Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Vad gäller när någon olovligen tagit ett förråd i anspråk?

Det är inte ovanligt att förråd i bostadsrättsföreningar och i hyreshus är omärkta. Det kan orsaka problem i form av att medlemmar använder någon annans förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar. Det finns dessvärre inte någon lagstiftning som ger för handen hur bostadsrättsföreningar ska hantera olovligen ianspråktagna förråd. Något som däremot är klart är att den som kastar eller tillägnar sig annans egendom kan göra sig skyldig till brott.

Är det känt vem som tagit förrådet i anspråk?

Huruvida bostadsrättsföreningen känner till vem som tagit ett förråd i anspråk utan tillstånd spelar roll. Om bostadsrättsföreningen har ett outhyrt förråd där en känd person satt ett lås och förvarar egendom kan bostadsrättsföreningen endast avlägsna egendomen med Kronofogdens hjälp. Bostadsrättsföreningen bör givetvis kontakta personen som tagit för-rådet i anspråk och kräva att egendomen avlägsnas och att låset tas bort innan bostadsrättsföreningen ansöker om särskild handräckning hos Kronofogden. Bostadsrättsföreningen äger alltså inte rätt att klippa upp låset och flytta på egendomen på egen hand eftersom det kan utgöra brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. 

Är det okänt vem som tagit förrådet i anspråk? 

Vid ansökan om särskild handräckning krävs att motparten är identifierad. Bostadsrättsföreningen kan inte ansöka om särskild handräckning om det är okänt vem som ockuperat förrådet. Bostadsrättsföreningen kan inte heller vända sig till Kronofogden med en ansökan om avlägsnande eftersom Kronofogden endast beviljar en sådan ansökan om någon bosatt sig i förrådet. Bostadsrättsföreningen kan istället tillämpa hyreslagens regler om övergivning analogt.

Bostadsrättsföreningen rekommenderas plombera förrådet och anslå en uppmaning att kontakta styrelsen. Dessutom behöver bostadsrättsföreningen anmäla till Polisen att någon tagit förrådet i anspråk. Om plomberingen är obruten efter sex månader kan bostadsrätts-föreningen klippa upp låset och gå igenom egendomen i förrådet. Egendom som bedöms sakna värde kan kastas efter att ha dokumenterats med t.ex. fotografi. Egendom som har ett värde bör förvaras på ett säkert ställe, t.ex. ett låst förråd, i sex månader innan bostads-rättsföreningen kan göra sig av med den kvarvarande egendomen. När egendomen av värde omhändertagits ska den anmälas till Polisen.

Även om bostadsrättsföreningen förfarit enligt ovanstående rekommendation så finns det emellertid fortfarande en risk, om än en liten sådan, att bostadsrättsföreningen förfarit lagstridigt. Föreningen kan bli skadeståndsskyldig om värdefull egendom sålts eller kastats. Den som utför förrådstömningen kan även anses begå brott, t.ex. egenmäktigt förfarande. Förrådstömning måste således ske med beaktande av denna risk. Bostadsrättsföreningen bör alltid noggrant dokumentera samtliga vidtagna åtgärder i samband med förrådstömningen.

Märkning av förråd och avtal

Som tidigare anförts kan omärkta förråd orsaka problem i form av att medlemmar använder fel förråd eller tar i anspråk fler förråd än vad som är tillåtet. Det kan även orsaka problem i samband med avhysningar eftersom Kronofogden kan vägra att verkställa avhysning av förråd som är omärkta. Bostadsrättsföreningar och hyresvärdar uppmanas så-ledes att märka alla förråd. Vidare är det lämpligt att träffa avtal med förrådsinnehavarna för att ha kontroll över vem som har vilket förråd. Avtal ger även möjlighet att t.ex. reglera vad som får förvaras i förråden.