Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så kallt får det vara inomhus

Höstkylan är här och då längtar vi efter en varm och behaglig bostad. Men vilka regler gäller för innetemperaturen? Vad kan du som boende göra och vilket ansvar har fastighetsägaren? Det ger HSBs fastighetsjurister svar på.

Hur många grader bör det vara inomhus?

Folkhälsomyndighetens allmänna råd ska följas. Enligt råden bör temperaturen inomhus vara mellan 20 och 24 grader under kall årstid. Vid kallare temperatur i bostaden under långvariga perioder kan det anses vara en olägenhet för den boendes hälsa – det kan påverka reumatism och vissa muskelsjukdomar negativt, leda till hjärt- och kärlsjukdomar, lungrelaterade sjukdomar samt påverka blodtrycket. Det är dock värt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens allmänna råd inte gäller vid extrema väderförhållanden.

Om en vanlig termometer visar på en temperatur under 20 grader kan temperaturen behöva utredas mer utförligt, genom att mäta den operativa temperaturen. Riktvärdet för inomhustemperatur är 18 grader mätt som operativ temperatur. Då tas hänsyn till både lufttemperaturen samt temperaturen på omgivande ytor som fönster och väggar. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats 

Vad kan jag göra om jag tycker att det är för kallt?

Människor uppfattar och upplever temperaturer på olika sätt. Det kan därför vara en god idé att mäta temperaturen i bostaden för att få en uppfattning om det är kallare än värdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd eller inte. Temperaturen ska i så fall mätas på flera ställen i bostaden. Om termometern läggs vid yttervägg eller fönster kan temperaturen bli missvisande.

Att se över möbleringen i bostaden är också en åtgärd som boende kan göra eftersom soffor, andra täckande möbler eller gardiner som står eller hänger för element kan förhindra värmen från att spridas i rummet.

Om du som boende kan uppvisa en låg temperatur bör du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Fastighetsägaren har rätt att göra en egen utredning för att säkerställa temperaturen och måste inte förlita sig på den boendes mätning.

Vad har min hyresvärd eller bostadsrättsförening för ansvar? 

Miljöbalken anger att bostäder ska användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer, och en bostad ska särskilt ge betryggande skydd mot bland annat värme, kyla, drag och fukt.

Den som äger en fastighet, exempelvis en hyresvärd eller bostadsrättsförening, har ett långtgående ansvar för att utreda och förebygga olägenhet för människors hälsa i fastighetsägarens bostäder och därmed att inomhustemperaturen ligger inom de värden som Folkhälsomyndigheten anger i sina allmänna råd.

Fastighetsägarens kontroll av sin verksamhet sker genom egenkontroll, exempelvis genom att fråga de boende hur de upplever temperaturen genom en enkät eller muntligen, eller genom att utföra faktiska mätningar av temperaturen i bostäder. Om de boende upplever att det är kallt i bostaden är fastighetsägaren skyldig att undersöka och åtgärda eventuella brister och vidta andra kontroller av exempelvis värmesystemet.

Vad gör jag som boende om fastighetsägaren inte agerar?

Om du som boende anser att det är för kallt i bostaden och fastighetsägaren inte agerar kan du vända dig till hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i den kommun där du bor.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ansvaret för hälsoskyddstillsynen i landet och granskar även fastighetsägares egenkontroll. Tillsynen av olika verksamheter sker genom inspektion av verksamheter, kontroll att lagen följs och genom information och råd till fastighetsägare.

Tillsynsmyndigheten får meddela förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken och föreskrifter, domar samt andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken ska efterlevas.

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.