Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Hållbarhet är grunden i vårt uppdrag och vision

I nära 100 år har HSB legat i framkant vad gäller innovation och utveckling för att ge fler människor tillgång till hållbara bostäder. Vi startade HSB utifrån en nyskapande idé för bättre boende och inflytande över den egna bostadssituationen. Det är samma idé som fortfarande driver oss framåt. Vi kallar det för det goda boendet.

Vi står inför miljö- och hållbarhetsutmaningar av global omfattning. HSBs arbete med miljö, energi och klimat utgår från FNs globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen. De inriktar sig på en snabbt minskad klimatpåverkan, en giftfri miljö och en god bebyggd miljö.

Strategi för hållbar tillväxt

HSBs hållbarhetsarbete tar avstamp i vår strategi för hållbar tillväxt, som är en integrerad del av vår affär. Strategin sätter fokus på resurseffektivitet, klimat, tillväxt genom hållbara tjänster och produkter samt att HSB ska vara en viktig aktör för det hållbara samhället.

HSB Stockholms hållbarhetsarbete

HSB Stockholms mål är inte att arbeta med hållbarhet. Vårt mål är att vara hållbara i allt vi gör. För oss hand­lar det om att ständigt förbättra vår egen organisation genom att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar, och samtidigt inspirera bostadsrättsföreningar att göra detsamma.

I Sverige står bostadssektorn för omkring 35 procent av den totala energiförbrukningen, och närmare 20 pro­cent av koldioxidutsläppen. Vi har med andra ord ett stort ansvar. Därför arbetar vi mot högt ställda mål inom miljö, energi och klimat. Vi tar även socialt och ekono­miskt ansvar i vår roll som samhällsbyggare. Här berät­tar vi kortfattat om vårt arbete, som baseras på HSBs gemensamma hållbarhetsstrategi. 

RESURSEFFEKTIVITET

 • I över tio år har vi varit en miljöcertifierad organisa­tion enligt ISO-standarden 14001, som hjälper oss att hushålla med resurser.
 • Vi klimatkompenserar för fjärrvärmens klimatpåverkan.
 • Vi arbetar för minskad energiförbruk­ning i våra egna fastigheter, bland annat genom modernisering av fastigheterna.
 • Vi arbetar för att underlätta för våra med­lemsföreningar och kunder att göra klimatsmarta val.


KLIMATPÅVERKAN OCH KLIMATANPASSNING

 • Mellan 2008 och 2023 ska vi minska vår klimatpåver­kan med 75 procent och till 2030 ska vi vara nere på nära noll i utsläpp.
 • Varje år delar vi ut HSB Stockholms Klimatpris till en bostadsrättsförening som arbetat strukturerat för att minska sin klimatpåverkan.
 • Vi har ett elavtal med Luleå Energi AB om leverans av miljöcertifierad vattenkraft, som även bostadsrätts­föreningar kan ansluta sig till.
 • Våra fordon som drivs på bensin och diesel ska fasas ut och löpande ersättas av elfordon och supermiljöbi­lar. Flygresor görs endast i undantagsfall, och klimat­kompenseras alltid.


HÅLLBARA TJÄNSTER OCH PRODUKTER

 • Vi arbetar för att utveckla hållbara tjänster för våra kunder, och har alltid ett hållbarhetsperspektiv i våra offerter sett till materialval, byggvarubedömning och kemikalier.
 • All vår nyproduktion ska leva upp till lägst Miljöbyggnad Silver, en certifiering som innehåller kvalitetskrav för bland annat energiförbrukning, inomhusmiljö och materialval.
 • HSB Stockholm är medlemmar i Fairtrade och väljer rättvisemärkta produkter där det är möjligt.

EN VIKTIG AKTÖR FÖR DET HÅLLBARA SAMHÄLLET

 • Vi är huvudsamarbetspartner för projektet BoTryggt- 2030, som verkar för att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden.
 • I samarbete med Arbetsförmedlingen driver vi ett eget lärlingsprogram för fastighetsskötare. Utbild­ningen säkrar kompetensförsörjning och ökar syssel­sättningen.
 • Vi är en värderingsstyrd organisation som verkar för ökad mångfald och jämställdhet och 2016 blev vi utsedda till fastighetsbranschens mest jämställda företag. Vår medarbetarkår speglar Stockholms befolkning sett till ursprung, och genom vårt kvinnliga nätverk får vi fler kvinnor att ta sig an förtroendeuppdrag i bostadsrättsföreningars styrelser.

 

Hållbarhetschef Anna Bengtsson  KONTAKT HSB STOCKHOLM

   Anna Bengtsson
   Hållbarhetschef, HSB Stockholm
   010-442 10 05

Våra fokusområden:

Ikon kretslopp

Resurseffektivitet

Mål: HSB har 2023 en hållbar och resurseffektiv medlems- och affärsverksamhet som optimerar vårt bidrag till en hållbar utveckling och minskar beroendet av begränsade resurser.

Ikon blad

Klimat

Mål: HSB har 2040 netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan och är anpassat till det förändrade klimatet.

Ikon för hållbarhet

Hållbara tjänster och produkter

Mål: HSB är 2023 en ledande aktör i utvecklingen av hållbara tjänster och produkter inom boende.

Viktig samhällsaktör

Mål: HSB är 2023 en viktig aktör för det hållbara samhället och speglar samhällets mångfald samt bidrar till att skapa trygghet.

Flicka i solljus som håller i träräcke

HSBs hållbarhetsberättelse 2022

Som Sveriges största bostadskooperation har HSB ett ansvar att göra skillnad och att skapa hållbara lösningar för det goda boendet.

HSBs senaste hållbarhetsberättelse summerar hållbarhetsarbetet i hela HSB under 2022.

Läs mer
Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.

HSB bidrar till kampen mot fattigdom

Varje år bidrar HSB till biståndsorganisationen We Effect. Tack vare det får människor som lever i slummen möjlighet att flytta till värdiga bostäder.

Bild: Aianah Glenneth leker obekymrat mellan husen som kooperativet byggt i Basey i Filippinerna med bidrag från We Effect.

Läs mer
Fasad med muralmålning på HSB Living Lab i solljus

Forskning om framtidens hållbara boende

HSB Living Lab, på Chalmers Campus Johanneberg i Göteborg, drivs av 12 samarbetspartners för att skapa en gedigen samverkansarena för ny kunskap med fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Här testas nya tekniska och arkitektoniska innovationer för att ge ny kunskap om hur framtidens bostäder ska byggas. Sedan starten 2016 har över 150 projekt startats i huset. Det är samtidigt en levande boendemiljö med 29 lägenheter och cirka 40 hyresgäster.

HSB Living Lab

Regionala HSB-föreningar som är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO eller miljödiplomerade:

Klicka på bilden för att se den i större format.

Tabell certifieringar 202.03.22_v3.jpg