Kallese Årsstämma

14 maj 2018 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Medlemmar i HSB bostadsrättsförening Skidbacken i Umeå kallas till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl 18.30 Lokal: samlingssalen Gläntan

DAGORDNING

 
1. Årsstämmans öppnande
 
2. Val av ordförande vid stämman
 
3. Anmälan av ordförandens val av protokollförare
 
4. Godkännande av röstlängd
 
5. Fastställande av dagordningen
 
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet samt val av rösträknare
 
7. Fråga om kallelse behörigen skett
 
8. Styrelsens årsredovisning
 
9. Revisorernas berättelse
 
10. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 
11. Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 
12. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 
13. Beslut om arvoden för styrelseledamöter och revisorer för tiden intill nästkommande ordinarie  föreningsstämma samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter
 
14. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter  I tur att avgå : Ledamöter: Ulf Engman, Nicklas Sandström och Sofie Wennberg  Suppleanter valda på 1 år:  Frida Fjällström. 15. Presentation av HSB-ledamot.
 
16. Val av revisor och suppleant  Nuvarande : Olof Öhgren, suppleant Bengt Klintebäck 
 
16. Val av valberedning  Nuvarande : Stefan Brattlöf. Suppleant: Daniel Bonalumi
 
17. Erforderligt val av fullmäktige med suppleanter och övriga representanter i HSB  Nuvarande : Ulf Engman med Nicklas Sandström som suppleant 
 
18. Val av fritidskommitté  Nuvarande : f.n.vakant men Maria Trotsman sammankallande. 
 
19. Antagande av nya stadgar, 2011 års HSB Normalstadgar för bostadsrättsförening version 5 enligt bifogat förslag, bilaga 1.
 
20. Motioner – 1. Installation av laddstolpar. 2.Cykelförråd. 3.Installation av digitalt bokningssystem för tvättstugor.  4. Soprumsregler  Bilaga 2
 
21. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.
 
22. Årsstämmans avslutning, därefter information om Trapphusprojektet.  Föreningen bjuder på fika. 
 
VÄLKOMMEN!       Styrelsen