På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Så går det till - punkt för punkt

HSB MälarDalarna handlägger överlåtelser för Bergsmannens räkning. Längst ner hittar ni blanketter för detta. Läs noggrant igenom informationsbladet.

Överlåtelseavtalet ska fyllas i i tre exemplar. Ett som köparen behåller, ett som säljaren behåller och ett som lämnas in till HSB kontoret tillsammans med Överlåtelseanmälan. Bifoga också en lapp om vad ni vill att det ska stå på dörren samt på entrétavlan.

Prisuppgifter:
Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Pantsättningsavgift betalas av köparen vid tecknande av lån.

Det är en del saker Du måste tänka på och klara av innan din överlåtelse kan registreras.


Informationen i denna folder hjälper dig när Du ska sälja din HSB-lägenhet.

Om Du läser denna folder och följer råden kommer det att underlätta HSB: s hantering av ärendet.

Observera att överlåtelser vid arv och dödsbo sker med några förändringar - se foldern för denna typ av överlåtelser!

Tänk på att styrelsen har fyra veckor på sig att handlägga ärendet och även om vi försöker minimera tiden så bör du inte räkna med det i det specifika fallet.

SKRIV AVTAL MED DIN KÖPARE

Har du själv skaffat köpare ska du skriva ett avtal med denne.

Detta ska upprättas i tre exemplar. Ett avtal till köpare, ett till säljare och ett till HSB. För att få teckna avtal om köp av bostadsrätt måste köparen vara myndig
Är en mäklare inkopplad upprättar denne ett köpeavtal.
Genom avtalet har din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och du har förbundit dig att sälja den. Vid dödsboförsäljning gäller särskilda regler. Se överlåtelse med anledning av arv och dödsbo (sidan 4).

Avtalet ska vara undertecknat av samtliga köpare och säljare. (Sidan 2 på avtalet) Godkännande av din eventuelle make/maka eller sambo krävs även om han/hon inte är medägare. Skicka ett undertecknat exemplar av avtalet till HSB så snart som möjligt.

FYLL I "ANMÄLAN OM ÖVERLÅTELSE"

Lämna den ifyllda blanketten till HSB-kontoret tillsammans med avtalet. Handlingarna blir underlag för HSB:s vidare handläggning av överlåtelsen.

KÖPAREN MÅSTE GODKÄNNAS

...SOM MEDLEM I FÖRENINGEN

För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner din köpare som medlem i föreningen. Du överlåter ju inte specifikt din lägenhet, utan din andel i bostadsrättsföreningen.

Styrelsen i bostadsrättsföreningen kan neka medlemskap om köparen har omfattande betalningsanmärkningar, om han tidigare är känd för att vara störande eller om han är försatt i konkurs.

Många bostadsrättsföreningar (BRF Bergsmannen gör det) tar kreditupplysning på köparen innan frågan om medlemskap behandlas. Vid avslag av medlemskap meddelar bostadsrätts-föreningen säljaren/na.

ÖVERLÅTELSEAVGIFT OCH MEDLEMSKAP..

...I HSB DALARNA.

För att täcka bostadsrättsföreningens och HSB Dalarnas kostnader i samband med ägarbytet av bostadsrätten uttages en överlåtelseavgift som är 2,5 % av ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren/na.

För att överlåtelsen ska kunna registreras ska köparen/na vara medlem i HSB Dalarna. Köpare som inte är medlem i HSB Dalarna ska inbetala den stadgeenliga andelen om 500 kronor och eventuella samägare betalar en andel om 50 kronor. (Obs! HSB Dalarna skickar faktura. Betala inte förränd du får denna faktura!) Dessa återbetalas vid ev. utträde ur HSB Dalarna. Utöver andelen betalas en inträdesavgift på 50 kr/medlem. Den årliga medlemsavgiften betalas av bostadsrätts-föreningen för dess medlemmar.

LÖS EV. LÅN, SÄND INTYG TILL HSB

Är lägenheten belånad och pantsatt, ska du ta kontakt med din bank.

Vi rekommenderar att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken. Då löser ni lånet och köparen överlämnar köpesumman direkt på banken. Be att få ett intyg av banken på att panten är avnoterad. Detta intyg måste ovillkorligen vara med när överlåtelsen ska registreras i lägenhetsregistret på HSB Dalarna.

DITT MEDLEMSKAP I HSB

Du har ett medlemskap i HSB Dalarna som vi naturligtvis vill att du behåller. Det finns ett antal fördelar med att vara medlem hos oss. Tänk på att meddela HSB din nya adress.

HSB REGISTRERAR ÖVERLÅTELSEN

Det sista steget i överlåtelseförloppet är registreringen av överlåtelsen.

Om du har följt steg 1 - 5 och skickat in de dokument som angetts blir registreringen inget problem. Har du anlitat en mäklare sköter denne om pappersarbetet och ser också till att överlåtelsen blir registrerad.

DETTA SKICKAS IN TILL HSB DALARNA

- 1 ex av överlåtelseanmälan undertecknad av säljaren/na

- 1 ex av köpeavtalet - undertecknat av samtliga köpare och säljare på sidan 2.

- Intyg som styrker att eventuella lån är lösta och panter avnoterade vid tillträdet.

- Uppgift om säljarens nya adress (anges på blanketten Anmälan om överlåtelse)

- Namnändringsblankett

- I förekommande fall, kopia på bouppteckning, testamente samt eventuell fullmakt enligt sidan 4 i foldern.

När vi fått in alla handlingar och därmed kunnat registrera överlåtelsen skickar vi besked om att ägar-bytet är klart till köparen, säljaren och bostadsrätts-föreningen cirka 1 vecka före tillträdet. Vi sänder också nya avier för månadsavgiften (hyresavier) till köparen.

Om någon handling saknas kan vi inte registrera överlåtelsen. Då skickar vi tillbaka ärendet för komplettering.