Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Elstödet - vad gäller?

15 februari 2023 Texten uppdaterades den 7 mars 2023.

Den senaste informationen att ta del av är att bostadsrättsföreningar kommer att kunna ansöka om elstödet digitalt hos Skatteverket från den 30 maj. Däremot är det fortfarande oklart när stödet betalas ut, samt hur ansökan ska vara utformad.

Här reder vi ut vilka som kommer att få ta del av stödet.

Vilka får elstödet?

Rätt till elstöd har den elanvändare som köper el för eget bruk i Sverige, det är fråga om såväl privatpersoner som företag, föreningar och samfälligheter. Bostadsrättsföreningar har rätt till elstödet för perioden 1 oktober 2021 till och med 30 september 2022.

Det är den elanvändare som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022 som kommer att få del av stödet. Stödet kommer betalas ut till elanvändare med elanläggning i södra Sverige, elområde SE3 och SE4.

Den 20 februari 2023 började stödet att betalas ut till privatpersoner. Den senaste informationen är att bostadsrättsföreningar får ansöka om stödet via Skatteverket.

Hur ska bostadsrättsföreningar hantera elstödet?

En bostadsrättsförening, med gemensamt elavtal eller individuell mätning av el med föreningen som elanvändare den 17 november 2022, kommer att få del av elstödet till föreningen och inte till medlemmarna eller hyresgästerna själva.

Hur elstödet ska hanteras i bostadsrättsföreningen är upp till vardera nätägaren, det vill säga bostadsrättsföreningens styrelse, att besluta om.

Om bostadsrättsföreningen har sin ekonomiska förvaltning hos HSB Malmö, kommer brf-ekonomen att kunna ge kostnadsförslag på eventuell administration, när myndigheterna har beslutat om när och hur elstödet ska ske för bostadsrättsföreningar.

Hur mycket pengar kan en bostadsrättsförening få?

Det finns fortfarande en del oklarheter kring detta. Så här skriver Kraftnät på deras hemsida:

Stödbeloppet för den enskilde stödmottagaren utgår från uppmätt elförbrukning i uttagspunkten under perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022. I elområde 3 uppgår ersättningen till 50 öre/kWh och i elområde 4 uppgår ersättningen till 79 öre/kWh.

Till skillnad från elstödet som utbetalas till privatpersoner kommer stödet till näringsidkare och juridiska personer begränsas av olika takbelopp i enlighet med EU-kommissionens meddelande (2022/C 426/01) avsnitt 2.1. Takbeloppen kan därtill slå olika utifrån näringsidkarens och juridiska personens organisationsform och inom vilken bransch man agerar.

Definitionen av företag enligt avsnitt 2.1 i kommissionens (2022/C 426/01) meddelande ska tolkas enligt EU:s statsstödsregler och det är oklart om definitionen av företag är det samma som eller fullt ut innefattar de i regeringsuppdraget valda begreppen ”enskild näringsidkare” och ”juridisk person”.

På grund av stadsstödsregelverket och tolkningen av detta finns det svårigheter i att med säkerhet beräkna stödet för enskilda näringsidkare och juridiska personer.

I ett förenklat fall blir stödet för exempelvis ett mindre bageri (som inte är del av en koncern och endast har en uttagspunkt) i elområde 3 med en total förbrukning på 50 000 kWh under referensperioden 25 000 kr. Stödet för samma verksamhet i elområde 4 skulle bli 39 500 kr.