andersson, HSB Göteborg
 • Michael Carlsson, HSB Malmö
 • Catherina Fored, HSB Norra Stor-Stockholm
 • Ann Irebo, HSB Skåne
 • Göran Jaxéus, HSB Uppsala
 • Anders Svensson, HSB Stockholm

Vd: Ulf Nolén

Auktoriserat revisonsbolag: BDO

Årsredovisningar att ladda ner:

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013