På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Hållbar nybyggnation

31 januari 2020 Energisnåla vitvaror, laddstolpar, hållbara material, solceller, dagvattenfördröjning, resurseffektiv husproduk­tion och ansvarstagande leverantörer. HSBs arbete för en hållbar nyproduktion har många delar – som alla bidrar till att skapa långsiktigt hållbara bostäder.

Fastighets- och byggbranschen står för en betydande del av samhällets totala miljöpåverkan och i takt med att medvetenheten växer och reglerna skärps ökar kraven på bostadsbyggare.

HSB införde 2017 åtta håll­barhetsmål för arbetet med sin nyproduktion. Målen tar sin utgångspunkt i HSBs övergripande stra­tegi för hållbar tillväxt, där dessa åtta identifierats som områden där nyproduktionen kan bidra på bästa sätt. Emelie Brundin, hållbarhetsansvarig på HSB Bostad, berättar:

- Vi har gjort en resa inom hållbar­hetsområdet de senaste åren, och tagit ett grepp om aspekter inom nyproduk­tionen som tidigare inte styrdes systema­tiskt. Den stora skillnaden nu är att nivån höjts ordentligt för alla projekt.

Uppe på höjden i Traneberg i Bromma ligger kvarteret Ammarfjället där HSB Stockholm slutför arbetet med 37 hyres­lägenheter, byggda utifrån de nya hållbarhetsmålen. Förutom att husen ska uppnå Stockholms stads krav för energiförbruk­ning vid nyproduktion ska fastigheten även certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket är ambitionen för alla HSBs nya projekt.

Kristian Gauffin är projektchef på HSB Stockholm och följer ständigt upp att hållbarhetskraven uppfylls.

- Vi har valt att lägga in kalksten i hallar·, i kök och vid balkongdörrar. I sov- ­och vardagsrummen är golven av massiv ek som går att slipa flera gånger och har en livslängd på minst 50 år eller mer, berättar Kristian Gauffin.

Dessutom är det genomgående spisar med induktionshäll installerade i lägen­heterna, vilket minskar energiförbruk­ningen för de boende. Vid sidan om fastigheten finns ett stort fördröjningsmagasin dit dagvatten leds för att minska belastningen på stadens dagvattennät vid kraftiga regn. Mycket av hållbarhetsarbetet sker i upp­handlingen av material och tjänster.

- Vi följer upp så att allt som upphand­lats stämmer överens med HSBs krav. Alla entreprenörer ska jobba mot samma hållbarhetsmål, säger Hedvig Tengdahl, miljöstrateg på HSB Stockholm.

I slutändan finns det två stora vinnare i hållbarhetsarbetet. Miljön, som inte belastas lika hårt, och de boende.

- Flyttar man till en nypro­ducerad HSB-lägenhet vet man att man bor i en fastighet med en högre hållbar­hetsprestanda än vad

lagen kräver. En garanti för detta är Miljöbyggnads­certifieringen som garanterar att varje färdigt projekt granskas av en oberoende part och uppfyl­ler högt ställda miljökrav, berättar Emelie Brundin och avslutar:

- Vi tar ansvar för både människor och miljön i vår nyproduktion.

HSBs åtta hållbarhetsmål för nyproduktion

 • Effektiv hållbarhetsstyrning: Hållbar­hetskraven följs upp i varje projekt och finns med i kontrakt med underleverantörer.
 • Ansvar i leverantörsleder: HSB ställer krav på sina samarbetspartners att jobba hållbart och enligt internationella regler och överenskommelser om exempelvis arbetsrätt.
 • God innemiljö och sunda material: Genom certifieringen Miljöbyggnad garanteras en god inom­husmiljö, bland annat genom kravställning avseende dagsljus, ljud och radon.
 • Resurseffektivitet & minskad klimatpåverkan: HSB ser bl.a. till att alla vitvaror och armaturer inte förbrukar mer vatten och energi än nödvändigt, att solceller kan tillgodose fastighetselen, och att källsortering finns nära.
 • Ekosystemtjänster & klimatanpassning: Utöver att planera för risker i klimatförändringens spår görs en så kallad grönytefaktorberäkning för att bidra till en mer hållbar utemiljö och biologisk mångfald.
 • Hållbart resande: Förutom cykelställ i bra lägen och i tillräcklig omfattning är 10 procent av parkeringsplatserna i nyproducerade HSB-bostäder utrustade med laddstolpar för elbilar.
 • Socialt hållbart boende: Extra fokus läggs på trygghet vid utformningen av belysning samt gemen­samma utrymmen som entréer, trapphus och källare. Gemensamma lokaler som takterrasser och växthus skapar sociala värden.
 • Bidra till sysselsättning: HSB ställer i vissa projekt krav på sina leverantörer att sysselsätta männ­iskor som står långt ifrån arbetsmarknaden, antingen genom anställning eller att erbjuda praktikplatser.

Klimatanpassningsguiden

Klimatet är i förändring – hur påverkar det er bostadsrättsförening?

I vår klimatanpassningsguide finns information om hur en bostadsrättsförening kan komma att påverkas och vägledning om åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för byggnader, gårdar och mark utifrån fastighetens läge och förutsättningar.