Organisation och Ansvar

Vår förening har, som alla andra bostadsrättsföreningar i HSB, fullt ansvar för vår ekonomi.

Vi köper visserligen ekonomitjänster som t.ex. bokföring, fakturabetalning, lånehantering och bokslut av moderföreningen, HSB Skåne, men det är alltid den enskilda föreningen som genom sin styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett riktigt sätt.

HSB Skåne tar inför varje årsskifte fram ett budgetförslag för det kommande året. Detta förslag granskas av föreningens styrelse, som gör ändringar och kompletteringar innan budgeten fastställs. Budgetbeslutet omfattar bland annat månadsavgifter för det kommande året, underhållsplaner och större investeringsbeslut.

Vid årets slut tar HSB Skåne fram ett förslag till bokslut. Styrelsen granskar förslaget och tar ställning till hur eventuell vinst eller förlust ska disponeras. HSB:s revisor och den föreningsvalda revisorn granskar räkenskaperna och sammanställer en revisionsrapport som presenteras på föreningsstämman. I rapporten tillstyrker revisorerna normalt att föreningsstämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Vid föreningsstämman presenterar styrelsen sitt förslag till bokslut i en årsredovisning och det är upp till föreningsstämman att antingen bevilja eller avslå ansvarsfrihet för styrelsen.

Billegården följer en 60-årig teknisk komponentbaserad underhållsplan för vår fastighet Billegården 52. Fastigheten besiktigas en gång per år och underhållsplanen uppdateras minst en gång per år. År 2023 omfattar underhållsplanen ca 150 MSEK eller 263 SEK/kvm/år.