Förtydligande om var kostnad för extra elförbrukning hamnar i samband med stambytet

Angående IMD (Individuell Mätning och Debitering) och byte av värmesystem

ANGÅENDE IMD OCH BYTE AV VÄRMESYSTEM


I Brf Klövern (nedan kallad ”föreningen”) tillämpas sedan ett par år tillbaka så kallad individuell
mätning och debitering (nedan kallat ”IMD”) avseende elförbrukningen. Tanken med IMD är att
medlemmarna ska betala för den faktiska elförbrukningen i sina respektive lägenheter.

IMD är tillåtet enligt föreningens stadgar där det i 11 § framgår att ”i årsavgiften ingående ersätt-
ning för värme och varmvatten, elektricitet, sophämtning eller konsumtionsvatten kan beräknas
efter förbrukning”. En liknande bestämmelse finns i 7 kap. 14 § bostadsrättslagen samt i HSB:s
normalstadgar för bostadsrättsföreningar.

Elen ska alltså debiteras utifrån varje medlems egen förbrukning, vilket har vissa fördelar jämfört
med andra debiteringsgrunder. Det är inte möjligt att utan vidare frångå IMD om föreningen valt
att tillämpa detta sätt att mäta och debitera förbrukningen och IMD ska alltså tillämpas även när
föreningen behöver genomföra större renoveringsarbeten, till exempel utbyte av husets värmesy-
stem.

Det innebär att extra kostnader för förbrukning av elektricitet (till exempel till följd av användning
av utplacerade element) inte ska vältras över på föreningen utan att bostadsrättshavarna själva får
stå för kostnaden i enlighet med sin egen ökade förbrukning (på samma sätt som vanligt). Med
andra ord: föreningens medlemmar får betala för den eventuella extra elförbrukningen under tiden
värmen är avstängd i huset.

I vissa fall kan föreningens medlemmar ha rätt till nedsättning av årsavgiften. Enligt bostadsrätts-
lagen har bostadsrättshavarna rätt till nedsättning av avgiften om det uppstår ”hinder eller men i
nyttjanderätten” genom föreningens vållande. Detta kan till exempel vara fallet om inomhustem-
peraturen under längre tid faller under Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Om föreningen för-
sett medlemmarna med element, och om inomhustemperaturen inte sjunker under rimliga nivåer,
har dock inte något hinder eller men i nyttjanderätten uppstått. Så länge inomhustemperaturen
hålls inom rimliga nivåer har medlemmar i föreningen alltså inte rätt till nedsättning av årsavgif-
ten.

Om det uppstår extra kostnader avseende elförbrukningen, till exempel i samband med förening-
ens renoveringsarbeten, är det med andra ord medlemmarna själva som får betala för detta ef-
tersom föreningen valt att tillämpa IMD. Föreningen har inte någon juridisk skyldighet att kol-
lektivt ersätta dessa kostnader. Det kan därför vara en god idé att inte ha igång elementen i onödan
eftersom detta kan resultera i höga elkostnader.

Vid frågor angående ovan nås föreningens styrelse per e-post (styrelsen@brfklovern.se).

/Styrelsen i föreningen