Kamerabevakning

Kamerabevakning - BRF 88 Pedalen

Föreningen kameraövervakar från och med våren 2021 garage, källargångar samt soprummen.

Beslutet om kameraövervakning togs på ordinarie styrelsemöte den 19 nov 2020 efter upprepade inbrott samt nedskräpning.

Bakgrund
Till följd av intrång och upprepande fall av skadegörelse i anslutning till våra förrådsutrymmen har HSB BRF 88 Pedalen i Uppsala installerat utrustning för kameraövervakning.

Användandet av kameraövervakning syftar till att förebygga och motverka brott genom att fungera avskräckande samt att komplettera redan existerande låssystem till fastigheterna och därmed öka de boendes säkerhet.

Styrelsen har gjort bedömningen att det nyligen inträffade intrånget, och även tidigare intrång i närliggande utrymmen, motiverar användandet av kameraövervakning. De åtgärder som tidigare har vidtagits beträffande förbättring av låssystem räcker inte.

 

Vad säger lagen?
I samband med den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, kom även en ny svensk lag för kameraövervakning 2018, den nya Kamerabevakningslagen. Många slipper nu att ansöka om tillstånd för att kameraövervaka, men samtidigt måste kraven i dataskyddsförordningen uppfyllas. Det innebär bland annat att man måste kunna ange vilket rättsligt stöd man har för sin kameraövervakning. Dataskyddsförordningen ställer även strängare krav på hur den som övervakar ska informera om det. Tillsynsmyndighet är sedan den nya lagen trädde i kraft Datainspektionen www.datainspektionen.se

 

Rättslig grund
En intresseavvägning har gjorts avseende föreningens medlemmars behov av personlig integritet mot behovet av att förebygga och utreda brott i berörda utrymmen. Styrelsen har mot denna bakgrund gjort bedömningen att föreningens fastigheter behöver övervakas i syfte att avskräcka och förhindra brott. Åtgärden bedöms som nödvändig och proportionell.

Styrelsens bedömning är att nyttan med kamerasystem i berörda utrymmen överstiger inskränkningen beträffande medlemmarnas integritet.

Brf 88 Pedalen kameraövervakningssystem

Inspelat material skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder, lagras lokalt i föreningens lokaler
och raderas automatiskt efter en tid (f.n. 28 dagar).
I samband med att kamerasystemet installerades genomfördes skyltning som informerar om
kameraövervakning i föreningens fastigheter.

Tillgång till användning av inspelat material
Inga personuppgifter lagras tillsammans med inspelat bildmaterial.
Inspelat material kommer enbart att användas om det har begåtts ett brott i eller i anslutning till
föreningens fastigheter och detta brott har polisanmälts till polismyndigheten. Om så sker har
styrelsen rätt att överlämna inspelningsmaterialet till polismyndigheten. Det är enbart ordföranden samt av ordföranden utsedd person i styrelsen som har rätt att hantera det inspelade materialet. Ordföranden får i samband med brottsmisstanke gå igenom inspelat material, om nödvändigt anmäla brott till polisen, samt i anslutning därtill lämna ut inspelat material.

Övrigt
Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra denna policy när så bedöms nödvändigt