Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Skärpning av hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde en ny lag om lagring av personuppgifter i kraft, som ersatte personuppgiftslagen (PUL).

Din integritet är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi har samlat in, hur vi använder den och dina rättigheter att kontrollera informationen. Det är viktigt för oss att värna om skydd för dig som medlem och vi vill informera dig om hur vi med anledning av den nya Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) kommer att skärpa vår hantering av dina personuppgifter.

GDPR gäller som lag i alla EUs medlemsländer från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). GDPR medför att kraven ökas på hur företag får behandla personuppgifter med målet att skydda individens integritet. Med anledning av GDPR har vi tagit fram personuppgiftspolicys som reglerar verksamheten för varje enskild HSB-förening och som beskriver hur vi hanterar din personliga information.

För att vi ska få hantera dina personuppgifter krävs en rättslig grund. Det finns sex rättsliga grunder och dessa är: Samtycke – den registrerade har godkänt behandlingen av personuppgifter Avtal – den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att uppfylla ett avtal med den registrerade Intresseavvägning – vi får behandla personuppgifter om vårt intresse väger tyngre än den registrerades Rättslig förpliktelse – det finns ett lagstöd som gör att den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter Myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse – den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter i egenskap av myndighet Grundläggande intresse – den personuppgiftsansvarige måste behandla personuppgifter för att skydda den registrerade

HSB Östras ansvar

I de flesta fall behandlar vi personuppgifter i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal med en hyresgäst, anställd eller en kund (den registrerade). I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade. Om du känner tveksamhet eller oro för att lämna en viss personuppgift kan du kontakta HSB Östra (se nedan under Kontaktuppgifter) så kan vi ge dig ytterligare information.

Läs mer om varför och hur vi behandlar personuppgifter i vår personuppgiftspolicy nedan!

Om den personuppgiftsbehandling vi gör grundar sig på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. För att återkalla ditt samtycke kontaktar du vår GDPR-ansvarige via mejladressen nedan.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Har du några frågor om detta eller något annat som rör GDPR kan du kontakta vår GDPR-ansvarig via mejladressen nedan.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Kontaktuppgifter Telefonnummer: 08-657 61 00 E-postadress: datainspektionen@datainspektionen.se  

Personuppgiftspolicy

Här nedan kan du läsa personuppgiftspolicy för HSB Östra med dotterbolag. Den beskriver vilka uppgifter vi behandlar, varför och hur länge vi behandlar uppgifterna. Policyn beskriver också dina rättigheter när vi behandlar dina uppgifter.