På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

HSB Skåne skärper riktlinjer och rutiner efter extern utredning

03 oktober 2017 I somras rapporterade Sydsvenskan om brister i HSB Skånes verksamhet. Mot bakgrund av det har HSB Skåne låtit revisions- och konsultföretaget PwC göra en genomgång av affärstransaktioner, anställningsrutiner och arbetsmiljön i HSB Skåne. Nu är utredningen klar och har överlämnats till HSB Skånes styrelse. 

- De uppgifter som framkom i Sydsvenskan har vi tagit på stort allvar. Därför känns det bra att en extern och oberoende utredare har gått igenom vad som hänt och att vi fått svar på de frågor vi ställde. Utredningen visar att de uppgifter Sydsvenskan rapporterade om i huvudsak stämmer. Det har funnits brister i verksamheten, där VD har det yttersta ansvaret, och vi konstaterar också att styrelsen inte varit tillräckligt aktiv i de delar som avser kontroll och uppföljning. Vi har därför beslutat förtydliga ett antal rutiner och riktlinjer för att det inte ska finnas några frågetecken vad som gäller, säger Sven Gudmundsson, styrelseordförande i HSB Skåne.

Här är exempel på policys och riktlinjer som kommer att förändras och förtydligas:   

- De nu gällande etiska riktlinjerna kommer att ersättas av HSBs gemensamma styrdokument, där frågan om jäv vid bland annat inköp och rekrytering är tydligt reglerad. Man skriver: ”Anställd i föreningen är förbjuden att handlägga frågor i vilka den anställde har ett personligt intresse eller frågor i vilka ett sådant intresse finns hos anhörig till den anställde eller hos företag i vilket den anställde eller anhörig till den anställde har ett väsentligt intresse.” Det ska i sammanhanget sägas att det inte framkommit något som tyder på att det förekommit avvikelser från gällande riktlinjer ifråga om jäv, varken när det gäller inköp från närstående eller rekrytering av personal.

- Reglerna för rekrytering av bland annat sommarvikarier och andra kortare anställningar kommer att förtydligas. Det ska klart framgå vad som gäller i fråga om åldersgräns för anställning samt lönenivå beroende på ålder och tjänst. Allt för att säkra att inte närstående gynnas på ett otillbörligt sätt.

- Den helt övervägande delen av inköpen sker idag med stöd av ramavtal, som förhandlas om vart tredje år och som också är tillgängliga för bostadsrättsföreningarna. Vidare samarbetar HSB Skåne med de nationella HSB-bolagen när det gäller upphandling av nybyggnadsprojekt.

- Ramavtalen och de gemensamma avtalen är en bra ordning som garanterar att entreprenörer och leverantörer uppfyller grundläggande krav. Genomgången visar dock att det behövs ett tydligare regelverk för hur bland annat inventarier och tjänster ska köpas in, säger Sven Gudmundsson.

Av PwCs rapport framgår att ledningsgruppen i HSB Skåne gör en utrikesresa per år. Det är i linje med det beslut styrelsen fattade 2009. Totalkostnaden per person och dygn för resa, hotell, mat, transporter och aktiviteter ligger mellan 5 438 och 7 793 kronor för de sju resor Sydsvenskan tog upp i sin artikel.

- Genomgången visar att kostnaden för resor och representation ligger inom rimliga gränser. Jag har full förstående att man kan ha olika bild av detta, men det är inget i denna del som styrelsen anser behöver åtgärdas, säger Sven Gudmundsson.   

Utredningen visar även att personalomsättningen har ökat något de senaste åren. Idag är en person i genomsnitt anställd tio år i HSB Skåne. Denna nivå synes inte avvika från branschgenomsnittet för fastighetsbolag och fastighetsförvaltare, enligt PwC.    


För vidare information, kontakta:
Sven Gudmundsson, styrelseordförande HSB Skåne, 0706-04 51 41 eller Sven.Gudmundsson@skane.hsb.se