Om Föreningen

Brf. Informatorn är byggd under 1940-talet, ett årtionde som präglades av funktionalismen. Husen stod fritt med luft och sol emellan, lägenheterna skulle ha utsikt åt olika håll och ha balkonger. 1944 hölls ett sammanträde där staden erbjöd HSB att bygga bostäder på det område där Informatorn ligger och mellan 1946-47 stod bostadsrättsföreningen klar för inflyttning. Kvarteret Informatorn är byggt över ett gammalt kolonilottsområde och är planlagt på ett sådant sätt att husen i kvarteret ska omsluta en parkyta med konstgjord plaskdamm. Några av de gamla träden i kvarterets park är bevarade från innan denna ombyggnad och även om plaskdammen är igenlagd går det fortfarande att se spår av den i mitten av parken på andra sidan gatan.