Vem gör vad i styrelsen?

Är du osäker på vad de olika styrelserollerna innebär? Här är en grundkurs i respektives uppgifter:
Bokunskap - Vem gör vad i en styrelse

Är du osäker på vad de olika styrelserollerna innebär? Här är en grundkurs i respektives uppgifter: Bokunskap - Vem gör vad i en styrelse

Medlemmarna

 • Har inflytande inom föreningen genom föreningsstämman.
 • Stämman granskar det gångna årets verksamhet, godkänner årsredovisningen och beviljar ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Medlemmar har också möjlighet att lämna in motioner till årsmötet. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast februari månads utgång.
 • Medlemmar har också möjlighet att ge förslag till åtgärder eller aktiviteter.
 • Styrelsen som stämman väljer utgör en ledning som har att handlägga alla föreningens frågor.
 • Dvs det är medlemmarna som bestämmer och har det yttersta ansvaret för föreningen!

Ordförande

 • Utfärdar kallelser till styrelsemöten 
 • Leder föreningens möten
 • Attesterar fakturor
 • Bevakar så att beslut blir verkställda
 • Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter

Vice ordförande

 • Ordförande när den ordinarie ordföranden inte kan 
 • Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter

 Sekreterare

 • För protokoll vid föreningens möten samt styrelsemöten
 • Utfärdar kallelser till föreningens möten 
 • Sköter föreningens post
 • Attesterar och konterar fakturor
 • Svarar för föreningens trycksaker och administration
 • Bevakar så att beslut blir verkställda
 • Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter

HSB:s representant  

 • Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter 
 • Förmedla det HSB har att informera om

Ledamöter

 • Är med och lägger förslag, beslutar och ansvarar för uppgifter

Suppleanter

 • Är ersättare för ledamöterna
 • Har beslutanderätt endast vid möte när suppleant ersätter en ordinarie ledamot
 • Har ej beslutanderätt i övrigt

Revisorer

 • Granskar föreningens ekonomi, bokföring och verksamhet
 • Kontinuerligt tillser att styrelsen sköter sina åligganden
 • Lämnar revisionsberättelse och föreslår ansvarsfrihet för styrelsen, om inga fel och brister upptäckts

Valberedning

 •  Lägger förslag till årsmötet på namn till kommande styrelse och revisorer

Övrigt


Vicevärd

 • Kontaktperson för medlemmarna
 • Välkomnar nya till vår förening
 • Tar emot och ansvarar för felanmälan
 • Kontaktperson mot HSB och andra firmor
 • Ansvarig för när och var det ska skottas mha traktor
 • Ansvarig för fastighetsskötsel
 • Granskar vissa fakturor
 • Utför tillsynskontroller
 • Rapporterar till styrelsen om den löpande verksamheten
 • Underhåller inventarieförteckning
 • Handlägger uttag ur inre fonden
 • Hanterar hyresavtal för motorvärmarplatser
 • Hanterar eventuell kö för motorvärmarplatser
 • Inhandlar varor och förbrukningsmaterial till föreningen

Firmatecknare

Ingvar, Åke.

Studie- & fritidsverksamhetsansvarig


Hemsidesansvarig

Ulrica Rosendahl