Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Juridiska tjänster

HSB Göteborgs jurister är specialister på bostadsrättsjuridik och har lång erfarenhet av bostadsrättsfrågor, processrätt och tvistlösning. Med fokus på långsiktiga relationer hjälper vi bostadsrättsföreningar att arbeta proaktivt med juridiska frågor.

Varför behövs en jurist?

Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar är i stora delar en tvingande lagstiftning. Därför är det viktigt att juridiska ärenden hanteras korrekt redan i ett tidigt skede, för undvika en större konflikt längre fram i tiden.

Förutom att hålla koll på lagar och regler hjälper HSB Göteborgs jurister föreningen med praktiska och taktiska överväganden, till exempel vid
bedömning av bevisläge och riskbedömningar.

Proaktiv juridisk rådgivning - Tänk efter före

En bostadsrättsförening regleras av regelverk som kan vara svåra för styrelseledamöter att orientera sig inom. Därför är det värdefullt att ta hjälp av våra jurister innan något inträffar – så att styrelsen kan
fokusera på att sköta om föreningen och dess fastighet, istället för att hantera tvister och problem.

När problem uppstår

HSB Göteborgs jurister kan anlitas när det uppstår konflikter mellan bostadsrättsföreningen och enskild medlem, mellan medlemmar eller mellan föreningen och tredje man.

Genom nära samarbete med förvaltare, ekonomer och socionomer kan vi leverera kostnadseffektiv och kvalificerad rådgivning för er förening. Vi kan även företräda föreningen i domstol eller vid andra myndigheter.

Ett urval av rättsområden

Vi jurister på HSB bistår med vägledning och rådgivning och förklarar dina rättigheter och skyldigheter i egenskap av representant i en bostadsrättsförenings styrelse eller företrädare för ett fastighetsbolag. Inom ramen för gällande rätt skapar vi därför lösningar för våra klienters specifika behov. Det innebär att vi utför en mängd olika specifika uppdrag, exempelvis att upprätta och förhandla ett avtal, agera ombud vid en domstolsförhandling, bistå vid stämmor eller genom att finnas tillgängliga som ett juridiskt bollplank.

Urval av rättsområden:

 • Överlåtelse och medlemskap
 • Andrahandsupplåtelse
 • Entreprenadrätt
 • Avtalsrätt och kontraktsskrivning
 • Fastighetsrätt
 • Hyresrätt bostad och lokal
 • Störningar, vanvård med mera
 • Förändring, underhåll och reparation av hus och lägenhet
 • Styrelse och Stämma
 • Fordringsrätt 
 • Obetalda avgifter och hyra
 • Fastighetsägaransvar

Prislista för 2023:

Normal taxa
2950 kr per timme exklusive moms

Rabatterat arvode
2650 kr per timme exklusive moms

Paketpris för framtagande av nya stadgar

För bostadsrättsförening som är medlem i HSB

Vi uppdaterar bostadsrättsföreningens nuvarande stadgar till 2023 års HSB normalstadgar.  Vi hjälper till med:

 • Genomgång av befintliga stadgar och framtagande av ett nytt stadgeförslag, där vi tar hänsyn till föreningsspecifika uppgifter och eventuella anpassningar.
 • Avstämning och vägledning kring eventuella förändringar som föreningen vill genomföra, exempelvis gällande underhållsansvar.
 • En information och vägledning om processen vid stadgeändring.
 • Förslag på formulering av dagordningspunkt i kallelsen till stämman och av lydelse i stämmoprotokollet.
 • ​​​​​​​Om föreningen önskar ytterligare stöd, tex upprättande av PM till medlemmar, möten med styrelsen eller ordförandeskap vid stämma, debiteras det enligt ordinarie timtaxa.

Pris: 9 000 kr ex moms

För bostadsrättsförening som inte är medlem i HSB

Vi uppdaterar bostadsrättsföreningens nuvarande stadgar.  Vi hjälper till med:

 • Genomgång av befintliga stadgar och framtagande av ett nytt stadgeförslag, som utgår från HSB normalstadgar, men där HSB specifika bestämmelser är borttagna.
 • Avstämning och vägledning kring eventuella förändringar som föreningen vill genomföra, exempelvis gällande underhållsansvar.
 • En information och vägledning om processen vid stadgeändring.
 • Förslag på formulering av dagordningspunkt i kallelsen till stämman och av lydelse i stämmoprotokollet.
 • Om föreningen önskar ytterligare stöd, tex upprättande av PM till medlemmar, möten med styrelsen eller ordförandeskap vid stämma, debiteras det enligt ordinarie timtaxa.

Pris: 16 000 kr, ex moms

Prislista 2023

Normal taxa
2950 kr per timme exklusive moms

Medlemspris
2650 kr per timme exklusive moms