Egenkontroll

BRF Lansen har, som fastighetsägare, ett egenkontrollansvar. Detta innebär bl.a. att rutiner finns, för att på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte. Det första steget var att skaffa oss kunskap för att bedöma vilka risker verksamheten kunde innebära. Det kan röra sig om skaderisker av olika slag.. Det är Socialstyrelsen som utfärdat kraven och det är Kommunens miljöförvaltning som skall utöva tillsynen.

Vi har därför skapat olika slag av kontrollrutiner som kontinuerligt protokollförs, allt från:

* Kontroll av varmvattentemp för att minimera risken för legionellabakterier.

* Intern komtroll av rätt vattentryck i värmesystemet.

* Plogning/sandning vintertid.

* Kontroll av snöbelastning på tak.

* Radonkontroll.

* Utvändig elsäkerhet på gemensamma platser.

* Kontroll av skyddsanordnigar av olika slag.

* Kontroll och åtgärder för att minimera skaderisker.

* Kontroll av utrustning: gungor o likln. på lekplatsområdet.

* Upprättat rutiner för vattenskador.

* Div. kontrollfunktioner i samband med vår- och höststädning.