Stämma och budgetmöte

Stämma/årsmöte

Föreningsstämma hålls i april/maj. Till stämman kallas alla föreningens medlemmar. Maka/make/sambo till medlem är också välkommen. Vid stämman redovisas förvaltningsberättelse med bl.a. föreningens ekonomi, förvaltning, underhåll reparationer och andra aktiviteter som genomförts under det gångna året. Här redovisas också revisorernas berättelse. Stämman har sedan att fastställa resultat- och balansräkning och besluta om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid stämman väljs också styrelsens ledamöter, revisorer och valberedning. Dagordning vid föreningsstämman framgår av föreningens stadgar som finns tillgängliga på hemsidan.

Vill du lämna förslag/motion till föreningsstämman ska den skickas in till styrelsen/valberedningen innan sista feburari.
Motioner kan skickas till styrelsen på: info@gasverket.net.
Förslag av ledamöter kan skickas till valberedningen på: valberedningen@gasverket.net.

Du har således goda möjligheter att påverka föreningens ekonomi och verksamhet genom att aktivt delta i föreningsstämman och också i det informationsmöte som normalt är i november/december.

 

Budgetmöte

I december varje år hålls normalt ett budgetmöte med information om föreningens budget samt förändringar i denna, exempelvis månadsavgiftens storlek.