Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vad gäller när någon olovligen tagit ett förråd i anspråk?

Det är inte ovanligt att förråd i bostadsrättsföreningar och i hyreshus är omärkta. Det kan orsaka problem i form av att medlemmar använder någon annans förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar. Det finns dessvärre inte någon lagstiftning som ger för handen hur bostadsrättsföreningar ska hantera olovligen ianspråktagna förråd. Något som däremot är klart är att den som kastar eller tillägnar sig annans egendom kan göra sig skyldig till brott.

Är det känt vem som tagit förrådet i anspråk?

Huruvida bostadsrättsföreningen känner till vem som tagit ett förråd i anspråk utan tillstånd spelar roll. Om bostadsrättsföreningen har ett outhyrt förråd där en känd person satt ett lås och förvarar egendom kan bostadsrättsföreningen endast avlägsna egendomen med Kronofogdens hjälp. Bostadsrättsföreningen bör givetvis kontakta personen som tagit för-rådet i anspråk och kräva att egendomen avlägsnas och att låset tas bort innan bostadsrättsföreningen ansöker om särskild handräckning hos Kronofogden. Bostadsrättsföreningen äger alltså inte rätt att klippa upp låset och flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. 

Är det okänt vem som tagit förrådet i anspråk? 

Vid ansökan om särskild handräckning krävs att motparten är identifierad. Bostadsrättsföreningen kan inte ansöka om särskild handräckning om det är okänt vem som ockuperat förrådet. Bostadsrättsföreningen kan inte heller vända sig till Kronofogden med en ansökan om avlägsnande eftersom Kronofogden endast beviljar en sådan ansökan om någon bosatt sig i förrådet. Bostadsrättsföreningen kan istället tillämpa hyreslagens regler om övergivning analogt.

Bostadsrättsföreningen rekommenderas plombera förrådet och anslå en uppmaning att kontakta styrelsen. Dessutom behöver bostadsrättsföreningen anmäla till Polisen att någon tagit förrådet i anspråk. Om plomberingen är obruten efter sex månader kan bostadsrätts-föreningen klippa upp låset och gå igenom egendomen i förrådet. Egendom som bedöms sakna värde kan kastas efter att ha dokumenterats med t.ex. fotografi. Egendom som har ett värde bör förvaras på ett säkert ställe, t.ex. ett låst förråd, i sex månader innan bostads-rättsföreningen kan göra sig av med den kvarvarande egendomen. När egendomen av värde omhändertagits ska den anmälas till Polisen.

Även om bostadsrättsföreningen förfarit enligt ovanstående rekommendation så finns det emellertid fortfarande en risk, om än en liten sådan, att bostadsrättsföreningen förfarit lagstridigt. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig om värdefull egendom sålts eller kastats. Den som utför förrådstömningen kan även anses begå brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. Förrådstömning måste således ske med beaktande av denna risk. Bostadsrättsföreningen bör alltid noggrant dokumentera samtliga vidtagna åtgärder i samband med förrådstömningen.

Märkning av förråd och avtal

Som tidigare anförts kan omärkta förråd orsaka problem i form av att medlemmar använder fel förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar eftersom Kronofogden kan vägra att verkställa avhysning av förråd som är omärkta. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas så-ledes att märka alla förråd. Vidare är det lämpligt att träffa avtal med förrådsinnehavarna för att ha kontroll över vem som har vilket förråd. Avtal ger även möjlighet att t.ex. reglera vad som får förvaras i förråden.