Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ökade möjligheter att säga upp hyresgäster som begår brott

29 maj 2024 Nya lagändringar som börjar gälla den 1 juli ökar hyresvärdarnas möjlighet att säga upp hyresgäster som begår brott. Här förklarar HSB Riksförbunds jurist Eva Berg de kommande ändringarna.

Från den 1 juli i år blir det lättare för en hyresvärd att säga upp hyresgäster som begår brott. Detta med anledning av att lagändringar träder i kraft. Syftet med lagändringarna är att hitta åtgärder för att skapa tryggare bostadsområden.

Läs också: Så utnyttjas bostadsbristen av bedragare

Bland annat införs ett uppsamlande begrepp för olika former av åsidosättande - bristande skötsamhet. Vid särskilt allvarliga fall av bristande skötsamhet ska det dessutom inte krävas att en uppsägning har föregåtts av en anmaning till hyresgästen att vidta rättelse.

Då kan hyresavtalet sägas upp

Lagändringarna innebär också att om en hyresgäst begår brott som försämrar närmiljön för de i omgivningen, ska hyresavtalet kunna sägas upp. Det krävs att brottsligheten är ägnad att medföra en sådan försämring av närmiljön som inte skäligen bör tålas av dem som bor i lägenhetens omgivning. Dessa situationer likställs med störningar i boendet. Det kan exempelvis gälla situationen då någon förvarar vapen i lägenheten eller att lägenheten lånas ut till kriminella för att de ska kunna gömma sig eller förbereda brott.

Hyresgästen har även ansvar för att se till att barn och andra personer som bor eller vistas i lägenheten inte begår brott som leder till otrygghet för andra. Detta ansvar skärps för det fall föräldrar till exempel vet om att barn har vapen eller säljer narkotika men förhåller sig passiva och inte gör någonting åt saken.

Genom lagändringen kommer det också, jämfört med i dagsläget, införas utökade möjligheter att säga upp en hyresgäst om lägenheten används för att begå brott. En hyresrätt ska till exempel anses vara förverkad om lägenheten används för att begå brott av allvarligt slag, begå brott vanemässigt eller annars i större omfattning.

En viktig nyhet är att hyrestvister som rör särskilt allvarliga brister i skötsamhet och användning av lägenheten för att begå brott ska handläggas särskilt skyndsamt.

Hårdare regler kring inneboende

En hyresgäst har rätt att inrymma utomstående personer i lägenheten, men genom lagändringen blir det hårdare regler kring inneboende i en hyresrätt. Hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten på ett sätt som hyresvärden inte skäligen ska behöva godta. Det tydliggörs vad som ska beaktas vid bedömningen av vad hyresvärden ska behöva godta. Av vikt är till exempel om fler personer inrymts än vad lägenheten är anpassad för, risken för att andra boende utsätts för störningar eller andra olägenheter.

Det förtydligas även att hyresvärden ska ha rätt till tillträde till lägenheten för att kunna utöva nödvändig tillsyn över hur lägenheten används.

Dessutom förbättras förutsättningarna för den hyresgäst som utsätts för våld av en närstående att behålla lägenheten vid en uppsägning eller överta hyreskontraktet.

Juridisk rådgivning rekommenderas

Lagändringarna medför att en hyresvärd kan ha utökade möjligheter att agera gentemot en hyresgäst som exempelvis begår brott eller har barn som begår brott. Innan föreningen går vidare med en uppsägning med stöd av de nya lagreglerna rekommenderar vi att ni rådgör med en jurist.

Juristerna på HSB Riksförbund hjälper hyresvärdar såväl inom HSB som utanför med juridisk rådgivning och att driva ärenden av bland annat detta slag.

Behöver du juridisk rådgivning?

Fastighetsägare och enskilda HSB-medlemmar är varmt välkomna att kontakta HSBs jurister som har stor erfarenhet i frågor som rör boendet.